Informacje

 

 

Uchwała Nr XVIII/153/2011 Rady Gminy Smołdzino

 

z dnia 24 listopada 2011 roku

 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gardnie Wielkiej i Smołdzinie

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art 18 ust 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; DZ. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 roku Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011 roku Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 roku Nr 118 poz.687, Nr 144 poz. 853 )

 

Rada Gminy Smołdzino uchwala, co następuje:

 

§1.

 

Ustala się regulamin korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gardnie Wielkiej i Smołdzinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smołdzino.

 

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

 

Załącznik

 

do Uchwały Nr XVIII/153/2011 Rady Gminy Smołdzino

 

z dnia 24 listopada 2011 roku

 

 

Regulamin korzystania z Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Smołdzino

 

 

§ 1.

 

1. Cmentarze komunalne w Gardnie Wielkiej i Smołdzinie stanowią mienie komunalne gminy.

 

2. Przebywanie na terenie cmentarzy może odbywać się w okresach:

 

1) od 3 listopada do 31 marca w godz. 8.00 do 20.00

 

2) od 1 kwietnia do 29 października w godz. 8.00 do 21.00

 

3) od 30 października do 2 listopada bez ograniczeń czasowych

 

§ 2.

 

1. Na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Smołdzino dopuszcza się urządzanie grobów :

 

1) ziemnych pojedynczych,

 

2) ziemnych rodzinnych,

 

3) grobów murowanych - grobowców.

 

§ 3.

 

1. Na cmentarzach komunalnych stosuje się opłaty za :

 

1) każde miejsce grzebalne - na 20 lat,

 

2) każde miejsce rezerwowe - do dnia pochówku lub na 20 lat (w zależności, które pierwsze nastąpi),

 

3) wykup miejsca pod grób murowany pojedynczy oraz podwójny,

 

4) korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania ekshumacji i prac kamieniarskich,

 

2. Wysokość opłat wymienionych w ust 1 ustala Rada Gminy Smołdzino w formie uchwały.

 

§ 4.

 

1. Wniesione na rachunek gminy opłaty wymienione w § 3 nie podlegają zwrotowi.

 

2. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).

 

3. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć jednego roku.

 

4. Zaległe opłaty naliczane są wg stawek obowiązujących w dniu ich wnoszenia i pobierane są za 20 lat, licząc od pierwszego nieopłaconego roku tak, aby zachować ciągłość w opłatach.

 

5. W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust. 2, 3 grób kwalifikuje się do likwidacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy dotyczącej cmentarzy i chowania zmarłych.

 

§ 5.

 

1. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Smołdzino, na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji (informacja winna być dostępna w okresie Świąt Wszystkich Świętych ).

 

2. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

 

§ 6.

 

1. Dysponentem, nowo wybudowanego grobu murowanego (grobowca) jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę przewidzianą w § 3.

 

2. Wniesienie opłaty 20-letniej za grób (zastrzeżenie miejsca) przez osobę nie wymienioną w ust. 1 nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez tę osobę wskazaną.

 

§ 7.

 

1. Ekshumacja szczątków w celu przeniesienia do innego grobu jest równoznaczna z rezygnacją z miejsca pochowania osoby razem z ewentualną rezerwacją przypisaną do tego miejsca.

 

2. Miejsce pod grób po ekshumacji zwłok lub szczątków pozostaje do dyspozycji Gminy, z zastrzeżeniem braku zwrotu opłaty poniesionej przez dysponenta za pochowanie zwłok oraz rezerwację miejsca na okres 20 lat.

 

§ 8.

 

1. Groby (w tym murowane - grobowce) oraz miejsca rezerwowane pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

 

2. Miejsce rezerwowe to teren przeznaczony pod grób w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej mogiły w tym samym rzędzie. Wykupione może być tylko jedno miejsce rezerwowe przez najbliższego, członka rodziny osoby zmarłej.

 

3. W przypadku nie uiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do miejsca rezerwowego, miejsce rezerwowe pozostaje do dyspozycji Gminy.

 

4. Miejsca rezerwowane przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji Gminy, bez względu na uiszczoną opłatę, przy czym wszystkie miejsca zarezerwowane (wykupione) muszą być oznaczone.

 

§ 9.

 

1. Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej lub prawnej Gmina, w miarę wolnych miejsc wskazuje lokalizację grobu murowanego.

 

2. Na cmentarzach na terenie gminy Smołdzino dopuszcza się budowę grobów murowanych w miejscu istniejących grobów ziemnych, na wniosek dysponenta grobu ziemnego, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami o ochronie zabytków i ochronie zieleni.

 

§ 10.

 

Załatwienie spraw formalno – organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzach, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza, odbywa się w Urzędzie Gminy Smołdzino w dniach i godzinach urzędowania.

 

§ 11.

 

1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu ze wskazaniem miejsca na grób następuje po przedstawieniu przez osobą zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim karty zgonu zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.

 

2. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok.

 

3. W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku innego państwa winny być przedłożone z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

4. Przy wyznaczeniu miejsca pochowania i wyborze formy ceremoniału pogrzebowego oraz budowy grobu i nagrobka uwzględnia się w miarę możliwości życzenia rodziny zmarłego.

 

§ 12.

 

1. Uporządkowanie grobów należy wyłącznie do osób opiekujących się grobem.

 

2. Elementy i symbole wyznaniowe mogą być umieszczone wyłącznie w obrębie grobu lub na nagrobkach (pomnikach, tablicach i płytach nagrobkowych).

 

3. Wykonywanie czynności pogrzebowych na terenie cmentarzy przez firmy świadczące usługi pogrzebowe wymaga wcześniejszego powiadomienia Urzędu Gminy Smołdzino , minimum 2 dni przed planowanym pochówkiem w celu dokonania niezbędnych uzgodnień i załatwienia formalności. Przedsiębiorca wykonujący usługę pogrzebową, cmentarną jest zobowiązany do doprowadzenia otoczenia miejsca pochówku do stanu poprzedniego, usunięcia starych, zdemontowanych nagrobków, krzyży itp. z terenu cmentarza.

 

§ 13.

 

1. Na terenie cmentarzy bezwzględnie zakazuje się:

 

1) zakłócania: ciszy, porządku i powagi miejsca,

 

2) palenia otwartego ognia,

 

3) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych,

 

4) wysypywania odpadów (wieńców, kwiatów, zniczy itp.) poza pojemniki do tego celu przeznaczone,

 

5) pozostawiania lub wrzucania do pojemników elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów budowlanych (ziemia) wykorzystywanych przy pracach kamieniarskich lub budowlanych,

 

6) przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu,

 

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia w Urzędzie Gminy Smołdzino i uzyskania jego zgody wykonywania następujących czynności :

 

1) prac kamieniarskich i budowlanych, oraz wjeżdżania pojazdami mechanicznymi,

 

2) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów pod rygorem ich usunięcia na koszt opiekuna grobu,

 

3) handlu, umieszczania reklam, 4) ustawienia ławek, ogrodzeń itp.

 

§ 14.

 

Urząd Gminy Smołdzino przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach urzędowania Urzędu.

 

§ 15.

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy dotyczącej cmentarzy i chowania zmarłych wraz z obowiązującymi aktami wykonawczymi.