Informacje

 

 

PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Skokach jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności:

 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków 

 

 

Cmentarz jest świętym miejscem grzebania i spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością, dlatego Kościół otacza go szczególną opieką. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym i zachowania powagi miejsca oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce przebywających na jego terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz art. 2 i art. 45 i ustawy z dnia  17 maja 1989 r. o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rz. Pol. (Dz. U. Nr 29, poz. 1542 z późn. zm.) stanowi się co następuje:

     &1

Katolicki Cmentarz Grzebalny, zwany dalej Cmentarzem, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Mikołaja Bp w Skokach, ul. Kościelna 7, zwanej dalej Parafią.

         &2

 1. Zarząd nad Cmentarzem sprawuje Proboszcz tej Parafii.
 2. Czynności administrowania cmentarzem Proboszcz powierza Administratorowi Cmentarza z zachowaniem uprawnień Proboszcza jako Zarządcy.
 1. Wszelkie sprawy związane z Cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej. Kancelaria Parafialna czynna jest we wtorki w g. 16.00 – 17.30 oraz w czwartki g. 9.00 – 10.00
  &3
 1. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7.12.2001 r. § 6 pkt 1).
 2. Uprawniony zakład pogrzebowy obsługujący ceremonię pogrzebową winien zapewnić transport trumny z kaplicy do grobu ręcznie lub małym wózkiem. Nie wolno używać do transportu trumny  samochodów pogrzebowych.
 1. Zakład pogrzebowy lub inne osoby uprawnione, po wykopaniu grobu do momentu pogrzebu mają obowiązek zabezpieczyć szalunkami wnętrze oraz zabezpieczyć otwór pokrywą lub ogrodzić taśmą ostrzegającą. 
 2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na osobie dysponującej grobem.
 3. Nieczystości składane są do pojemników w wyznaczonych do tego miejscach.
 4. Zarządca Cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń.
 1. Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych.
 2. Indywidualne ubezpieczenie grobu spoczywa na dysponencie grobu.
 3. Cmentarz wyposażony jest w punkty czerpania wody. Woda z ujęć na terenie Cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych.
 4. Rodziny zmarłych mają do dyspozycji jedynie miejsce na sam grób. To niewielki teren o powierzchni dwa metry na metr. Poza tym obrębem nie wolno stawiać niczego. Zarządca może rozebrać wszystko to, co wykracza poza ustalony metraż (nawet część grobu) bez konsultowania się z dysponentem grobu. W sytuacjach konfliktowych Zarządca cmentarza musi rozebrać wystające elementy choćby na życzenie rodziny zmarłego, pochowanego w sąsiednim grobie. Jeżeli zostaje wybrane miejsce na nowy grób na którym są umiejscowione dodatkowe elementy, zarządca likwiduje elementy zajmujące miejsce, bez konsultowania się z dysponentem grobu.
 1. Zarząd cmentarza nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki spowodowane konstrukcjami wokół grobów/ kostka brukowa, ławeczki, krzewy itd./ jeśli ktoś dozna uszczerbku na zdrowiu spowodowanego powyższymi elementami przy grobach, ewentualnego odszkodowania należy domagać się od dysponenta grobu przy którym istnieje konstrukcja. Ławki, krzewy, płotki, murki itp. utrudniają przemieszczanie się alejkami oraz między grobami, osobom niepełnosprawnym, konduktom pogrzebowym itd.
  &4

Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną w czytelnym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.
       & 5

