Informacje

 

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Nisku przy ul. Głowackiego uchwalony uchwałą nr XXV/260/08


Rady Miejskiej w Nisku z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniony uchwałą nr XXXII/277/2021 Rady Miejskiej w Nisku

 

 z dnia 17 marca 2021 r.


 

§ 1

Informacje ogólne

 

1. Cmentarz Komunalny w Nisku jest miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie i światopogląd.

 

2. Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Nisku przy ul. Głowackiego, zwanego dalej „Cmentarzem” należy do Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

 

3. Administratorem Cmentarza jest przedsiębiorca prowadzący Cmentarz na podstawie umowy.

 

4. Osoby przebywające na terenie Cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.

 

5. Przebywanie na terenie Cmentarza dzieci w wieku przedszkolnym dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób starszych.

 

6. Na terenie Cmentarza bezwzględnie niedozwolone jest:

a/. przebywanie w stanie nietrzeźwym,

b/. uprawianie żebractwa,

c/. wprowadzanie zwierząt,

d/. montowania ławek w ciągach komunikacyjnych (alejkach),

e/. poruszanie się po terenie Cmentarza rowerami i motocyklami,

f/. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej,

g/. wyrzucania śmieci w miejsca do tego nie przeznaczone.

 

6a. W przypadku stwierdzenia nielegalnych przedmiotów lub nasadzeń w ciągach komunikacyjnych  na cmentarzu, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściciela do                          usunięcia, Administrator ma prawo je usunąć i obciążyć kosztami osobę, która zamontowała przedmioty czy wykonała nasadzenia.

 

7. Na terenie Cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia Administratorowi Cmentarza dokonywania następujących czynności:

a/, wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,

b/. wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,

c/. wykonywanie ceremonii pogrzebowych.

 

8. Zarządzający Cmentarzem oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za :

a/. prace wykonywane na terenie Cmentarza bez ich wcześniejszego zgłoszenia Administratorowi,

b/. dewastacje, kradzieże, akty przemocy, pobicia.

 

9. Osoby poszkodowane zobowiązane są do zgłoszenia zdarzeń wymienionych w ust.8 w Komendzie Powiatowej Policji w Nisku przy ul. Sandomierskiej.

 

10. Biuro Administratora Cmentarza czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500, w sobotę w godzinach 900 — 1100 i udziela zainteresowanym wszelkich informacji.

 

11. Biuro mieści się na terenie Cmentarza w budynku przy II-giej bramie przy ul. Głowackiego.

 

§ 2

Rodzaje grobów, opłaty i likwidacja grobu

 

1. Na terenie Cmentarza grzebanie zmarłych odbywa się według kolejności miejsc i zgodnie z planem zagospodarowania i numeracją kwater.

 

2. Na Cmentarzu urządza się groby :

a/, ziemne,

b/. murowane pojedyncze,

c/. murowane rodzinne, d/. urnowe.

 

3. Miejsca pod grób sprzedawane są według stawek opłat ustalonych przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. Opłaty te pobierane są przez Administratora nie później niż w dniu pogrzebu.

 

4. Zakup miejsca pod grób „za życia ” jest możliwy tylko za zgodą Burmistrza Gminy i Miasta Nisko wydaną na pisemny wniosek zainteresowanego.

 

5. Opłata za miejsce pod grób rodzinny murowany (wieloosobowy) jest opłatą jednorazową.

 

6. Opłaty za miejsca pod groby ziemne i groby murowane pojedyncze wnosi się na okres 20 lat

 

7. Przedłużenie umowy na dalszy okres 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty za miejsce pod grób w wysokości obowiązującej w dniu jej płatności.

 

8. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

9. Wykorzystanie grobu murowanego rodzinnego do każdego następnego pochowania, a także przekształcenie grobu pojedynczego murowanego i grobów ziemnych w grób murowany rodzimy wymaga uiszczenia stosownej opłaty.

 

10.Odnowienie prawa do miejsca pod grób winno być dokonane w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty, a w sytuacjach szczególnych może być przedłużone nie dłużej niż o 6 miesięcy.

 

11. Wszystkie groby ziemne oraz groby murowane pojedyncze na Cmentarzu po upływie 20 lat od pochowania lub wniesienia ostatniej opłaty, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, mogą być likwidowane i ponownie wykorzystane do chowania zmarłych, jeżeli zainteresowane osoby lub instytucje nie zgłoszą zamiaru przedłużenia terminu ich ważności na następny okres i nie uiszczą stosownych opłat. Nie dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych do chowania urn  art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

12. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem jego likwidacji, a o fakcie zamiaru likwidacji grobu Administrator umieszcza tabliczkę przy grobie, a także komunikat na stronie mogiły.pl/nisko”.

