Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

 

 

Cmentarza Komunalnego w Sędziszowie Młp. administrowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Sędziszowie Młp. przy ul. 3-go Maja 11. 

 

Celem zapewnienia należytej czci zmarłym oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego na terenie cmentarza, powierza się ten obiekt wraz z jego urządzeniami, szczególnej pieczy osób wykonujących na jego terenie prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zobowiązuje się i uprasza wszystkich o zastosowanie się do niżej podanych postanowień:

 

§1

 

1. Właścicielem Cmentarza Komunalnego w Sędziszowie Młp. przy ul. Cichej jest Gmina Sędziszów Młp.

 

2. W imieniu Gminy cmentarzem administruje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zwane dalej „Administratorem”, mające swą siedzibę przy ul. 3-go Maja 11 39-120 Sędziszów Młp.

 

3. Biuro Administratora jest otwarte w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 15.00.

 

4. Wszelkie formalności związane z pochówkiem, przedłużeniem dzierżawy, zmianą własności grobu, wniesieniem opłat, a także informacje i skargi realizowane są w Punkcie Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych przy ulicy 3-go Maja 11 w Sędziszowie Młp. lub po numerem telefonu 017 22 16 684

 

5. Formalności związane z kościelnym obrządkiem pogrzebowym należy załatwiać z odpowiednimi władzami kościelnymi (np. w przypadku obrządku katolickiego z Proboszczem właściwej Parafii).

 

6. Usługi związane z transportem zwłok, asystę przy uroczystościach pogrzebowych oraz pomoc przy opuszczaniu trumny do grobu należy uzgodnić z wybranym przez zlecającego usługę zakładem pogrzebowym, ponieważ PGKiM nie prowadzi tego typu usług.

 

7. Usługi grabarskie należy uzgodnić z Panem Łukasz Antończak, który jest upoważniony przez PGKiM do świadczenia tego rodzaju usługi na terenie cmentarza. Dane kontaktowe grabarza:

 

Al. 1000-lecia 6

39-120 Sędziszów Młp.

tel. kom. 609 333 744

 

§2

 

1. Cmentarz można odwiedzać w okresie od 1 kwietnia do 30 września od godz. 7.00 do godz. 22.00, a w pozostałych miesiącach od godz. 7.00 do zmierzchu (nie dotyczy 31 października, oraz 1 i 2 listopada). Przebywanie na cmentarzu poza tymi godzinami jest zabronione.

 

2. Na cmentarzu wykonuje się groby zgodnie z uchwałą nr XXII/211/09 z dnia 26.02.2009 r. Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.

 

3. Usytuowanie grobu, jego wygląd i wymiary muszą być każdorazowo uzgodnione z Administratorem.

 

4. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni robocze w godz. od 8.00 do 18.00 od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych przypadających w tym okresie. 

 

§3

 

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

 

a. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,​

 

b. przebywania dzieci bez opieki,

 

c. picia alkoholu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym,

 

d. palenia papierosów,

 

e. żebractwa,

 

f. wysypywania śmieci poza miejscami wyznaczonymi,

 

g. jazdy pojazdami jednośladowymi,

 

h. wprowadzania zwierząt,

 

i. prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek,

 

j. zbierania wszelkiego rodzaju roślin

 

2. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Administratora:

 

a. wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,

 

b. prowadzenie działalności gospodarczej czy zarobkowej,

 

c. ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń,

 

d. ustawiania ławek, płotków, chodniczków, itp. utrudniających komunikację i ruch osób   odwiedzających cmentarz,

 

e. wjazdu pojazdem mechanicznym,

 

f. sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju (np. elementów nagrobków), płotów, infrastruktury cmentarza i malowania murów,

 

§4

 

1. Za pochowanie zwłok na terenie cmentarza oraz za inne usługi pogrzebowe i administracyjne pobiera Administrator opłaty zgodnie z cennikiem.

 

2. Opłaty uiszcza się gotówką w kasie Administratora najpóźniej w dniu pogrzebu oraz przed przystąpieniem do prac budowlanych i kamieniarskich na cmentarzu.