 1. Wszelkie prace ziemne, murarskie, budowlane i kamieniarskie wymagają uzyskania zgody Zarządcy Cmentarza.
 2. Prawo do tworzenia nowych grobów ziemnych, wymurowania grobów murowanych oraz przekwalifikowania grobów ziemnych na murowane posiada Zarządca cmentarza.
 3. Zarządca cmentarza może powierzyć prace opisane w § 6, osobom lub firmom zewnętrznym.
 4. Na czynności takie jak: pogrzeb, ekshumacja zwłok, przeniesienie zwłok lub szczątków do innego grobu, budowa grobowca, budowa nowego pomnika, remont pomnika, budowa chodnika, wymagane jest uzyskanie zgody Zarządcy Cmentarza.
  6
 1. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i terminu z Administratorem Cmentarza.
 2. Wykonywanie prac budowlanych i porządkowych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
 3. Prace remontowe i budowlane mogą odbywać się wyłącznie w dni powszednie od godziny 8.00 do 16.00. Odstępstwo od ww. reguły wymaga aprobaty Administratora Cmentarza.
 4. Prace remontowe i budowlane bez zezwolenia uważane będą za nielegalne. Administrator cmentarza ma prawo wezwać wykonawcę robót wykonanych bez zezwolenia do przywrócenia miejsca lub rzeczy do stanu pierwotnego sprzed robót.
 5. Wykonawca prac jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych prac.
 6. Zabrania się przygotowywania, mieszania i składowania zaprawy betonowej bezpośrednio na alejkach cmentarnych oraz innych terenach cmentarnych bez należytego zabezpieczenia folią lub plandeką.
 7. Nadmiar ziemi, gruzu oraz inne zanieczyszczenia pochodzące z prac budowlanych muszą być usunięte poza teren Cmentarza przez osobę lub firmę wykonującą roboty na jej koszt.
 8. Zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach budowlanych do pojemników ustawionych na Cmentarzu.
 9. Administrator Cmentarza ma prawo kontroli osób, pojazdów, sprzętu oraz przewożonych i przenoszonych materiałów w ramach terenu cmentarnego.
 10. Zezwolenie na prace budowlane traci swoją moc po upływie dwunastu miesięcy od daty jego wydania.
 11. W czasie wykonywania prac na cmentarzu wykonawca powinien mieć ze sobą zezwolenie, do wglądu dla kompetentnej sprawdzającej osoby /Administratora/.
 12. Rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych można podjąć dopiero po uzgodnieniu ich zakresu i dokładnego terminu z Administratorem Cmentarza.
 13. Prace prowadzone poza ustalonym czasem lub bez zezwolenia Administratora uważane są za nielegalne.
 14. Prace budowlane i remontowe mogą być wykonywane wyłącznie przez dysponenta grobu albo upoważnione przez niego podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
 15. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.
 16. Groby oraz place pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu, Zarządca Cmentarza podejmuje decyzję o dalszym przeznaczeniu grobu.
  & 7

Na Cmentarzu zabrania się:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 2. zaśmiecania terenu, niszczenia zieleni, ustawiania ławek, płotków itp.w miejscach zajmujących teren pod nowy grób lub utrudniających swobodne przemieszczanie i prace innych użytkowników.
 3. przemieszczania nagrobków,
 4. prowadzenia działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej naruszających powagę tego miejsca,
 1. prowadzenia jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych,
 2. sadzenia i usuwania drzew i krzewów bez zezwolenia,
 3. wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora Cmentarza,
 4. wjazdu rowerami (dopuszcza się przejście piesze z rowerem),
 5. wprowadzania zwierząt,
 6. palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania środków odurzających,
 7. przebywania na terenie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 8. uprawiania żebractwa.
  8

Zarządca Cmentarza osobiście lub za pośrednictwem Administratora Cmentarza przyjmuje opłaty w szczególności za:
1. użytkowanie miejsca czyli tzw. pokładne oraz jej przedłużenie po 20 latach   / grób pojedynczy, podwójny na szerokość podstawowa stawka x 2,  potrójny x 3  itd. /
2. Opłata za grobowce murowane w głąb oraz groby w których złożono urny z prochami zmarłych  obowiązuje na okres 99 lat /100 lat/ podstawowa stawka  x 5 + x 2, 3 w zależności od szerokości grobu
3. Umieszczenie  urny w  istniejącym  już grobie, automatycznie powoduje  obowiązek uiszczenia opłaty pokładnego na 99 lat, nawet gdy została uiszczona opłata za istniejący już grób. /obowiązują te samy zasady odpłatności jak w p. 2 /
4. korzystanie z Cmentarza dla wykonywania usług pogrzebowych i cmentarnych wykraczających poza standardowe ramy obsługi pochówku
5. wjazd pojazdów na teren Cmentarza nie związany z obsługą pogrzebu
6. zezwolenie na ekshumacje zwłok.
 & 9