 

13. Z czynności związanych z likwidacją grobu Administrator sporządza protokół.

 

§3

Załatwianie spraw formalno-prawnych

 

 

1. Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na Cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością Cmentarza, odbywa się      w biurze Administratora Cmentarza w dniach i godzinach urzędowania podanych w § 1 pkt 10 niniejszego regulaminu.

 

2. W sytuacjach szczególnych załatwianie spraw, o których mowa w ust. 1 odbywa się w terminach uzgodnionych z Administratorem Cmentarza.

 

3. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu poniższych dokumentów:

a/, karty zgonu zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu, a w przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, karta     zgonu wystawiona w języku innego państwa, winna być przedłożona z wierzytelnym  tłumaczeniem na język polski,

b/. zezwolenia prokuratora dołączonego do karty zgonu w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo.

 

4. Prawo pochowania zwłok ludzkich przysługuje najbliższej rodzinie osoby zmarłej.

 

5. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje również organom państwowym , instytucjom i organizacjom społecznym.

 

6. Prawo pochowania zwłok przysługuje ponadto osobom, które się do tego dobrowolnie zobowiążą.

 

7. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do ekshumowania zwłok za zezwoleniem powiatowego inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami lub na zarządzenie prokuratora, lub sądu.

 

8. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Administratora Cmentarza.

 

§ 4

Ochrona przyrody

 

1. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym.

 

2. Zieleń na Cmentarzu ( drzewa, krzewy, trawniki, kwiaty) podlega ochronie przed niszczeniem.

 

3. Sadzenie lub wycinanie drzew na terenie Cmentarza może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach zgodnie z planem zagospodarowania terenu Cmentarza.

 

4. Ze względu na obowiązujące przepisy prawne, sadzenie lub usunięcie drzewa z terenu Cmentarza odbywa się na wniosek pisemny strony skierowany do Zarządcy Cmentarza.

 

§5

Zasady funkcjonowania osób fizycznych i wykonawców wykonujących prace na Cmentarzu

 

1. Dysponenci miejsc grzebalnych mogą wykonywać roboty we własnym zakresie lub zlecać je wybranym przez siebie wykonawcom. Administrator Cmentarza nie ma obowiązku ustalania, czy osoba zlecająca prace jest uprawniona do dysponowania miejscem grzebalnym lub grobem.

 

2. W celu wykonania prac na Cmentarzu należy:

a/. przedłożyć według ustalonego przez Administratora Cmentarza wzoru  „zgłoszenia robót”,

b/. zapoznać się z niniejszym Regulaminem,

c/. dokonać opłaty według obowiązującego cennika.

 

3. „Zgłoszenie robót” wykonawca wypełnia każdorazowo na jeden ściśle określony grób lub ceremonię. W przypadku prac przy kilku obiektach wymagane jest odrębne zezwolenie na każdy z nich.

 

4. Miejsca grzebalne, na których wykonywane mają być roboty, muszą być opłacone zgodnie z obowiązującymi opłatami.

 

5. Zakres robót nie może wykraczać poza granice miejsca grzebalnego.

 

6. Prowadzenie robót może odbywać się w terminach ustalonych z Administratorem Cmentarza.

 

7. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się ceremonia pogrzebowa, dla zachowania powagi i szacunku osobie zmarłej, wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania pochówku.

 

8. Wszystkie prace budowlane winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.

 

9. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów i gruzu pozostałych po robotach, a także naprawić wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac.

 

10. Zarządzający Cmentarzem i Administrator Cmentarza nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu jakości, kosztów, terminów wykonania robót, gwarancji i innych parametrów robót, które winny być przedmiotem umowy między zlecającym roboty a wykonawcą.

 

11. W przypadku naruszenia przez wykonawcę postanowień § 5 ust. 8 i ust. 9 Regulaminu, Administratorowi Cmentarza przysługuje prawo obciążenia wykonawcy kosztami zastępczego wykonania naprawy wyrządzonych szkód. W sytuacji wskazanej w zdaniu pierwszym, Administrator Cmentarza w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy i Miasta w Nisku sporządza stosowny protokół i następnie obciąża wykonawcę kosztami zastępczego wykonania na podstawie wystawionej faktury.

 

12. Na Cmentarzu Komunalnym, wykonanie grobów następuje po wcześniejszym uzgodnieniu technologii robót, wymiarów grobu, jego usytuowania oraz wykorzystywanych materiałów z Administratorem Cmentarza.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Zarządzającemu Cmentarzem służą uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

             Marcin Folta