Cennik

 

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.141.2021

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 22 października 2021 r.

w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Olecku

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz § 1 uchwały Nr BRM.0007.60.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Olecka do ustalania cen i opłat za usługi cmentarne (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2021 r. poz. 2776) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustala się opłaty za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych w Olecku w wysokości określonej w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr ORN.0050.113.2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Olecku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Burmistrz Karol Sobczak

 

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.12.2022

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 20 stycznia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Olecku

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz § 1 uchwały Nr BRM.0007.60.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Olecka do ustalania cen i opłat za usługi cmentarne (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2021 r. poz. 2776) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr ORN.0050.141.2021 Burmistrza Olecka z dnia 22 października 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Olecku, zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2022 r.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Karol Sobczak

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORN.0050.141.2021 Burmistrza Olecka z dnia 22 października 2021 r.

 

Cmentarz komunalny w Olecku przy ul. Gołdapskiej

 

 

 

1. Stawki opłat za miejsca grzebalne do wykonania pierwszego pochówku:

 

Lp.

Rodzaj grobu

Opłata netto w

1.

Tradycyjny ziemny pojedynczy1

800,00

2.

Tradycyjny ziemny podwójny (pionowy) 2

1000,00

3.

Tradycyjny ziemny podwójny (poziomy) 3

1200,00

4.

Tradycyjny ziemny podwójny (dwupoziomowy) 4

1200,00

5.

Tradycyjny ziemny dziecinny 5

300,00

6.

Ziemny urnowy (przy pochówku 1-szej urny) 6

500,00

7.

Grobowiec (pojedynczy) 7

1000,00

8.

Grobowiec podwójny (pionowy) 8

1800,00

9.

Grobowiec podwójny (poziomy) 9

2200,00

10.

Grobowiec podwójny (dwupoziomowy) 10

3200,00

11.

Miejsce pod kolumbarium rodzinne (przy pochówku 1-szej urny) 11

1000,00

12.

Dodatkowe miejsce w grobie ziemnym

600,00

13.

Dodatkowe miejsce w grobowcu

800,00

 

2. Stawki opłat za miejsca grzebalne przy dochowaniu w istniejącym grobie :

 

Lp.

Rodzaj grobu

Opłata netto w

1.

Trumna ze zwłokami

300,00

2.

Urna z prochami

300,00

3.

Trumna w grobie dziecinnym

200,00

4.

Urna z prochami w kolumbarium rodzinnym

300,00

 

3. Stawki opłat za zachowanie istniejącego grobu lub nienaruszonego miejsca grzebalnego po 20 latach:

 

Lp.

Rodzaj grobu

Opłata netto w

1.

Tradycyjny ziemny pojedynczy

400,00

2.

Tradycyjny ziemny podwójny (pionowy)

500,00

3.

Tradycyjny ziemny podwójny (poziomy, dwupoziomowy)

700,00/900,00

4.

Tradycyjny ziemny dziecinny

200,00

5.

Ziemny urnowy

300,00

6.

Kolumbarium rodzinne 12

500,00

 

4. Stawki opłat (jednorazowych) za postawienie pomnika na miejscu grzebalnym (wymiary pomnika po obrysie miejsca grzebalnego):

 

Lp.

Rodzaj grobu

Opłata netto w

1.

Tradycyjny ziemny pojedynczy, grobowiec pojedynczy

600,00

2.

Tradycyjny ziemny podwójny (pionowy), grobowiec podwójny (pionowy)

700,00

3.

Tradycyjny ziemny podwójny (poziomy, dwupoziomowy), grobowiec podwójny (poziomy)

900,00

4.

Tradycyjny ziemny dziecinny

400,00

5.

Ziemny urnowy

600,00

6.

Kolumbarium rodzinne

600,00

 

5. Opłata za korzystanie z kaplicy cmentarnej wynosi 100,00 netto za dobę.

6. Opłaty karne.

 

Lp.

