Informacje

Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr IX/49/19

Rady Gminy Marciszów 

z dnia 28 czerwca 2019r.

 

 

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE MARCISZÓW

 

 

§ 1

 

1.Cmentarze komunalne zlokalizowane na terenie Gminy Marciszów, zwane dalej Cmentarzami, stanowią mienie Gminy Marciszów. 

 

2. Utrzymanie wymaganej estetyki, porządku i czystości na cmentarzach należy do obowiązków zarządcy. 

 

3. Wójt przyjmuje wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania Cmentarzy oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. 

§ 2

 

1.   Cmentarze są otwarte codziennie d 6:00 do 22.00

 

2.   Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00, w soboty w godzinach od 9:00 do 14.00

 

§ 3

 

1.   Na terenie Cmentarzy zakazuje się:


1) przebywania dzieci w wieku do lat 7 bez opieki;
2) przebywania osób w stanie nietrzeźwym;
3) prowadzenia działalności reklamowej;
4) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
5) zastawiania i zagospodarowywania przejść między grobami w sposób powodujący utrudnienie w poruszaniu się osób na cmentarzu;
6) mycia pojazdów i urządzeń;
7) jazdy na deskorolkach, wrotkach;
8) przebywania poza godzinami otwarcia;

2.  Na terenie Cmentarzy zakazuje się bez zezwolenia zarządcy cmentarza:
 

1) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych;
2) stawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń, ustawiania ławek, płotów,  gazonów itp., utrudniających komunikację i ruch pieszy;
3) wjazdu pojazdami mechanicznymi, z zastrzeżeniami wynikającymi z § 11 niniejszego regulaminu

 

§ 4

 

Z uwagi na ukształtowanie terenu i stary drzewostan, przebywanie na Cmentarzach w czasie występowania takich zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, gołoledź, śnieżyce wymaga zachowania szczególnej ostrożności. 

§ 5

1.   Kolejność pochówków i usytuowanie grobów, na Cmentarzach otwartych do bieżącego chowania zmarłych, musi być zgodne z planem zagospodarowania Cmentarzy, z zachowaniem wymiarów i odstępów, zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

2.   Na cmentarzach urządza się:


1) groby ziemne,
2) groby ziemne urnowe,
3) groby murowane,
4) grobowce.

 

​3. Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym i samowolne przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany. 

 

§ 6

 

1.   Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie oraz w jego otoczeniu spoczywa na osobach uprawnionych do pochowania zmarłych, określonych w obowiązujących przepisach o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

2.   Gromadzenie odpadów, pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów, dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, z uwzględnieniem ich segregacji. 

 

3.   Zagospodarowanie otoczenia grobu, usuwanie i przestawianie elementów, sadzenie drzew lub krzewów może być dokonane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody. 

 

4. W razie stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu, w szczególności w sposób utrudniający dostęp do sąsiednich kwater, bądź zakłócający komunikację wewnątrz cmentarza, dysponent grobu zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. 

 

§ 7

 

Przyjęcie zwłok, prochów i szczątków do pochowania następuje po przedstawieniu przez uprawnioną osobę bądź upoważnioną firmę pogrzebową oryginałów wymaganych dokumentów, określonych w obowiązujących przepisach ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 

 

§ 8

 

1.   Likwidacja grobu jest poprzedzona wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej, na co najmniej 3 miesiące przed ww. czynnością. 

 

2.   Z działań związanych z likwidacją grobu sporządzany jest protokół. 

 

§ 9

 

Zorganizowanie pogrzebu w kaplicy cmentarnej, znajdującej się na terenie Cmentarza w Sędzisławiu, wymaga wniesienia stosownej opłaty określonej zarządzeniem Wójta Gminy Marciszów).

 

§ 10

 

1.   Wykopanie i wymurowanie grobu, wykonywane przez firmę pogrzebową, musi być uzgodnione i poprzedzone złożeniem dokumentów, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz o postępowaniu ze zwłokami i szczątkami ludzkimi i wniesieniem opłat cmentarnych. 

 

2.   Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. 

 

3.   Wykonawcom prac zabrania się:

 

1) zastawiania dróg i przejść na terenie Cmentarzy;

2) wyrzucania gruzu i odpadów pozostałych po robotach kamieniarsko – budowlanych do pojemników rozstawionych na terenie Cmentarzy. 

 

4.   Wykonawców prac zobowiązuje się do:

 

1) przygotowywania zapraw murarskich tylko w specjalnych pojemnikach;

2)  uprzątnięcia terenu, wywiezienia wszystkich materiałów po zakończeniu robót i zabezpieczenia miejsca pod grób;
 

§ 11

 

1.   Do stałego wjazdu na teren cmentarzy upoważnione są pojazdy: służb komunalnych, związanych z administracją i nadzorem Cmentarzy, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Prokuratury, Inspekcji Sanitarnej. 

 

2.   Wjazd na teren Cmentarzy dozwolony jest pojazdom przewożącym lub kierowanym przez osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub ważne orzeczenie wydane przez organy rentowe, równoważne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, na mocy obowiązujących przepisów szczególnych w tym zakresie. 

 

3.   W pozostałych przypadkach wjazd na teren Cmentarzy możliwy jest jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora. 

 

4.   Przedsiębiorcom, w celu wykonania usług cmentarno-pogrzebowych, umożliwia się wjazd na teren Cmentarzy w od poniedziałku do soboty w godzinach pracy zarządcy, po uprzednim zgłoszeniu wjazdu na cmentarz u zarządcy. 

 

5.   Zabrania się wjazdu na teren Cmentarzy pojazdów oraz sprowadzania sprzętu, których użycie mogłoby spowodować uszkodzenia w infrastrukturze Cmentarzy. 

 

6. Kierujący pojazdami, poruszający się po alejach cmentarnych, zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, poruszać się z prędkością do 5 km/h, nie zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz nie tarasować dróg cmentarnych i ścieżek.