Cennik

UCHWAŁA Nr XXXII/277/2021

Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 17 marca 2021 r.

 w sprawie uchwalenia opłat za miejsca grzebalne, 

opłat cmentarnych oraz opłat dla podmiotów świadczących usługi pogrzebowe i cmentarne 

na Cmentarzu Komunalnym w Nisku przy ul. Głowackiego


 

    Na podstawie  art. 7 ust.1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) w związku
z art 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2019 r. poz. 712 z późn. zm.) Rada Miejska w Nisku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się opłaty za miejsca grzebalne i opłaty cmentarne obowiązujące na Cmentarzu Komunalnym w Nisku, przy ul. Głowackiego:

 

1.Opłaty za miejsce grzebalne na pochowanie zwłok i prochów:

1) opłaty wznoszone na okres 20 lat: 

a) pod grób ziemny dla dziecka -  108,00 zł

b) pod grób ziemny dla osoby dorosłej -  324,00 zł

c) pod grób murowany pojedynczy -  540,00 zł

 

2) opłaty wznoszone jednorazowo:

a) pod grób murowany rodzinny dla 2 osób   - 648,00 zł

b) pod grób murowany rodzinny dla 3 i więcej osób -  972,00 zł

c) pod grób urnowy murowany -  216,00 zł

 

2. Opłaty za udostępnienie miejsca pod grób celem dokonania następnego pochowania - tzw. „dochowanie” : 

1) W grobie rodzinnym :

a) trumny ze zwłokami -   162,00 zł 

b) urny z prochami -  54,00 zł

 

 

3. Opłata za udostępnienie „za życia” miejsca grzebalnego :

1) pod grób ziemny dla osoby dorosłej  - 432,00 zł 

2) pod grób murowany pojedynczy  - 648,00 zł 

3) pod grób murowany rodzinny dla 2 i więcej osób -  972,00 zł

4) pod grób murowany rodzinny dla 3 i więcej osób -  1 296,00 zł

5) pod grób urnowy - 216,00 zł

§ 2

1. Ustala się następujące stawki opłat dla podmiotów świadczących usługi pogrzebowe
i cmentarne na Cmentarzu Komunalnych w Nisku : 

 

1) wjazd na teren cmentarza ( dla wykonania usługi pogrzebowej) -  54,00 zł

2) wykonanie usługi ceremonii pogrzebowej ( za każdą usługę ) -307,50 zł

3) wymurowanie jednego grobowca lub wykopanie grobu ziemnego -  147,60 zł

4) usługę kamieniarską na jednym grobie lub grobowcu -  147,60 zł

5) ekshumacja 108,00 zł

6) przygotowanie grobu do pochówku 54,00 zł

§ 3

Do opłat wymienionych w § 1 ust.1- ust.3 i § 2 ust.1,  należy doliczyć podatek VAT, odpowiednio
w wysokości 8 %  dla osób fizycznych  oraz w wysokości 23 % dla  podmiotów świadczących usługi. 

§ 4

Sprzedaż miejsc grzebalnych „za życia” może nastąpić wyłącznie za zgodą Burmistrza Gminy
i Miasta Nisko, wydanej na pisemny wniosek zainteresowanego.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXV/261/2008 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ustalania opłat za miejsca grzebalne, opłat cmentarnych oraz opłat dla podmiotów świadczących usługi pogrzebowe i cmentarne na Cmentarzu Komunalnym z Nisku przy ul. Głowackiego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

                  

            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                    Marcin Folta

 

 

 

 

Wpłat należny dokonywać bezpośrednio w Biurze Administracji Cmentarza Komunalnego przy ul. Głowackiego w Nisku lub na konto Urzędu Gminy i 
Miasta w Nisku po wcześniejszym uzgodnieniu kwoty z Zarządcą Cmentarza.