deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

 

Urząd Gminy w Tokarni  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej mogily.pl/tokarnia
• Data publikacji strony internetowej: 

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 

 

Treści niedostępne

 

 

 • Na stronie internetowej mogily.pl/tokarnia znajdują się mapy, które mogą być niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

Wyłączenia

 

 

 • Strona internetowa posiada mapy, jednak zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 r. są one wyłączone z obowiązku dostępności.
 • Art. 3.2 - Ustawy nie stosuje się do: 4. map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo. 

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 21.05.2021 r. 
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marian Cieślik.
E-mail:  m.cieslik@tokarnia.info.pl
Telefon: 12 2747011


 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
   

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

 

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
• Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
• E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
• Telefon: 22 57 17 700
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynki Gminy Tokarnia:

 • Urząd Gminy Tokarnia 380,
 • Dworek w Tokarni Sala Obrad, 32-436 Tokarnia 200,
 • Ośrodek Zdrowia w Tokarni, 32-436 Tokarnia 400,
 • Dom Ludowy w Skomielnej Czarnej, 32-437 Skomielna Czarna 415

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

 

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy i platformy dla osób niepełnosprawnych),
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do większości pomieszczeń ogólnodostępnych,
 3. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
 4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób -  oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

 

 W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 

 1. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Urzędu Gminy w Tokarni w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo oraz informacji w tekście łatwym do czytania.
 2. zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.