Informacje

 

Kryteria wyboru osób zmarłych do zakładki „ZASŁUŻENI DLA STARACHOWIC”:

 

1. Honorowi Obywatele Starachowic.

2. Patroni ulic, placów, skwerów, rond w Starachowicach.

3. Parlamentarzyści.

4. Członkowie władz samorządowych miasta.

5. Wyróżniający się w społecznej aktywności na rzecz miasta i jego mieszkańców.

6. Wyróżniający się twórcy kultury.

7. Wyróżniający się zawodnicy i trenerzy (np. reprezentanci kraju, medaliści mistrzostw krajowych i międzynarodowych).

8. Wyróżniający się żołnierze okresu walk o niepodległość kraju (np. kawalerowie orderu wojennego Virtuti Militari).

9. Wyróżniający się kierownicy i pracownicy Zakładów Starachowickich i Fabryki Samochodów Ciężarowych.

 

Szanowni Państwo,

Zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie niesie za sobą ocenienie zasług dla miasta oraz jego mieszkańców. W wielu kategoriach – np. społeczników – są one po prostu niemierzalne.
Dlatego zaproponowane kryteria i osoby w ramach nich wyróżnione są – i chyba na zawsze pozostaną – wyborami subiektywnymi...

Administrator strony

 


 

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH W STARACHOWICACH

 

 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

1. Cmentarze Komunalne w Starachowicach, zwane dalej łącznie Cmentarzem, stanowią mienie Gminy Starachowice.

2. Zarządcą Cmentarza jest podmiot wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Prezydenta Miasta, zwany dalej Administratorem.

3. Biuro obsługi Cmentarza, zwane dalej biurem, mające siedzibę przy ul. Radomskiej w Starachowicach czynne jest w dni robocze w godzinach 800 - 1500 w soboty od 800 - 1300.

4. W niedzielę i święta biuro jest nieczynne.

5. Wnioski i skargi w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania Cmentarza przyjmuje Administrator w godzinach pracy biura.

 

§ 2.

 

1. Prawo pochowania osób zmarłych przysługuje najbliższej rodzinie osoby zmarłej.

2. Prawo pochowania zmarłych osób, zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa, przysługuje również organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.

3. Gminie przysługuje prawo pochówku zmarłych w sytuacjach określonych przepisami szczególnymi.

 

§ 3.

 

1.Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.

2. Przebywanie na terenie Cmentarza dzieci do lat 10. jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 

§ 4.

 

1. Do zadań zarządcy Cmentarza należy w szczególności:

1) zarządzanie cmentarzem w myśl przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

2) udostępnianie miejsc pochówku,

3) pobieranie opłat za korzystanie z Cmentarza,

4) prowadzenie ksiąg cmentarnych, ewidencji pochowanych i grobów,

5) prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem miejsc grzebalnych oraz porządku przy pracach związanych z wykonywaniem grobów,

6) Zapewnienie obsługi higieniczno-sanitarnej i bieżącego utrzymania budynku administracyjno – gospodarczego, w tym zapewnienie dostępności sanitariatów w godzinach otwarcia Cmentarza.

2. Na Cmentarzu urządza się groby:
1) groby zwykłe – ziemne,
2) groby murowane - pojedyncze i podwójne lub wieloosobowe, 3) groby dla dzieci - ziemne i murowane,

4) groby na urny.

 

Rozdział 2.


ZASADY KORZYSTANIA Z CMENTARZA KOMUNALNEGO

 

§ 5.

1. Cmentarz otwarty jest dla odwiedzających:

1) od 1 kwietnia do 30 września w godz. 700 - 2000;

2) od 1 października do 31 marca w godz. 700 -1600

2. Zasada, o której mowa w ust. 1 nie obowiązuje w dniach 31 października, 1 i 2 listopada. W te dni cmentarz jest otwarty dla odwiedzających bez ograniczeń.

3. Dysponenci grobów, osoby przebywające na Cmentarzu oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi na terenie Cmentarza zobowiązane są do stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz zaleceń i informacji zarządcy Cmentarza, umieszczanych na tablicach informacyjnych na Cmentarzu oraz na miejskiej stronie internetowej.

 

§ 6.

