Informacje

REGULAMIN  CMENTARZA  PARAFIALNEGO  W  WIERZBICY GÓRNEJ

 

Cmentarz parafialny jest miejscem poświęconym, świadectwem wiary w życie wieczne i wyrazem szacunku do zmarłych. Należy na nim zachować ciszę, powagę i porządek.

 

1. Administratorem cmentarza parafialnego jest Proboszcz Parafii p.w. św. Jacka w Wierzbicy Górnej – Tel. 77 4141528,  zaś bezpośrednio reprezentuje go i dba o wszelkie sprawy opiekun cmentarza p. Marek Nowak – nr tel. 606884734

 

2. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.

 

3. Wykopanie grobu wykonuje Firma Pogrzebowa wskazana przez Rodzinę Zmarłego.

 

4. Wjazd pojazdami mechanicznymi, pochówek, rezerwacja miejsca oraz 20 – letnia dzierżawa podlega opłacie. Cennik jest dostępny u administratora i opiekuna cmentarza.

 

5. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje opłata z tytułu dzierżawy,  tzw. pokładne za miejsce grzebalne na okres 20 lat. Dzierżawę można przedłużyć na kolejne 20 lat, wnosząc opłatę i otrzymując pisemne potwierdzenie. Osoba wnosząca opłatę podaje swoje dane osobowe oraz adres i staje się opiekunem grobu.

 

6. Nie przedłużenie dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, zasadniczo powoduje użycie go do ponownego pochówku. Okres zwłoki w opłacie może wynieść do 12 miesięcy, po czym grób może zostać przekopany a miejsce staje się wolne do zagospodarowania.

 

7. Można dokonywać rezerwacji miejsca poprzez wniesienie tzw. pokładnego.

 

8. Planując wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza należy poinformować administratora lub opiekuna cmentarza, tzn.

 

  • Budowa, naprawa, wymiana nagrobka
  • Ekshumacja
  • Przeniesienie grobu  

 

9. Klucz do bramy wjazdowej znajduje się u opiekuna cmentarza

 

10. Prace przy nagrobkach należy tak wykonywać by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Przeprowadzający prace dba też o uprzątnięcie miejsca po ich wykonaniu.

 

11. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego, w pobliskim jego otoczeniu a także na całym cmentarzu. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych, które winny być utrzymane w należytym porządku.

 

12. Odpady oraz śmieci (tylko cmentarne!) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

 

13. Stare nagrobki, ziemię oraz gruz czy też inne elementy z rozbiórki nagrobków i fundamentów powinny być wywożone poza teren cmentarza we własnym zakresie.

 

14. Zakazuje się:

 

  • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora
  • wprowadzania zwierząt
  • zanieczyszczania cmentarza
  • samowolnego usuwania drzew i krzewów jak również sadzenia                                      
  • picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających, słuchania głośnej muzyki i hałasowania.

 

 

15. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach  powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Zaleca się INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE nagrobków.

 

 

 

Regulamin powyższy obowiązuje od 1 lipca 2018 r.