 1. Wszelkie opłaty przyjmowane są w imieniu i na rzecz Zarządcy Cmentarza, czyli Proboszcza Parafii.
 2. Wszelkie złożone opłaty za posługi cmentarne oraz wykorzystanie mienia cmentarnego należą w całości do Parafii i pozostają do dyspozycji Proboszcza.
   & 10
 1. Przez uiszczenie opłaty nie nabywa się prawa własności danego miejsca, lecz staje się jedynie dysponentem danego miejsca. Dysponuje się tylko miejscem grobu, teren wokół grobu nie należy do dysponenta. Dysponent nie jest właścicielem miejsca grobu.
 1. Opłatę za użytkowanie miejsca (pokładne) składa się okresowo, co 20 lat.
 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy przechowywać bezterminowo celem udokumentowania prawa do dysponowania miejscem i/lub w przypadku korzystania z miejsca i/lub grobu w przyszłości.
 3. uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
 4. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo poprzez przedłożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.
 5. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.
  Jeżeli po 20 latach dysponent grobu nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez uiszczenie opłaty, Zarząd Cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 1. Osobie, która pomimo upływu terminu 20 lat nie wniosła odpowiedniej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarząd Cmentarza na grób kogoś innego, pomimo tego, iż grób był utrzymywany w należytym porządku.
 2. W przypadku braku dysponenta decyzje dotyczące grobu podejmuje Zarządca Cmentarza.
 3. Po wygaśnięciu opłaty za 20 lat, miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarza. Zarządca Cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia opłaty 20-letniej.
 4. Przedłużenie prawa do dysponowania na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty na okres 20-lat.
 5. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć jednego roku.
 6. W przypadku nie wniesienia opłaty w terminie, za zgodą Zarządu Cmentarza, możliwe jest przywrócenie praw do grobu pod warunkiem, że miejsce nie zostało już zadysponowane innym dysponentom. 
 7. Po wygaśnięciu opłaty 20-letniej dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia dzierżawy, przechodzą do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.
 8. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca oraz Administrator nie mają żadnego kontaktu z rodziną, to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.
 9. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.
 10. Szczątki zmarłych wydobyte przy kopaniu grobu będą chowane w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione.
 11. Groby zabytkowe oraz uznane za groby o wartości historycznej nie będą likwidowane.
 12. Opłata za grobowce murowane w głąb oraz groby w których złożono urny z prochami zmarłych  obowiązuje na okres 99 lat /100 lat/
  – Likwidacja grobu, należy przedstawić:
  1. Dokument potwierdzający prawo do grobu.
  2. Dokument potwierdzający stosunek pokrewieństwa do osoby zmarłej lub stosowne oświadczenie.
  3. Pisemny wniosek dotyczący przedmiotowej sprawy.
  4. Oświadczenie, że nikt z pozostałych członków rodziny nie wnosi pretensji do czynności wymienionych w wniosku.
  5. Uzyskanie zezwolenia wjazdu na cmentarz celem  wywiezienia likwidowanego pomnika bądź grobowca.
  6. W przypadku konieczności usunięcia trwałych elementów likwidowanego grobu przez Zarządcę Cmentarza lub na prośbę dysponenta grobu, zostanie pobrana stosowna opłata. 
  & 11
 1. Dysponentem nowego grobu jest osoba, która uiściła opłatę za tzw. pokładne.
 2. Dysponentem istniejącego już grobu jest osoba, która uiściła opłatę za tzw. pokładne.
 3. Posiadanie prawa o którym umowa w ust. 1 i 2 nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienionym w tym ustępie.
 4. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób
 5. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.
 6. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona z Zarządcą lub Administratorem Cmentarza.
  12

W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzje podejmuje Zarządca lub Administrator Cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.
        & 13

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
  a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych za zezwoleniem Inspekcji Sanitarnej,
  b) na zarządzenie Prokuratury lub Sądu,
  c) na podstawie decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego.
  * Pusty grób po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez zwrotu opłaty za dzierżawę.
 2. Nie wolno dokonywać przenoszenia w sposób prywatny, nielegalny / bez obowiązujących zezwoleń/ szczątków zmarłych do innych grobów.
 3. Zgodnie z przepisami Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych, okres w którym dopuszczalne jest przeprowadzenie ekshumacji rozpoczyna się z dniem 16 października a kończy w dniu 15 kwietnia
 4. Jeśli jest to ekshumacja z innego cmentarza na Cmentarz Parafialny w Skokach to należy dostarczyć:

– kartę zgonu/akt zgonu osoby ekshumowanej/

– zaświadczenie o pochowaniu z cmentarza, na którym ekshumacja była wykonywana.
5. Jeśli jest to ekshumacja z Cmentarza Parafialnego w Skokach na inny cmentarz to należy dostarczyć:

zaświadczenie z cmentarza na którym mają być pochowane szczątki o przyjęciu ich do ponownego pochowania
        & 14

Grobowiec na pustym placu powinien być wybudowany w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przedłużeniu się tego terminu miejsce może przejść do ponownej dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez zwrotu opłat wniesionych za to miejsce.
        & 15

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na Cmentarzu następuje po przedstawieniu wymaganych dokumentów, w tym:
  a) aktu zgonu /oryginał – do zwrotu/
  b) części przeznaczonej dla administracji cmentarza / pozostaje w aktach Zarządcy cmentarza/
  c) dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania miejscem.
 2. W przypadku osoby zmarłej za granicami kraju wszelkie dokumenty niezbędne do dokonania pochówku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  16

Ewentualne skargi i wnioski należy kierować do Zarządcy Cmentarza, czyli Proboszcza bezpośrednio lub za pośrednictwem Administratora Cmentarza.
        & 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

USTAWA z dn. 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dziennik Ustaw RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dn. 21 kwietnia 2017 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
        & 18

Regulamin publikuje się na stronie internetowej Parafii oraz  jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Kancelarii Parafialnej.

Stawki opłat cmentarnych na dzień 1 listopada 2017 r.
– pokładne
grób pojedyńczy   300 zł
grób podwójny w szerz  600 zł
grób potrójny w szerz  900 zł. itd.
grób dziecięcy 150 zł
grobowiec murowany w głąb  / 99 lat / 5 x 300 zł  + jeżeli podwójny w szerz x 2 /1500 zł  x 2/  potrójny w szerz x 3 / 1500 zł x 3 / itd.
grób w którym złożona jest urna /99 lat /  5 x 300 + jeżeli podwójny w szerz x 2 / 1500 zł x 2/  potrójny w szerz x 3 / 1500 zł x3 / itd.

 ! Czas na zainteresowanie się sprawą oraz uiszczenie opłaty jest wyznaczony na 11            miesięcy do końca września 2018 r. Na Uroczystość Wszystkich Świętych w przyszłym  roku, zostaną oznaczone groby co do których nikt się nie zgłosił a upłynęło więcej niż 20 lat. Jeżeli przez pół roku nie będzie sygnału od zainteresowanych osób, groby zostaną   przeznaczone do ponownego zagospodarowania. 
* Umieszczenie urny w istniejącym już grobie w przyszłym czasie, skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty na 99 lat mimo uiszczenia opłaty za dotychczas istniejący grób. / obowiązują takie same zasady jak w przypadku grobowca i wcześniej umieszczony urn w grobach /
* Możliwe jest wytyczenie osobnej kwatery, w której będą składane tylko urny. W takiej kwaterze, obowiązywać będzie jeden wymiar miejsca na urnę oraz jeden wzór części wystającej ponad poziom ziemi.
Opłata za wjazd na cmentarz nie związany z pochówkiem  20 zł
Opłata za zlecone  Zarządcy cmentarza zlikwidowanie i wywiezienie trwałych elementów grobu   150 zł
*  10 % wartości stawianego lub wymienianego nowego nagrobka. 

Powyższe opłaty, obowiązują na dzień 1 listopada 2017 r. z możliwością zmian w przyszłości w przypadku zwiększenia się kosztów utrzymanie cmentarza. 

 


 

Dokumenty do zgłoszenia pogrzebu:

1.  Akt zgonu /oryginał do zwrotu/
2.  Część karty zgonu zatytułowana dla administracji cmentarza  / pozostaje w aktach cmentarza na którym znajduje się grób/                                                 

*  Należy skontaktować się z opiekunem cmentarza aby ustalić miejsce grobu.
* z organistą                                                                 

* z osobą odmawiającą różaniec w Kościele przed Mszą św.

Jeżeli pogrzeb ma się odbyć poza parafią zamieszkania, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody proboszcza miejsca zamieszkania. Należy zgłosić się w kancelarii parafialnej miejsca zamieszkania, gdzie zmarła osoba na podstawie aktu zgonu zostanie wpisana do księgi zmarłych.
Natomiast proboszcz miejsca pochówku na podstawie aktu zgonu wpisuje zmarłą osobę do księgi cmentarnej.