Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ W TORUNIU

 

 

Prawo do grobu jest samoistnym prawem majątkowym, co do którego nie ma zakazu ustawowego jego zbywalności tylko wtedy, gdy miejsce na cmentarzu zostało nabyte i grób został urządzony przez osobę pozostającą przy życiu i jest wolny, tj. nikt nie został w nim pochowany. W związku z czym zabrania się odsprzedawania miejsc grzebalnych na Cmentarzu. Zamiar zbycia miejsca wolnego należy zgłosić w biurze administracji Cmentarza św. Jerzego w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu.

 

§1

 

Cmentarz jest otwarty codziennie w godzinach:

 - od godziny 7.00 do 21.00 od 1 kwietnia do 30 września

 - od godziny 7.00 do 18.00 od 1 października do 31 marca (z wyłączeniem dnia 1 listopada, w którym Cmentarz jest otwarty od godziny 6.00 do momentu opuszczenia go przez wszystkie osoby odwiedzające groby).

 

§2

 

Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.

 

§3

 

Przebywanie na terenie Cmentarza dzieci do lat 7 jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 

§4

 

Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 16.00.

 

§5

 

Pracownicy Cmentarza mają prawo do kontrolowania pojazdów: wjeżdżających, wyjeżdżających, wwożących i wywożących ładunki podmiotów wykonujących prace na terenie Cmentarza.

 

§6

 

Podmioty gospodarcze mogą wjeżdżać i świadczyć usługi na terenie Cmentarza tylko w dni robocze, wjazd od godziny 7.00 do 15.00 wyjazd do godziny 16.00.

 

§7

 

Wszelkie prace budowlane i renowacyjne wykonywane na terenie Cmentarza przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne wymagają zezwolenia i wcześniejszych uzgodnień z administracją Cmentarza. Ustawianie pomników, tablic, ławek, sadzenie drzew i krzewów, ustawianie ogrodzeń i innych elementów małej architektury może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem Cmentarza.

 

§8

 

Wykonawcy prowadzący jakiekolwiek prace na pomnikach są zobowiązani do sprzątnięcia terenu wokół wykonywanych robót oraz wywozu gruzu lub ziemi.

 

§9

 

Zabrania się:

- przebywania na terenie Cmentarza poza godzinami otwarcia

- spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających na jego terenie

- wprowadzania zwierząt

- niszczenia zieleni

- niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury

- wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych

- prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek

 

§10

 

Wjazd na teren Cmentarza pojazdami mechanicznymi jest zabroniony (nie dotyczy osób posiadających przepustkę).

 

§11

 

Koszt przepustki:

- samochody dostawcze: jednorazowy wjazd i wyjazd: 50 zł.

 

§12

 

Osoby wjeżdżające na Cmentarz obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności oraz zastosowanie się do organizacji ruchu przyjętej przez administratora Cmentarza.

 

§13

 

Opłatę za udostępnienie miejsca grzebalnego lub rezerwacyjnego uiszcza się na okres 20 lat. Nieuiszczenie opłaty za przedłużenie ważności grobu może skutkować jego likwidacją i użyciem do powtórnego pochówku.

 

§14

 

Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody lub w wyniku kradzieży Parafia nie odpowiada.

 

§15

 

Informacji dotyczących wszelkich spraw związanych z cmentarzem udziela: Administracja Cmentarza św. Jerzego, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Toruniu ul. Strumykowa 10,  tel.: 56-622-31-54