Opłaty karne

Opłata netto w

1.

Za ustawienie pomnika bez uzyskania zgody Administratora

2000,00

2.

Za wykopanie miejsca grzebalnego bez zgody Administratora

2000,00

3.

Za każdy dodatkowy 1 cm przy postawieniu pomnika przekraczającego obrys miejsca grzebalnego (w rzucie poziomym)

100,00

 

 

 

1 Tradycyjny ziemny pojedynczy - grób niewymurowany stanowiący dół w ziemi, do którego chowa się trumnę ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi po ekshumacji i zasypuje wydobytą ziemią z tego dołu; wymiary: długość 2,2 m, szerokość 1 m.

2 Tradycyjny ziemny podwójny pionowy - grób niewymurowany stanowiący dół w ziemi, przeznaczony na dwie trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi po ekshumacji składane pojedynczo w dwóch poziomach i zasypuje wydobytą ziemią z tego dołu; wymiary: długość 2,2 m, szerokość 1,3 m.

3 Tradycyjny ziemny podwójny poziomy - grób niewymurowany stanowiący dół w ziemi, przeznaczony na dwie trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi po ekshumacji składane obok siebie na jednym poziomie i zasypuje wydobytą ziemią z tego dołu; wymiary: długość 2,2 m, szerokość 2 m.

4 Tradycyjny ziemny podwójny dwupoziomowy - grób niewymurowany stanowiący dół w ziemi, przeznaczony do pochówku trumien ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi po ekshumacji składane w dwóch poziomach obok siebie i zasypuje wydobytą ziemią z tego dołu; wymiary: długość 2,2 m, szerokość 2 m.

5 Tradycyjny ziemny dziecinny - grób niewymurowany stanowiący dół w ziemi, do którego chowa się trumnę ze zwłokami dziecka i zasypuje wydobytą ziemią z tego dołu; wymiary: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m.

6 Ziemny urnowy - grób niewymurowany stanowiący dół w ziemi, do którego chowa się urnę zawierającą prochy ludzkie powstałe w wyniku spopielenia i zasypuje wydobytą ziemią z tego dołu; wymiary: długość 2,2 m, szerokość 1 m.

7 Grobowiec pojedynczy - grób stanowiący dół w ziemi, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, przeznaczony na jedną trumnę ze zwłokami lub trumnę ze szczątkami ludzkimi po ekshumacji jednej osoby zmarłej; wymiary: długość 2,2 m, szerokość 1 m.

8 Grobowiec podwójny pionowy - grób stanowiący dół w ziemi, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, przeznaczony na dwie trumny składane jedna na drugiej na dwóch poziomach, przedzielony murem lub betonem zbrojonym o grubości 6 cm, tak, by każda trumna usadowiona była w osobnej komorze; wymiary: długość 2,2 m, szerokość 1,3 m.

9 Grobowiec podwójny poziomy - grób stanowiący dół w ziemi, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, przeznaczony na dwie trumny składane obok siebie na jednym poziomie, przedzielony murem lub betonem zbrojonym o grubości 6 cm, tak, by każda trumna usadowiona była w osobnej komorze; wymiary: długość 2,2 m, szerokość jest wielokrotnością określoną w pkt 7.

10 Grobowiec podwójny dwupoziomowy - grób stanowiący dół w ziemi, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, przeznaczony na trumny składane obok siebie w dwóch poziomach, przedzielony murem lub betonem zbrojonym o grubości 6 cm, tak, by każda trumna usadowiona była w osobnej komorze; wymiary: długość 2,2 m, szerokość jest wielokrotnością określoną w pkt 7.

11 Miejsce pod kolumbarium rodzinne - miejsce przeznaczone do pochówku urn z prochami o wymiarach 1,5 m x 1,5 m.

12 Kolumbarium rodzinne - grób murowany, w którym umieszcza się urny z prochami o max. szerokości 1 m i długości 1,5 m.