 

§5

 

1. Prawo do dysponowania i rozporządzania miejscem w grobie służy osobie, która zleciła wykonanie grobu i uiściła należne z tego tytułu opłaty cmentarne. 

 

§6

 

1. Przyjęcie zwłok, prochów i szczątków na pochowanie następuje po przedstawieniu oryginałów dokumentów:

 

a. karty zgonu zawierającej adnotację  urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu,

 

b. zezwolenia prokuratora w przypadku, w którym zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo,

 

c. pozwolenia właściwego starosty wraz z zaświadczeniem polskiego konsula w przypadku sprowadzenia zwłok i szczątków z zagranicy,

 

d. potwierdzenia uiszczenia opłat cmentarnych,

 

e. dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania grobem,

 

f. świadectwa kremacji w przypadku pochówku prochów w urnie, a jeśli kremacja nastąpiła poza granicami kraju - oraz uwierzytelnione tłumaczenie,

 

g. pisemnego pełnomocnictwa w przypadku upoważnienia firmy pogrzebowej lub osoby trzeciej do reprezentowania osób, którym przysługuje prawo do pochowania zwłok.

 

2. Przyjęcie zwłok, prochów i szczątków do kaplicy cmentarnej następuje tylko w wyraźnie oznaczonej trumnie lub urnie.

 

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pracowników firm prowadzących roboty na terenie cmentarza.

 

§7

 

1. Świadczenie wszelkich usług na terenie cmentarza, które są wykonywane przez zakłady pogrzebowe, budowlane lub kamieniarskie, odbywa się na zasadach określonych odrębną umową (zleceniem) zawartą pomiędzy zleceniodawcą, a wykonawcą usługi. Każda usługa winna być poprzedzona pisemną zgodą Administratora po przedłożeniu niezbędnych dokumentów i uiszczeniu należnej opłaty cmentarnej.

 

2. Prace remontowe i budowlane można prowadzić wyłącznie w dni powszednie w godz. 700 - 1900.

 

3. Właściciel cmentarza oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za działania i zaniechania wykonawców usług określonych w pkt 1 niniejszego paragrafu. Za wszelkie szkody wyrządzone komukolwiek przy wykonywaniu usług powierzonych w/w wykonawcom, odpowiedzialność ponoszą wykonawcy oraz ich zleceniodawcy na zasadach ogólnych i w pełnej wysokości.

 

4. Administrator zastrzega sobie prawo do kontroli wszelkich dokumentów potwierdzających uprawnienie zakładów pogrzebowych, kamieniarskich i budowlanych do wykonywania usług    na terenie cmentarza, a także prawo do kontroli osób wykonujących  prace na terenie cmentarza.

 

5. Administrator nie odpowiada za szkody wyrządzone komukolwiek na terenie cmentarza z przyczyn niezawinionych przez Administratora, w tym w szczególności za uszkodzenia lub zniszczenia grobów powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za utratę rzeczy pozostawionych bez należytego nadzoru.

 

§8

 

1. Ławki, krawężniki, elementy zdobnicze wykonane bez zgody lub wbrew negatywnej opinii Administratora będą rozebrane i usunięte na koszt osoby opiekującej się grobem.

 

2. Po zakończeniu prac remontowo – budowlanych należy niezwłocznie uporządkować teren budowy,  wywieź pozostałości oraz zgłosić zakończenie prac Administratorowi. 

 

3.  Za opiekę nad grobem i estetyczny wygląd grobów odpowiada dysponent grobowca lub osoba przez nią upoważniona.

 

4. Wszelkie nieczystości (zwiędłe kwiaty, znicze, wieńce itp.) należy składować wyłącznie w przeznaczonych na ten cel kontenerach ustawionych przez Administratora cmentarza.

 

5. Wobec osób nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu zastosowane zostanie postępowanie administracyjne lub sądowe.

 

6. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarza i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu sprawuje Administrator.

 

7. Zakłady pogrzebowe dokonujące pochówku na cmentarzu, zobowiązane są do uregulowania wszelkich związanych z tym formalności i wniesienia stosownych opłat przed pochówkiem w PGKiM w Sędziszowie Młp.

 

§9

 

 

1. Regulamin podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go w siedzibie Administratora i na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej na terenie cmentarza.

 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.