 

1. Usytuowanie grobów na Cmentarzu Komunalnym musi być zgodne z planem zagospodarowania Cmentarza, a wymiary grobów i odstępy pomiędzy nimi muszą być zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

2. Zarządca wydaje pozwolenie na budowę lub przebudowę nagrobka.

3. Zarządca, wydając pozwolenie na budowę lub przebudowę nagrobka oraz wyrażając zgodę na usytuowanie grobu w miejscu po zlikwidowanym grobie lub wygospodarowanym na ten cel miejscu, dąży do optymalnego usytuowania grobu, niepowodującego trudności w komunikacji i nie powodującego naruszenia sąsiednich grobów i istniejącej zieleni.

4. Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym i samowolne przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.

 

§ 7.

Na terenie Cmentarza zakazuje się:

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

2) przebywania na Cmentarzu poza godzinami otwarcia,

3) picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,

4) palenia papierosów,

5) zaśmiecania terenu,

6) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników),

7) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

8) wjazdu na teren Cmentarza pojazdów mechanicznych i rowerów bez uzyskania pozwolenia administratora Cmentarza,

9) ustawiania ławek i płotów, utwardzania terenu bez uzgodnienia z zarządcą Cmentarza,

10) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię przewidzianą na miejsce pod grób,

11) wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych bez uzyskania pozwolenia administratora Cmentarza,

12) prowadzenia działalności handlowej,

13) umieszczania reklam lub ogłoszeń,

14) sadzenia drzew lub krzewów oraz ich usuwania bez zgody administratora Cmentarza.

 

§ 8.

 

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.

2. Gromadzenie odpadów pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

3. Ławki, płotki i inne elementy otoczenia grobu, utrudniające przejazd i przejście pomiędzy grobami, postawione bez zgody administratora Cmentarza, będą usuwane bez informowania dysponenta grobu. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.

 

Rozdział 3.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA CMENTARZU

§ 9.

1.Uroczystości pogrzebowe odbywają się na Cmentarzu w dni robocze w godzinach pracy biura, tj. 800 -1500 oraz w soboty w godzinach 1100 -1500, w pozostałych dniach i godzinach po uzgodnieniu z administratorem Cmentarza.

2. Przedsiębiorcy świadczący usługi pogrzebowe mogą wykonywać usługi, powierzone im przez rodzinę zmarłego, po uzgodnieniu z administratorem Cmentarza zakresu, daty i miejsca ich świadczenia oraz po wniesieniu stosownych opłat, zgodnych z ustalonym cennikiem.

 

Rozdział 4.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZA

§ 10.

1.Na Cmentarzu pobiera się opłaty za korzystanie z usług i urządzeń Cmentarza, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Starachowice.

2. Zarządca Cmentarza, pobierając opłaty, zobowiązany jest do wystawiania faktur, w których ściśle określa rodzaj pobieranej opłaty. Faktura jest dowodem potwierdzającym prawo do dysponowania miejscem grzebalnym.

3. Cennik opłat za korzystanie z Cmentarza dostępny jest: w biurze, na tablicy informacyjnej przy głównym wejściu na terenie Cmentarza oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

4.Wystawienie faktury za usługi cmentarne na osobę inną, niż dopełniająca formalności, wymaga przedstawienia podpisanego pełnomocnictwa.

6. Opłaty na okres 20 lat pobierane są za:

1) miejsce grzebalne pod grób murowany pojedynczy jednopiętrowy i wieloosobowy,

2) miejsce grzebalne pod grób ziemny,

3) miejsce rezerwowe,

4) przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego lub murowanego pojedynczego,

jednopiętrowego. W ostatnim roku obowiązywania opłaty można ponownie wnieść opłaty na kolejne 20 lat.

7. Zapis w ust. 6 nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych do pochowania więcej niż jednej osoby.

8. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 6, administrator Cmentarza ma prawo rozporządzać grobem i przeznaczyć go do ponownego pochówku na mocy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zamiar ten będzie poprzedzony informacją umieszczoną na grobie i na tablicy informacyjnej na Cmentarzu, co najmniej na 1 rok przed planowanym terminem użycia grobu do ponownego pochówku. Z powyższych czynności administrator Cmentarza sporządza protokół. W przypadku ustalenia adresu krewnych, zarządca wyśle powiadomienie pisemne, również z rocznym wyprzedzeniem.

9.W przypadku nieprzedłużenia opłaty na kolejne 20 lat za miejsce rezerwowe, rezerwacja wygasa automatycznie z końcem ostatniego roku kalendarzowego, za który wniesiono opłatę. W takim przypadku miejsce przechodzi do dyspozycji administratora Cmentarza.

