Informacje

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MALECHOWO

 

 


 

      § 1. 

 

1. Cmentarze komunalne na terenie Gminy Malechowo są położone w miejscowościach: Malechowo, Sulechówko, Niemica i Ostrowiec.

2. Cmentarze komunalne administrowane są przez Urząd Gminy Malechowo.

3. Opłaty za usługi cmentarne wnoszone są na rachunek Gminy Malechowo.

    

 § 2. 

 

Gmina Malechowo nie odpowiada za szkody na grobach powstałe wskutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za inne szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania administratora.

    

 § 3. 

 

1. Na cmentarzach komunalnych urządza się groby ziemne, murowane i rodzinne.

2. Urządzenie i usytuowanie grobu musi być zgodne ze wskazaniami administratora.

    

 § 4. 

 

1. Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania się, bez uzyskania zgody administratora:

1) dokonywania pochówków, ekshumacji i kopania grobów;

2) stawiania pomników, nagrobków, ławek lub innych urządzeń;

3) wjazdu wszelkich pojazdów;

4) przenoszenia i wynoszenia z cmentarza nagrobków i ich części oraz innych elementów cmentarza;

5) umieszczania tablic informacyjnych i reklamowych w obrębie cmentarza i na ogrodzeniu cmentarza;

6) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;

7) prowadzenia działalności handlowej;

8) wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych.

2. Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania się także:

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

2) niszczenia zieleni, urządzeń cmentarnych, nagrobków;

3) zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza miejscami do tego przeznaczonymi;

4) wprowadzania zwierząt;

5) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca pod grób;

6) ustawiania ławek, płotów lub innych urządzeń w sposób, który utrudniałby komunikację i ruch pieszy;

7) spożywania alkoholu i używania środków odurzających;

8) wykonywania innych czynności zakłócających spokój lub naruszających powagę miejsca;

   

§ 5. 

 

Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego prawnym dysponencie.

     

§ 6. 

 

1. Wójt Gminy Malechowo określi, w drodze zarządzenia, wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

2. Do zwolnienia z opłat za korzystanie z cmentarzy w uzasadnionych przypadkach upoważniony jest Wójt Gminy. Zwolnienie dokonywane jest na wniosek w drodze zarządzenia.

3. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych są wywieszane na tablicach ogłoszeń, znajdujących się przy wejściu głównym na cmentarze i dostępne w Urzędzie Gminy Malechowo.

4. Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku pobierane są na okres 20 lat. Po upływie tego okresu należy, bez wezwania administratora cmentarza, wnieść je ponownie.

5. W przypadku nie uiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do danego miejsca pochówku, miejsce to kwalifikuje się do likwidacji i pozostaje do dyspozycji administratora.

6. Likwidacja miejsca pochówku jest poprzedzona informacją umieszczoną na miejscu pochówku i tablicy informacyjnej na cmentarzu, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji.

7. Z czynności związanych z likwidacją miejsca pochówku administrator cmentarza sporządza protokół.

8. Miejsce pochówku po ekshumacji związanej z przeniesieniem zwłok w inne miejsce, pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza.

     

§ 7. 

 

Zakres korzystania z kaplic znajdujących się na cmentarzach w Malechowie i Ostrowcu, w tym przyjęcia i odbioru zwłok, należy uzgodnić z zarządcą cmentarza.

     

§ 8. 

 

Udostępnione miejsce na grób ziemny, murowany i rodzinny nie może być przedmiotem obrotu prywatnego.

     

§ 9. 

 

Osoby wykonujące usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązane są do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym porządku.

    

 § 10. 

 

1. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu, lub osoby przez nich upoważnione. Do wykonywania tych prac wymagane jest zezwolenie administratora.

2. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.

     

§ 11.

 

Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu.

     

§ 12. 

 

1. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych przez niego robót.

2. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającą ceremonią pogrzebową.

     

§ 13. 

 

W przypadku naruszenia regulaminu administrator ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o nałożenie sankcji karnych i administracyjnych.

    

 § 14. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r. Nr 118, poz.687 ze zm.).

 

 


  

RCENNIK OPŁAT ZA USŁUGI CMENTARNE OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2013 R

 

 

1. Za pole grzebalne                                                                      231,48 zł. netto  - 250,00 zł. brutto.

  1. wykupienie miejsca grzebalnego na 20 lat, 
  2. przedłużenie na następne 20 lat grobu istniejącego.

 

2. Za wjazd na teren cmentarza                                                      46,30 zł. netto -     50,00 zł. brutto.

 

3. Za korzystanie z domu przedpogrzebowego                                  55,56 zł. netto -     60,00 zł. brutto.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 283/2013

Wójta Gminy Malechowo

z dnia 2013.07.02