Informacje

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZA

PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚWIĘTEJ RODZINY WE WROCŁAWIU

 

 


Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych, miejscem modlitwy oraz zadumy nad życiem i wiecznością. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz utrzymania porządku i właściwego stanu estetycznego Cmentarza przyjęty zostaje niniejszy Regulamin Cmentarza. Wszystkich korzystających z Cmentarza uprasza się o uszanowanie powagi tego miejsca i stosowanie się do poniższych postanowień.

Mając na względzie przepisy prawa kanonicznego, w tym Dekret Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z dnia 18.10.2016 r. wprowadzający Instrukcję w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Wrocławskiej (L. dz. 1473/2016), a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych, stanowi się co następuje:

§ 1

1. Cmentarz parafialny przy ul. Smętnej we Wrocławiu (zwany dalej „Cmentarzem”) należy do Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny we Wrocławiu.

2. Zarząd Cmentarzem, z upoważnienia Parafii, sprawuje Zarządca Cmentarza (dalej zwany „Zarządcą”), którego dokładne oznaczenie wraz z danymi kontaktowymi znajdują się pod treścią niniejszego Regulaminu Cmentarza (dalej zwanego „Regulaminem”). W sytuacji gdy funkcja Zarządcy nie została obsadzona, wszelkie czynności z zakresu zarządu Cmentarzem wykonuje Proboszcz, któremu przysługują uprawnienia przewidziane w Regulaminie dla Zarządcy.

3. Każda osoba przebywająca na Cmentarzu, niezależnie od celu, w jakim to następuje, zobowiązana jest do poszanowania świętości tego miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym oraz dbania o czystość i porządek, przestrzegania Regulaminu oraz stosowania się do zarządzeń i poleceń Zarządcy.

4. Cmentarz służy jako miejsce pochówku parafian Rzymskokatolickich Parafii: pw. Świętej Rodziny Wrocław–Sępolno, pw. NMP Matki Pocieszenia Wrocław–Dąbie, pw. św. Faustyny Wrocław–Biskupin, pw. NMP Częstochowskiej Wrocław–Zalesie, a także księży proboszczów i księży współpracowników tych Parafii.

§ 2

 1. Cmentarz otwarty jest w następujących godzinach:
 • w porze letniej (w okresie od 01.04. do 30.09.) w godzinach od 7.00 do 20.00
 • w porze zimowej (w okresie od 01.10. do 31.03.) w godzinach od 8.00 do 17.00.

     Przebywanie na terenie Cmentarza poza godzinami otwarcia Cmentarza jest niedozwolone.

 1. Na terenie Cmentarza w szczególności niedozwolone jest:
 • przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających, palenie papierosów,
 • wprowadzanie zwierząt (także na smyczy),
 • niszczenie lub samowolne przemieszczanie elementów małej architektury,
 • wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz wypalanie śmieci,
 • prowadzenie handlu, umieszczanie reklam, rozdawanie wizytówek i ulotek reklamowych,
 • wjeżdżanie i poruszanie się rowerami i innymi pojazdami napędzanymi siłą mięśni (hulajnogi,   wrotki i podobne), a także pojazdami mechanicznymi, z wyjątkiem pojazdów obsługujących Cmentarz,
 • chodzenie po urządzeniach miejsc grzebalnych oraz po płytach grobów murowanych,
 • prowadzenie prac kamieniarskich, konserwatorskich bez uzgodnienia z Zarządcą.

§ 3

1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, to jest: pozostały małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia, jak również osoby, które do tego dobrowolnie się zobowiążą, a w określonych prawem sytuacjach organy wojskowe, organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne.

2. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę uprawnioną do pochowania: karty zgonu zawierającej adnotację kierownika urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu lub zgłoszeniu zgonu, zezwolenia prokuratora w przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, a nadto po przedłożeniu do wglądu odpisu aktu zgonu oraz po uiszczeniu opłat. Przyjmujący dokumenty ma prawo żądać zaświadczeń stwierdzających przynależność osoby zmarłej do Kościoła Katolickiego.

§ 4

 1. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu albo usypywać ziemię w postaci pagórka nad grobem.
 2. Uzgodnienia z Zarządcą wymaga: pochowanie na Cmentarzu, ekshumacja, postawienie i remont nagrobka, sadzenie drzew, krzewów i żywopłotów, montowanie ławek oraz układanie chodników wokół grobów. Podjęcie tych prac może nastąpić dopiero po ich uzgodnieniu z Zarządcą.
 3. Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych na Cmentarzu nie może kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 4. Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego lub osoba przez nią upoważniona.
 5. Za zniszczenia i szkody powstałe na terenie Cmentarza w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu Parafia nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Odpowiedzialność Parafii za szkody powstałe na terenie Cmentarza ograniczona jest do odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej. Ograniczenie to dotyczy również odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach deliktowych.
 7. Ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych, grobowców i pomników od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia, w tym wskutek warunków atmosferycznych, mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi pieczę.