10. Nieopłacone groby mogą być użyte do ponownego pochowania zwłok po dokonaniu wcześniejszej ich likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11.Zaległe opłaty naliczane są wg stawek obowiązujących w dniu wnoszenia zaległych opłat i pobierane są za 20 lat licząc od pierwszego nieopłaconego roku, tak aby była zachowana ciągłość w opłatach.

 

Rozdział 5.

ZASADY DYSPONOWANIA GROBEM

 

§ 11.

 

1. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny, na mocy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych tj.:

1) pozostały małżonek (ka),

2) krewni zstępni,

3) krewni wstępni,

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. Wniesienie opłaty za grób przez osobę inną, niż dysponent grobu, nie powoduje nabycia przez tę osobę uprawnień przysługujących dysponentowi.

3. W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób równorzędnych, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby łącznie, lub przez jedną z nich, upoważnioną przez osoby pozostałe. Administrator Cmentarza nie jest właściwy do rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania grobem. W przypadku sporów, zainteresowane osoby powinny sprawę rozstrzygnąć przed właściwymi sądami powszechnymi.

4. Dysponent grobu, zarówno pojedynczego jak i wieloosobowego, może udostępnić go do pochowania innych osób pod warunkiem, że nie narusza przy tym dóbr osobistych innych osób.

5.Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta, naruszającymi dobra osobiste innych osób, ponosi dysponent.

6. W uzasadnionych przypadkach administrator Cmentarza może zażądać od osoby dopełniającej formalności pogrzebowych złożenia oświadczenia o braku sprzeciwu najbliższych członków rodziny w związku z pochowaniem zmarłego w wolnym miejscu w grobie rodzinnym.

7. Groby samowolnie zarezerwowane lub przywłaszczone pozostają w dyspozycji administratora Cmentarza.

 

Rozdział 6.

WJAZD NA TEREN CMENTARZA

 

§ 12.

 

1. Do nieodpłatnego wjazdu na Cmentarz uprawnione są wyłącznie pojazdy:

1) związane z funkcjonowaniem Cmentarza,

2) związane z przeprowadzaniem pogrzebu,

3) policji,

4) pogotowia ratunkowego,

5) prokuratury,

6) straży miejskiej,

7) straży pożarnej,

8) inspekcji sanitarnej,

9) kierowane przez osobę o obniżonej sprawności ruchowej lub kierowanych przez osobę przewożącą osobę o obniżonej sprawności ruchowej,

10) wykorzystywane w ratownictwie, 11) służb komunalnych.

2. W wyjątkowych przypadkach Zarządca Cmentarza może wyrazić zgodę na wjazd na teren Cmentarza pojazdów innych niż wymienionych w ust. 1, pobierając z tego tytułu opłatę zgodną z obowiązującym cennikiem.

 

Rozdział 7.

ZASADY WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH I KAMIENIARSKICH NA TERENIE CMENTARZA

 

§ 13.

 

1. Wykonywanie prac na terenie Cmentarza nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

2.Do prowadzenia na terenie Cmentarza działalności w zakresie wykonywania budowy/przebudowy nagrobków, upoważnieni są wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy posiadają dokumenty uprawniające do prowadzenia tego typu działalności, tj. odpis z krajowego rejestru sądowego/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Prace kamieniarskie lub budowlane mogą być wykonywane na Cmentarzu wyłącznie:

1) za zgodą administratora Cmentarza,

3) po wniesieniu obowiązującej opłaty.

4. Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

5. W przypadku niezastosowania się do wymogów określonych wyżej, administrator Cmentarza może zażądać przebudowy nagrobka na wyłączny koszt dysponenta grobu.

6. Uzyskanie pozwolenia i wniesienie opłat nie jest wymagane przy wykonywaniu niżej wymienionych prac:

1) drobne prace kamieniarskie (osadzenie zdjęcia i akcesoriów, wykucie liter itp.);

2) drobne prace budowlane (ułożenie kostki brukowej wokół pomnika, uzupełnienie spoin, itp.)

7.Wykonawcy robót kamieniarskich i budowlanych lub innych drobnych prac na terenie Cmentarza zobowiązani są do uporządkowania terenu po ich wykonaniu.

8. Wykonawcy robót kamieniarskich i budowlanych ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w następstwie realizowanych na terenie Cmentarza prac, w tym również za uszkodzenia sąsiednich grobów, nagrobków, zieleni oraz innych urządzeń i infrastruktury Cmentarza oraz zobowiązani są do pokrycia kosztów napraw lub wniesienia odszkodowania na rzecz osób poszkodowanych.

