Informacje

 

UCHWAŁA NR XIV/114/19 RADY GMINY GŁÓWCZYCE

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) uchwala się, co następuje: § 1. Uchwala się Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych w miejscowościach Izbica Cecenowo, Żelkowo, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Kwiatkowski

 

Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Cmentarze komunalne w miejscowości Izbica, Cecenowo i Żelkowo zwane dalej cmentarzami komunalnymi stanowią mienie Gminy Główczyce.

2. Cmentarzami zarządza Wójt Gminy Główczyce lub jednostka, której Wójt powierzy realizację tego zadania ( Zarządca).

3. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych sprawuje Wójt Gminy Główczyce.

4. Cmentarze komunalne otwarte są codziennie od godz. 7.00 do 21.00. Dopuszcza się możliwość przedłużenia godzin otwarcia cmentarzy. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarządca Cmentarza.

5. Cmentarze służą do pochowania wszystkich zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd, pochodzenie społeczne i rodzaj obrzędu.

6. Cmentarze komunalne przyjmują do pochowania każdego zmarłego niezależnie od miejsca jego śmierci. Rozdział 2. Zasady korzystania z Cmentarzy Komunalnych

§ 2.

1. Wjazd na teren cmentarzy pojazdami mechanicznymi może odbywać się za zgodą Zarządcy.

2. Wjazd możliwy jest w dniach i godzinach pracy od poniedziałku do soboty w godzinach od 700 do 1500 lub po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządcą cmentarza.

3. Pochowanie zwłok lub szczątków na cmentarzach komunalnych może odbywać się wyłącznie w miejscach grzebalnych w oznakowanych kwaterach uwidocznionych na planie zagospodarowania cmentarzy.

§ 3.

Na cmentarzach urządza się groby:

a) ziemne: jedno, dwu i czteroosobowe, dziecinne

b) groby murowane: jednomiejscowe, pojedyncze dwumiejscowe, podwójne czteromiejscowe.

§ 4.

1. Na terenie cmentarzy zabrania się:

a) zakłócania ciszy ,porządku i powagi miejsca;

b) ustawiania nagrobków przekraczających wymiary grobu;

c) wysypywania odpadów poza pojemnikami przeznaczonymi do tego celu;

d) ustawiania ławek, ogrodzeń itp. poza wyznaczonymi kwaterami i bez wcześniejszego uzgodnienia z Zarządcą;

e) przenoszenia, zmieniania lub zabierania z cmentarzy wszelkich elementów jego wystroju (np. elementów nagrobków) bez zgody Zarządcy;

f) umieszczania reklam poza miejscami do tego wyznaczonymi.

2. Na terenie cmentarzy zabrania się wykonywania następujących czynności bez zgody Zarządcy:

a) prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych;

b) poruszania się pojazdami mechanicznymi;

c) samodzielnego sadzenia i usuwania drzew i krzewów.

3. Do obowiązków nabywcy praw do grobu należy:

a) dbanie o czystość przy grobie oraz stan techniczny nagrobka;

b) przestrzeganie regulaminu cmentarzy;

c) terminowe uiszczanie opłat cmentarnych zgodnie z obowiązującym cennikiem

4. Niedozwolone jest przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.

Rozdział 3.

Pochówki

§ 5.

1. Chowanie zwłok na terenie cmentarzy komunalnych może być dokonywane wyłącznie za wiedzą i zgodą Zarządcy. Powyższe dotyczy także przeprowadzenia ekshumacji.

2. Przyjęcie zmarłego do pochówku odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania zmarłego, po udokumentowaniu prawa do grobu, okazania karty zgonu zarejestrowanej w Urzędzie stanu cywilnego w gminie. gdzie nastąpił zgon oraz po zobowiązaniu się zleceniodawcy pochówku do wniesienia przewidzianych cennikiem opłat.

