Cennik

Na podstawie Uchwały nr XXV/261/08 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 15 grudnia 2008 r. ustala się opłaty za miejsce grzebalne i opłaty cmenatarne obowiązujące na Cmentarzu Komunalnym w Nisku , przy ul. Głowackiego : 

 

 

 

I.Opłaty za miejsce grzebalne na pochowanie zwłok i prochów:

 

1.opłaty wznoszone na okres 20 lat: 

 

a/ pod grób ziemny dla dziecka   54,00

b/ pod grób ziemny dla osoby dorosłej   108,00

c/ pod grób murowany pojedyńczy   216,00

 

2. opłaty wznoszone jenorazowo:

 

a/ pod grób murowany rodzinny dla 2 osób    324,00

b/ pod grób murowany rodzinny dla 3 i więcej osób   486,00

c/ pod grób urnowy murowany   108,00

 

3. opłata za pochowanie w grobie ziemnym :

 

a/ dziecka   162,00 

b/ osoby dorosłej   324,00

 

 

II Opłata za przekształcenie grobów ziemnych i groby w pojedyńcze murowane   216,00.

 

 

 

III Opłaty  za przekształcenie grobów ziemnych  i grobów pojedyńczych murowanych w groby murowane rodzinne: 

 

a/ dla 2 osób    324,00

b/ dla 3 i więcej osób   486,00

 

 

 

VI Opłaty za udostępnienie miejsca pod grób celem dokonania następnego pochowania - tzw. " dochowanie" : 

 

 

 

V Opłata za  udostępnienie " za życia "  miejsca grzebalnego

 

a/ pod grób ziemny dla osoby dorosłej   216,00

b/ pod grób murowany pojedyńczy    432,00

c/ pod grób murowany rodzinny dla 2 i więcej osób   648,00

d/pod grób murowany rodzinny dla 3 i więcej osób   972,00

e/ pod grób urnowy   162,00 

 

 

SPRZEDAŻ MIEJSC GRZEBALNYCH " ZA ŻYCIA" MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE INWIDUALNEJ DECYZJI BURMISTRZA GMINY I MASTA NISKO WYDANEJ NA PISEMNY WNIOSEK ZAINTERESOWANEGO.

 

 

1. Ustala się następujące stawki opłat dla podmiotów świadczących usługi pogrzebowe i cmentarne na Cmentarzu Komunalnych w Nisku : 

 

a/ wjazd na teren cmenatrza ( dla wykonania usługi pogrzebowej)   36,90 

b/ wykonanie usługi ceremonii pogrzebowej ( za każdą usługę ) 307,50

c/ wymurowanie jednego grobowca lub wykopanie grobu ziemnego   147,60

d/ usługę kamieniarską na jednym grobie lub grobowcu   147,60

 

 

Do opłat wymienionych powyżej jest doliczonych podatek VAT dla osób fizycznych 8 % i podmiotów świadczących usługi  23 %.