 

Rozdział 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 14. 

 

Gmina Starachowice nie odpowiada za szkody na grobach, powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i dokonanych aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania własne obejmują m. in. zagadnienia związane z cmentarzami komunalnymi. Regulamin utrzymania cmentarzy stanowi zbiór przepisów porządkowych określających prawa i obowiązki osób w zakresie korzystania z cmentarzy komunalnych. Spełnienie określonych w regulaminie warunków umożliwi oddanie czci zmarłym, zapewnienie porządku, utrzymanie odpowiedniej estetyki miejsca oraz właściwego stanu technicznego urządzeń stanowiących mienie publiczne.

Regulamin stanowi dodatkową informacje dla rodzin zmarłych i odwiedzających groby o sposobie załatwiania spraw związanych z pochówkiem, rezerwacją miejsc oraz kontaktu z administratorem Cmentarzy Komunalnych.

 


Zarządzenie Nr 18/2020

Prezydenta Miasta Starachowice

z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie: ustalenia wysokości administracyjnych opłat cmentarnych za korzystanie z cmentarzy

komunalnych w Starachowicach

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 509, z późn. zm), art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.

o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 712) oraz uchwały nr XII/10/2016 Rady Miejskiej

w Starachowicach, z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych,

zarządza się co następuje:

§ 1

1. Za świadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej związanych

z korzystaniem z cmentarzy gminnych pobiera się administracyjne opłaty cmentarne.

2. Administracyjne opłaty cmentarne stanowią dochód Gminy Starachowice.

3. Do opłat ustalonych niniejszym zarządzeniem dolicza się należny podatek VAT.

4. Szczegółową wysokość opłat określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

5. W przypadku zmiany rodzaju grobu, w wyniku dochowania bądź prac budowlanych, należy

wnieść dopłatę w wysokości różnicy pomiędzy opłatą dotychczas wniesioną a opłatą

należną, wynikającą z obecnego rodzaju grobu.

§ 2

1. Za rodzaje grobów określonych w pkt 1, 2, 10, 11, 12, 13 należy wnieść ponowną opłatę po

upływie 20 lat. Opłatę tę wnosi się w roku, w którym upływa 20 lat od utworzenia grobu.

Obowiązuje zasada ciągłości opłat za użytkowane groby. Opłata za następne 20 lat naliczana

jest od daty upływu poprzednich 20 lat, za które grób był opłacony.

2. Do grobów murowanych pojedynczych jednopiętrowych przeznaczonych do pochowania

zwłok jednej osoby, w których została dochowana urna lub kolejna trumna po 20 latach, nie

stosuje się opłat za kolejne dwudziestoletnie czasookresy, nalicza się jedynie zaległe opłaty

jeżeli istnieją, ale grób zmienia kategorię na grób wieloosobowy.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 ponoszone są przez osoby lub instytucje mające prawo do

pochowania zwłok.

§ 3

1. Wykonywanie na terenie cmentarzy komunalnych robót remontowo – budowlanych i kamieniarskich

może odbywać się po wcześniejszym wniesieniu zabezpieczenia, tytułem pokrycia szkód, w postaci

zwrotnej kaucji w wysokości 1000 zł.

2. Zabezpieczenie może zostać wniesione jednorazowo na cały okres realizacji robót w danym roku.

W przypadku szkody, prowadzący prace może kontynuować roboty dopiero po naprawieniu tej

 

szkody i uzupełnieniu kaucji do pełnej wysokości.

3. Po wykonaniu robót kaucja jest zwracana wpłacającemu po potrąceniu wartości wyrządzonych

szkód. Jeżeli kwota kaucji nie jest wystarczająca, odszkodowanie uzupełniające do wysokości

szkody, będzie dochodzone na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Starachowice nr 553/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony

Środowiska.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załacznik Nr 1

do zarządzenia Nr 18/2020 z dnia 15 stycznia 2020 roku

w sprawie: ustalenia wysokości administracyjnych opłat cmentarnych za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Starachowicach

CENNIK OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W STARACHOWICACH

OPŁATY ADMINISTRACYJNE ZA GRÓB DO POCHÓWKU

1. OPŁATA ZA GRÓB ZIEMNY

1 opłata za udostępnienie miejsca na 20 lat 150
2 opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę  100
3 opłata z tytułu pochowania zwłok  500
  razem 750