Informacje

 

R E G U L A M I N

 

UŻYTKOWANIA CMENTARZA  KOMUNALNEGO PRZY ULICY GOŁDAPSKIEJ W OLECKU

 

 

§ 1.

 

 1. Działalność Cmentarza prowadzona jest przez administratora na podstawie umowy zawartej z  Burmistrzem Olecka.
 2. Nadzór nad Cmentarzem Komunalnym sprawuje Wydział Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Olecku.
 3. Administratorem Cmentarza Komunalnego przy ul. Gołdapskiej jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku, ul. Kolejowa 31/20.Wszystkie sprawy związane z użytkowaniem Cmentarza załatwiane będą pod w/w adresem: Sekretariat od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1430.
 4. Wejście na Cmentarz udostępnione jest :

- w porze wiosenno-letniej w godz. od 600 do 2100

- w porze jesienno-zimowej w godz. od 700 do 1700

 

§ 2.

 

Na terenie Cmentarz zabrania się :

 

 1. Prowadzenie działalności handlowej.
 2. Przebywanie dzieci bez osób dorosłych.
 3. Wprowadzanie psów , kotów i innych zwierząt.
 4. Wyrywanie kwiatów z grobów i niszczenia zieleni.
 5. Niszczenia pomników , obramowań , krzyży i mogił.
 6. Gromadzenie śmieci wzdłuż ogrodzenia i w miejscach do tego nie przeznaczonych.
 7. Wjazd wszelkich pojazdów z wyłączeniem pojazdów administratora i posiadających jego zezwolenie w godzinach 700 -1500   w dni robocze.
 8. Spożywanie napojów alkoholowych.
 9. Przebywanie osób w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków.
 10. Żebractwa.

§ 3.

 

 

 1. Miejsce pochówków wyznacza Administrator Cmentarza Komunalnego.
 2. Kopanie grobów i ich zasypywanie , demontaż  elementów pomnika i ponowne zamontowanie może być prowadzone w uzgodnieniu z Administratorem     Cmentarza w dni robocze od godz. 00 do 15 00 .                                              
 3. Dysponent miejsc grzebalnych zobowiązany jest do stałego utrzymania czystości i porządku tego miejsca oraz przyległego terenu.
 4. Zasady pochówku zmarłych określają przepisy Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz.U. Z 2011r. Nr 118 poz 687 ze zm/,prowadzenia ewidencji grobów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie prowadzenia ewidencji grobów /Dz.U. Nr 90,poz 1013 z późn.zm./ i przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. W sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków / Dz.U. Nr 48,poz.284/ oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

§ 4.

 

Użytkownicy Cmentarza Komunalnego mogą korzystać odpłatnie z urządzeń i obiektów cmentarnych oraz usług świadczonych przez Administratora Cmentarza.

 

§ 5.

 

Za korzystanie z Cmentarza Komunalnego Administrator pobiera opłaty cmentarne zgodnie z zarządzeniem nr ORN.0050.141.2021 Burmistrza Olecka z dnia 22 października 2021r.

 

§ 6.

 

Wykonywanie jakichkolwiek prac , a w szczególności budowa grobowców , montaż pomników bez zgody Administratora jest zabronione.

 

§ 7.

 

Osoby , w tym podmioty gospodarcze wykonujące prace na terenie Cmentarza ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku działań. W przypadku nie usunięcia ich w terminie  Administrator wykona  to na koszt osoby lub podmiotu gospodarczego.

 

§ 8.

 

Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu rozstrzygnie należny Sąd.                                            

                                              

§ 9.

 

Niezbędne informacje o Administratorze Cmentarza Komunalnego są umieszczone na tablicy ogłoszeń.