3. Pracownik Zarządcy uprawniony jest do żądania od osoby zainteresowanej pochówkiem udokumentowania swojej tożsamości.

4. Przy przyjęciu zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochówku wystawione w języku obcym, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

5. Miejsce pochówku wyznacza Zarządca.

6. Pochowanie zwłok na cmentarzach komunalnych odnotowane jest w księdze zawierającej wymagane prawem informacje o tej osobie oraz o miejscu i czasie pochowania.

7. Chowanie zwłok dokonywane jest w grobach ziemnych lub murowanych wykonanych z zachowaniem właściwych wymiarów. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarzy komunalnych.

Rozdział 4.

Opłaty

§ 6.

1. Za korzystanie z cmentarzy komunalnych pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2. Aktualny cennik opłat cmentarnych jest umieszczony na stronie internetowej Zarządcy oraz dostępny w biurze Zarządcy.

3. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu przez wnoszącego opłatę cmentarną miejsce pozostaje w dyspozycji Zarządcy bez zwrotu opłaty.

Rozdział 5.

Przepisy końcowe

§ 7.

1. Zarządca nie odpowiada za szkody powstałe wskutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu, dewastacji oraz za przedmioty pozostawione bez nadzoru.

2. Skargi i wnioski związane z funkcjonowaniem cmentarzy przyjmuje Wójt Gminy Główczyce. 

 


 

UCHWAŁA NR XIV/113/19 RADY GMINY GŁÓWCZYCE

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Główczyce

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712 i poz. 492) uchwala się co następuje: § 1. Ustala się opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Główczyce w wysokości określonej w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc uchwała Nr 197/2008 Rady Gminy Główczyce z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Kwiatkowski

 

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY GŁÓWCZYCE

 

Lp

Wyszczególnienie

Kwota netto

Podatek vat 8%

Kwota brutto

OPŁATA ZA GRÓB ZIEMNY

1

Grób ziemny jednomiejscowy

500,00

40,00

540,00

2

Grób ziemny pojedynczy dwumiejscowy

600,00

48,00

648,00

3

Grób ziemny dziecinny

250,00

20,00

270,00

OPŁATA ZA GRÓB MUROWANY

1

Grób murowany jednomiejscowy

800,00

64,00

864,00

2

Grób murowany dwumiejscowy

1.000,00

80,00

1.080,00

3

Grób murowany dziecinny

400,00

32,00

432,00

OPŁATA ZA PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI GROBU ZIEMNEGO NA KOLEJNE 20 LAT

1

Grób ziemny jednomiejscowy

500,00

40,00

540,00

2

Grób ziemny pojedynczy dwumiejscowy

600,00

48,00

648,00

3

Grób ziemny dziecinny

250,00

20,00

270,00

OPŁATA ZA PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI GROBU MUROWANEGO NA KOLEJNE 20 LAT

1

Grób murowany jednomiejscowy

800,00

64,00

864,00

2

Grób murowany dwumiejscowy

1.000,00

80,00

1.080,00

3

Grób murowany dziecinny

400,00

32,00

432,00

OPŁATA ZA REZERWACJĘ MIEJSCA NA 20 LAT

1

Rezerwacja jednomiejscowa

600,00

48,00

648,00

2

Rezerwacja dwumiejscowa

1.000,00

80,00

1.080,00

OPŁATA ZA POSTAWIENIE /WYMIANĘ NAGROBKA

1

Postawienie pomnika pojedynczego (w granicach jednego grobu)

300,00

24,00

324,00

2

Postawienie pomnika podwójnego(w granicach dwóch grobów)

600,00

48,00

648,00

DOCHÓWEK

1

Dochówek (urna do istniejącego grobu)

300,00

24,00

324,00

2

Dochówek do istniejącego grobu po 20 latach

300,00

24,00

324,00

OPŁATA ZAWODĘ NA 20 LAT

-jednorazowa opłata za 20 lat w ilości 20 m3 wg ceny obowiązującej za wodę w danym roku