§ 5

 1. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.
 2. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione.
 3.  Po upływie 20 lat, jeżeli nie zgłoszono zastrzeżenia i nie uiszczono opłaty przewidzianej za pochowanie zwłok, grób może być użyty do ponownego pochówku, co oznacza, że Zarządca może wyrazić zgodę na pochowanie tam innego zmarłego. Zarządzający cmentarzem nie ma obowiązku poszukiwania i powiadamiania o tym osób, którym przysługuje prawo do dysponowania grobem, jednak jeżeli będzie to możliwe Zarządca powiadomi osobę opiekującą się grobem o zamiarze użycia grobu do ponownego pochówku oraz umieści odpowiednią informację na grobie, a także na okres dwóch miesięcy na tablicy ogłoszeń Cmentarza.
 4. Jeżeli po upływie 20 lat nie zgłoszono zastrzeżenia przeciwko ponownemu użyciu grobu do chowania i nie uiszczono opłaty przewidzianej za pochowanie zwłok, prawo do grobu wygasa dopiero z chwilą, gdy Zarządca użył go do ponownego pochówku, to jest oddał miejsce osobie nieposiadającej wcześniej prawa do grobu w tym miejscu celem pochowania tam zwłok. W takiej sytuacji nie przysługuje roszczenie mające na celu przywrócenie prawa do grobu.
 5. W przypadku grobów murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających prochy powstałe w wyniku spopielenia zwłok, nie ma potrzeby po upływie 20 lat składać zastrzeżenia przeciwko ponownemu użyciu grobu.
 6. Z chwilą dokonania ekshumacji następuje utrata prawa do dotychczasowego miejsca pochówku, bez obowiązku zwrotu przez Parafię jakichkolwiek opłat za okres, który jeszcze nie upłynął od dnia dokonania wpłaty.

§ 6

 1. Osoby uprawnione do pochówku zmarłego zlecają wykonanie usługi pogrzebowej wybranemu przez siebie podmiotowi zajmującemu się świadczeniem tego rodzaju usług i ponoszą wszystkie związane z tym koszty.
 2. Osoby uprawnione do pochówku uzgadniają z Zarządcą sposób i miejsce przygotowania grobu. Przygotowanie grobu ze względów porządkowych może zostać zlecone innemu podmiotowi zajmującemu się świadczeniem tego rodzaju usług. Osoby uprawnione do pochówku zmarłego ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem grobu.
 3. Opłaty cmentarne, zgodne z ustalonym cennikiem, uiszczane są w Kancelarii Parafialnej. Wpływy z opłat cmentarnych przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania Cmentarzem, a także na wszelkie inwestycje cmentarne i parafialne Parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny we Wrocławiu.
 4. Od najbliższej pozostałej rodziny osoby zmarłej przyjmowana jest ofiara za przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej w wymiarze religijnym wraz z Mszą Świętą.
 5. Poprzez uiszczenie pokładnego (opłaty składanej właścicielowi cmentarza w chwili utworzenia nowego grobu oraz w chwili pochowania do już utworzonego grobu kolejnej trumny ze zwłokami lub urny z prochami) nie nabywa się prawa do wyłącznego decydowania o wolnym miejscu w grobie rodzinnym (prawa do dysponowania grobem). Prawo do dysponowania grobem jest wspólnym prawem wszystkich osób powiązanych rodzinnie z osobą pochowaną w grobie.
 6. Zarządzający cmentarzem jest zobowiązany do przyjęcia od osoby wnoszącej pokładne pisemnego oświadczenia zawierającego wskazanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania opiekuna grobu. Opiekun grobu jest osobą, z którą Zarządca kontaktuje się we wszelkich sprawach dotyczących grobu.

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Dekretu Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z dnia 18.10.2016 r. wprowadzającego Instrukcję w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi na terenie Archidiecezji Wrocławskiej oraz powszechnie obowiązując przepisy prawa dotyczące cmentarzy wyznaniowych.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. i z tym dniem traci moc dotychczasowy Regulamin Cmentarza.

Wrocław, dnia 31. 12. 2021 r.

Proboszcz Parafii

Ks. Piotr Jakubuś