Informacje


REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

 

Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem wiecznego spoczynku naszych Zmarłych i miejscem modlitwy za nich. Ma charakter sakralny.
Powinien być otoczony religijną czcią i szacunkiem oraz szczególną troską.

Na cmentarzu należy zachowywać powagę, ciszę i porządek.

 1. Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu, przy ul. Żapniowskiej 9  i służy wszystkim jej Parafianom.
 2. Cmentarzem zarządza Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu.
  (KANCELARIA PARAFIALNA czynna we wtorki od 8.00 do 9.00 oraz od 16.00 do 17.00; w środy od 16.00 do 17.00; we czwartki od 8.00 do 9.00 oraz od 16.00 do 17.00; w soboty od 8.00 do 9.00).
 3. Sprawy związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej.
 4. Na niżej wymienione prace prowadzone na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy:
  – pogrzeb
  – budowa nowego pomnika
  – remont pomnika np. wymiana płyty
  – ekshumacja zwłok bądź przeniesienie do innego grobu,
  po przedstawieniu koniecznych zezwoleń.
 5. Prawo do grobu uzyskuje się po uiszczeniu opłaty w Kancelarii Parafialnej na okres 20 lat. Po skończonym okresie czasu należy dokonać tzw. prolongaty miejsca na kolejne 20 lat. Nieuiszczenie takiej opłaty zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r.. art. 7 par 2 może wiązac się z likwidacją grobu.
 6. Prawo do grobu oznacza prawo do terenu o wymiarach:
  – grób pojedynczy: 2,2 m x 1,1 m x 1
  – grób podwójny poziomy: 2,2 m x 1.8 m                                                                                                  
 7. Inny wymiar grobu należy uzgodnić z Zarządcą.
  Z wydzielonego terenu należy pozostawić przejście minimum 25 cm z każdej strony.
  Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat (nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych dla więcej niż jednej osoby).
 8. Na cmentarzu zabrania się:
  – zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, – wywieszania reklam,
  – wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy,
  – jazdy rowerem,
  – zanieczyszczania terenu wokół grobów, niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
  – samowolnego sadzenia i usuwania drzew oraz ustawiania ławek i innych elementów ozdobnych bez zgody Zarządcy, – wprowadzania zwierząt
 9. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
 10. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza. Zabrania się składowania tych odpadów w pojemnikach znajdujących się na cmentarzu!
 11. Ziemię pozostałą po wykopaniu grobu należy wywieźć z cmentarza.
 12. Zarządca Cmentarza Parafialnego nie wykonuje usługi koszenia chwastów i trawy pomiędzy grobami.
 13. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
 14. Wszystkie sprawy związane z ustaleniem terminu pogrzebu, załatwiamy w kancelarii parafialnej.

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawa z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).