Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH

W GMINIE RUCIANE-NIDA

 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.13, art.40 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591;zmiany : Dz .U. z  2002r. Nr.23, poz.220, Nr.62, poz.558, Nr.113, poz.984, Nr.153, poz.1271 i Nr.214, poz.1806; z 2003r. Nr.80, poz.717 i Nr.162, poz.1568; z 2004r. Nr.102, poz.1055 i Nr.116, poz.1203; z 2005r. Nr.172, poz.1441; z 2006r. Nr.17, poz.128; z 2007r. Nr.173, poz.1218; z 2008r. Nr.180, poz.1111 i Nr.223, poz.1458)-Rada Miejska w Rucianem-Nidzie uchwala, co następuje:

 

§1

Cmentarze Komunalne w Rucianem-Nidzie przy ul. Cichej i Ukcie zwane dalej  „cmentarzami”  stanowią własność Gminy w Rucianem-Nidzie.

 

§2

Cmentarzami zarządza Administrator-Zakład Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie- zwanym dalej „administratorem”.

 

§3.

1. Pochówki odbywają się codziennie oprócz niedzieli i świąt, w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godzinach 9oo- 18oo, w pozostałym okresie w godzinach 9oo- 16oo.

2. W  szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą administratora terminy podane w ust.1 mogą ulec zmianie.

 

§4

1. Dokonanie pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Rucianem-Nidzie przy ul. Cichej i Ukcie może nastąpić po dokonaniu u administratora zgłoszenia pochówku i wskazaniu miejsca do pochowania przez administratora lub rodzinę osoby zmarłej.

2. Administrator Cmentarzy w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia pochówku wskazuje miejsce pochówku zwłok osoby zmarłej oraz stosownie do woli rodziny zmarłego- wskazuje również miejsce rezerwowe.

Miejsca te następują kolejno po sobie- jako zgodne z planem Zagospodarowania Cmentarzy.

Otwarcie kolejnej kwatery grzebalnej może nastąpić dopiero po całkowitym wyczerpaniu miejsc grzebalnych i rezerw w poprzedniej kwaterze.

3.  Zgłoszenie pochówku dokonuje rodzina osoby zmarłej, osoba upoważniona lub uprawniona instytucja w biurze administratora na podstawie karty zgonu.

4. Osoby zgłaszające ceremonię pogrzebową ustalają z administratorem cmentarza termin pochówku, miejsce pochówku oraz wg życzenia przebieg ceremonii pogrzebowej.

 

§5

1. Osoby korzystające z cmentarzy zobowiązane są wnosić do administratora opłaty za:

a)  rezerwacja miejsca grzebalnego

b)  miejsca grzebalne (pochówki)

c)  za wjazd na teren cmentarza karawanem,

d)  za każdorazowy wjazd na cmentarz innym pojazdem

e)  za wjazd pojazdów samochodowych na cmentarz celem postawienia pomnika.

2.  Opłaty za korzystanie z  cmentarza, jak również za usługi pogrzebowe następuje w siedzibie Administratora od poniedziałku do piątku w godzinach 700do 1400 (kasa Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie ul. Leśna 10)

3. Opłaty za korzystanie z cmentarza określa cennik ustalony przez Burmistrza Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w drodze zarządzenia i ogłoszony na tablicach informacyjnych cmentarzy, a także dostępny u Administratora oraz Urzędzie Miasta i Gminy.

 

§6

1. Opłaty za pochowanie zwłok oraz rezerwację wnosi się na okres 20 lat licząc od dnia 01-01-2010roku.

2. Opłaty o których mowa w ust.1 nie podlegają zwrotowi.

3. Po upływie 20 lat, najpóźniej w ciągu 12 miesięcy po upływie 20 lat należy przedłużyć ponownie prawo do grobu, lub miejsca rezerwacji na dalsze 20 lat.

4. W przypadku gdy nie zostanie dokonane przedłużenie i nie zostanie uiszczona opłata, Grób kwalifikuje się do ponownego użycia, po uprzedniej likwidacji, a rezerwacja  miejsca grzebalnego wygasa.

5. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie i na tablicy ogłoszeniowej cmentarza, na co najmniej  6 miesięcy przed terminem likwidacji oraz podaniem do publicznej wiadomości.

 

§7

Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół komisyjny.

 

§ 8.

W przypadku prowadzenia robót związanych z budowa grobu murowanego na wykonawcy tych robót ciąży obowiązek zabezpieczenia terenu objętego wykopem.

 

 

§9

1. Zezwolenie na wykonanie robót wydaje się każdorazowo na jeden ściśle określony grób  ziemny lub murowany. W przypadku prac przy kilku obiektach wymagane jest odrębne zezwolenie na każdy z nich.

2. Zezwolenie wydaje się wyłącznie na roboty i miejsca ,za które uregulowana została opłata 20-letnia.

 

§10

1. Zakres prac, o których mowa w §7, nie może wykraczać  poza granice miejsca grzebalnego.

2.  Prowadzenie prac wymienionych w § 7 może odbywać się w dni powszednie, w godzinach  od 700do 1500lub w innym uzgodnionym z administratorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  terminie .

3. Administrator jest uprawniony do kontroli zgodności realizacji prac z zezwoleniem oraz postawieniami niniejszego regulaminu.

 

§11

Wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania ceremonii pogrzebowej, jeżeli miejsce lub sposób prowadzenia prac mógłby spowodować zakłócenie ceremonii pogrzebowej.

 

§12.

1. Zakończenie robót, o których mowa w §7 ust.2, wymaga zgłoszenia do administratora Cmentarza Komunalnego.

2. Wykonawca zobowiązany jest zarówno w trakcie prowadzenia prac jak i po ich zakończeniu do uprzątnięcia miejsca prowadzenia prac i terenu sąsiedniego, wywozu wszystkich materiałów i gruzu pozostałych w wyniku prac.

 

§13.

1.  W przypadku niewykonania robót w czasie i zakresie wymaganym regulaminem Administrator wezwie wykonawcę do doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wezwania. Wezwanie powinno mieć formę pisemną lub ustną potwierdzoną pismem.

2. W przypadku niezastosowania się do wezwania Administrator  ma prawo do  uporządkowania terenu na koszt wykonawcy.

 

§14

1.  Na terenie cmentarza zakazuje się:

a)  zakłócania ciszy i powagi miejsca,

b)  przebywania osób w stanie nietrzeźwym,

c)  żebractwa,

d)  składowania, wysypywania odpadów poza pojemnikami (kontenerami) 

 do tego celu przeznaczonymi,

e)  ustawiania płotków, ogrodzeń, reklam, ławek,  elementów betonowych

  blokujących alejki itp.,

f)  niszczenia urządzeń cmentarnych, nagrobków i zieleni,

g)  wprowadzania zwierząt,

h)  wysypywania odpadów za ogrodzenie cmentarza,

i)   wrzucania do pojemników na śmieci ustawionych na terenie cmentarzy

  odpadów nie pochodzących  z cmentarzy.

2.  Na terenie cmentarza zakazuje się bez uzyskania zgody administratora:

a)  wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,

b)  wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi, ciężkim sprzętem,

c)  prowadzenia działalności gospodarczej i zarobkowej,

d)  samowolnego sadzenia drzew i krzewów,

e)  samowolnego usuwania drzew i krzewów,

f)  stawiania ławek, ogrodzeń, pergoli, wykonywania klombów i innych elementów  w miejscach niedozwolonych, które utrudniałyby w znaczący sposób korzystanie z terenu cmentarzy,

g) przenoszenia lub zbierania z cmentarzy wszelkich trwałych elementów jego wystroju (np. elementów nagrobków).

 

§15

Utrzymanie i pielęgnacja grobów, miejsc zarezerwowanych należy do rodzin lub bliskich osób zmarłych.

 

§ 16.

1. Skargi na Administratora cmentarza należy kierować do Burmistrza Miasta i   Gminy w Rucianem-Nidzie.

2. Nadzór nad funkcjonowaniem cmentarza sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy w Ruciane-Nidzie.

 

§ 17.

1. Osoby korzystające z cmentarza i wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania

Postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń administratora.

2.W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Administratorowi służą uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych.

 

§ 18

 Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2010r.