Informacje

 

 

 

 

 

 
 

EKSHUMACJA I PROCEDURA DOCHOWANIA DO ISTNIEJĄCEGO GROBU

 

Stanowisko : Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Drawsku Pom. i

                            Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie

 

 CAŁE ZAGADNIENIE NA STRONIE  :     http://wsse.szczecin.pl/aktualnosci/informacje/ekshumacja/

 

Czym jest ekshumacja ?

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie definiuje pojęcia „ekshumacja”, jednakże

zgodnie ze słownikiem wyrazów obcych ekshumacja, od łac. śr. exhumatio, od ex „od, z”, humus „ziemia” oznacza wydobycie z ziemi pochowanych zwłok.

Ekshumacji dokonuje się zwykle po to, by przenieść zwłoki/szczątki w inne miejsce lub dokonać ich badania nakazanego przez sąd. Ekshumacja może być jednak wykonana nie tylko w tym celu. Wydobycie zwłok/szczątków z grobu wyłącznie w celu jego pogłębienia w istocie będzie również ekshumacją.

 

Co w przypadku „dochowania” ?

  • Grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat (nie dot. grobów murowanych przeznaczonych na pomieszczenie zwłok więcej niż jednej osoby, a także chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia)

Przepis art. 7 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych wyraźnie stanowi o zakazie użycia grobu do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Przywołany okres 20 lat jest to tzw. okres mineralizacji przed upływem którego, każda ekshumacja niesie ze sobą ryzyko zakażeń drobnoustrojami rozwijającymi się w zwłokach. Nie jest natomiast wykluczone użycie grobu do ponownego pochówku po upływie 20 lat od poprzedniego.

  • Użycie istniejącego grobu do ponownego pochówku - groby głębinowe - pochówek zwłok piętrowo w grobach ziemnych

„Dochowanie” ciała innej zmarłej osoby do istniejącego grobu istnieje wyłącznie w przypadku możliwości pogłębiania grobu (tzw. grób głębinowy) i musi być poprzedzone zgodą na przeprowadzenie ekshumacji zwłok/szczątków osoby zmarłej pochowanej wcześniej. Po ekshumacji dokonuje się pogłębienia grobu, a następnie dokonuje pochówku zachowując wymogi właściwe dla grobów głębinowych.

 

*******************************************************************************************************************************************************************************


 

OPŁATA POGRZEBOWA :

OPŁATA ZA CZYNNOŚCI KANCELARYJNO- ADMINISTRACYJNO -TERENOWE

ZWIĄZANE Z POGRZEBEM LUB EKSHUMACJĄ

 

Opłaty pobierane są za czynności zarządcy cmentarza związane z pochowaniem zwłok lub urządzeniem grobu , polegają w szczególności na :

1. dokonywanie uzgodnień w zakresie organizacji pogrzebu wykonywanego przez uprawnione zakłady pogrzebowej

2. wyznaczenie miejsca na grób oraz miejsc rezerwacji przyszłych pochówków

3. ustalenie prawa do grobu

4. prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem pól grzebalnych oraz nadzór nad robotami budowlanymi przy wykonywaniu grobów ziemnych, murowanych, pomników i nagrobków zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza i ogólną koncepcją urządzania cmentarza oraz przepisami ogólnie obowiązującymi

5. sprawdzanie poprawności wykopania grobu ,

6. wyliczanie należnych opłat, wystawienia faktur

7. Uzupełnienie dokumentacji cmentarnej tj. księgi zmarłych, księgi grobów, uzupełnienie i naniesienie zmian w internetowym programie obsługi cmentarza, rejestracja pogrzebu, pomiar i aktualizacja danych w cyfrowej mapie cmentarza

8. odbiór robót od wykonawców pod względem technicznym i sanitarnym

9. udostępnienie Domu Przedpogrzebowego do urządzenia i prowadzenia ceremonii pogrzebowych w obrzędach kościelnych oraz świeckich zgodnie z potrzebami rodziny (organizatora) Zapewnienie wystroju i nagłośnienia kaplicy-przywrócenie czystości kaplicy oraz bieżąca dezynfekcja ,

10. udostępnienie terenu cmentarza na wjazd do wykonania usług lub robót i wydaniu stosownych zezwoleń.

Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/527/2023 z dnia 26 stycznia 2023 w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych gminy Złocieniec, pobierane są opłaty.

 

Administracja Cmentarza w Złocieńcu

******************************************************************************************************************************************************************************

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady ustawiania nagrobków i zagospodarowania otoczenia grobów


 

NAGROBKI

O ustawieniu nagrobka i jego wyglądzie decydują osoby uprawnione do grobu – rodzina zmarłego.

Czynności administracji cmentarza związane z ustawieniem nagrobka mają charakter kontrolny i polegają na sprawdzeniu:

  • projektu nagrobka (w zakresie wymiarów nagrobka),

  • uprawnień do grobu osoby zlecającej ustawienie nagrobka,

  • zgodności wykonanego nagrobka z projektem,

  • prawidłowości ustawienia nagrobka w kwaterze.

Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.

Wymiary grobów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

Do powierzchni zajmowanej przez grób nie zalicza się odstępów pomiędzy grobami i przejść pomiędzy rzędami grobów.

OTOCZENIE GROBÓW

1.Przez otoczenie grobu rozumie się teren wokół grobu zajmujący maksymalnie połowę szerokości przejścia (odstępu) między sąsiednimi grobami i maksymalnie połowę przejścia między rzędami grobów.

2. Prawo do grobu nie obejmuje otoczenia grobu.

3. Zagospodarowanie otoczenia grobu wymaga uzgodnienia z administratorem cmentarza.

4. Zagospodarować otoczenie grobu może osoba posiadająca prawo do grobu (dysponent grobu), po uzyskaniu zgody zarządzającego cmentarzem i wniesieniu opłaty przewidzianej w cenniku usług cmentarnych & 1 poz. 14.

„Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą zarządcy cmentarz oraz na warunkach przez niego określonych” (& 13 pkt Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008, w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłoki szczątków )

5. Zagospodarowanie przejścia (odstępu) między sąsiednim grobami przekraczające połowę szerokości przejścia wymaga dodatkowo uzyskania przez zainteresowanego pisemnej zgody dysponenta sąsiedniego grobu.

 

Wszystkie nasadzenia otoczenia grobu materiałem roślinnym ozdobnym muszą bezwzględnie uzyskać akceptację administratora  cmentarza.

*****************************************************************************************************************************************************************************

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE ZŁOCIENIEC

 

Rada Miejska w Złocieńcu podjęła uchwałę o wprowadzeniu nowego Regulaminu w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych gminy Złocieniec.

 

 


 

CENNIK USŁUG CMENTARNYCH