Cennik

 

UCHWAŁA NR XVIII/115/2020 RADY GMINY SMOŁDZINO

 

z dnia 26 lutego 2020 r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Smołdzino

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) i art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589, 1716, 1924, 2020)

 

Rada Gminy Smołdzino uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Smołdzino zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/36/2011 Rady Gminy w Smołdzinie z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Smołdzino.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smołdzino.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Jan Fleszer

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Smołdzino

 

z dnia 26 lutego 2020 r.

 

 

 

 

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY

 

KOMUNALNYCH ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH

 

 

 

Lp.                              Rodzaj opłaty                                                                   Cena

 

1.           Rezerwacja miejsca                                                                              450,00

 

2.           Opłata za grób na cmentarzu na okres 20 lat                                          450,00

 

3             Nadzór nad ekshumacją                                                                      150,00

 

4.           Wjazd na cmentarz dla zakładów kamieniarskich                                     60,00

              (dotyczy wykonania usługi w całości) 

 

Do opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki wynikającej z ustawy o podatku od towarów i usług.