Informacje

 

 

Cmentarz jest miejscem świętym. 

 

 

„Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała …”

(Katechizm, § 2300)


Umożliwiając oddawanie należnej czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek i sprawne funkcjonowanie cmentarza powierzamy go szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

 

 

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

 

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§1

 

Nadzór nad funkcjonowaniem Cmentarza sprawuje Zarządca Cmentarza Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Suchej Beskidzkiej reprezentowany przez JDG/Jednostka Działalności Gospodarczej/ Parafii Nawiedzenia Nawiedzenia NMP w dalszej części Regulaminu zwany Zarządcą.

 

§2

 

Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., oraz  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi wraz z późniejszymi zmianami.

 

§3

 

Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług świadczonych na terenie cmentarza:

 

 • usługi cmentarne (zarządzanie cmentarzem),

 

 • usługi pogrzebowe,

 

 • usługi kamieniarskie.

 

§4

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

 • zarządzaniu cmentarzem – rozumie się przez to usługi cmentarne, do których należy: przyjmowanie zwłok do pochowania i zawieranie umów o użytkowanie grobu, przyjmowanie opłat cmentarnych, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji, utrzymanie porządku, kopanie, murowanie i zasypywanie grobów, ekshumacje, obsługa uroczystości pogrzebowych i piecza nad ich godnym przebiegiem, troska o bezpieczeństwo osób i mienia, wykonywanie wszelkich prac związanych z ogrodzeniem, wywóz śmieci, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu cmentarza, które to czynności należą do kompetencji Zarządcy.

 

 • usługach pogrzebowych – rozumie się przez to eksportację zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i na trasach międzynarodowych, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, transport zwłok do miejsca grzebania i obsługa, załatwianie wszelkich spraw związanych z pochówkiem (odbiór karty zgonu, zakup miejsca, uzgadnianie terminu pogrzebu), sprzedaż trumien, urn, tablic, kwiatów, klepsydr i innych akcesoriów.

 

 • usługach kamieniarskich – rozumie się przez to wykonywanie wszelkich czynności związanych z montażem, demontażem lub naprawą nagrobka i opaski wokół nagrobka.

 

 • dysponencie grobu – rozumie się przez to osobę, która ma zawartą z Parafią umowę na użytkowanie grobu, w imieniu i za zgodą wszystkich osób posiadających do niego prawo.

 

 • prawie do grobu – rozumie się przez to określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności pochowanie, przebudowę grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane.

 

 • prawie do pochowania – rozumie się przez to określenie podmiotów w porządku określonym przez art. 10 ust. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, posiadających uprawnienia do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania osoby bliskiej.

 

 • grobie murowanym – rozumie się przez to dół, w którym boki są murowane, a nad trumną wykonuje się sklepienie.

 

 • grobie ziemnym – rozumie się przez to dół, w którym chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemia wydobytą z tego dołu.

 

 • grobie urnowym — rozumie się przez to rodzaj grobu ziemnego lub murowanego o określonych wymiarach.

 

§5

 

Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

 

§6

 

Zarządca wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego regulaminu stosując określone procedury i formularze pism oraz zawiera stosowne umowy z innymi podmiotami.

 

§7

 

Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne.

 

 

RODZIAŁ II

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

§1

 

Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.

 

§2

 

Cmentarz jest otwarty.

 

§3

 

Wszelkie prace przy grobach (stawienie nagrobków, wykonanie opasek wokół nagrobków), które wpływają na kształt architektury cmentarza winny być zgłaszane w Kancelarii Cmentarza, a wykonawca musi posiadać stosowne, pisemne pozwolenie.

 

§4

 

Niedozwolone jest na terenie cmentarza:

 

 • zakłócanie ciszy, porządku i powagi tego miejsca,

 

 • deptanie po grobach,

 

 • przebywanie osób w stanie nietrzeźwym, palenie papierosów,

 

 • niszczenie zieleni i pojemników na śmieci,

 

 • wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych,

 

 • wprowadzanie psów i innych zwierząt,

 

 • jazda na rowerze,

 

 • ustawianie ławek bez zezwolenia, sadzenie drzew i krzewów. Postawione dotychczas ławki i nasadzone drzewa i krzewy mogą być usunięte przez pracowników Zarządcy,

 

 • handlowanie i zarobkowanie w inny sposób bez zgody Zarządcy,

 

 • wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy.

 

§5

 

Krzyże mogą być ustawiane wyłącznie na mogiłach (umocowane trwale). Symbole religijne i inne elementy nagrobków ustawione na przejściach lub położone na mogiłach (nietrwale), mogą być usunięte przez pracowników Zarządcy. Krzyże metalowe zagrażjące bezpieczeństwu innych użytkowników będą usuwane.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH

 

§1

 

Liturgia pogrzebu w obrządku rzymskokatolickim obejmuje nabożeństwo w kościele, procesję do grobu i złożenie ciała w grobie. Zarządca jest zobowiązany do przygotowania miejsca pochówku.

 

§2

 

Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania (art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych) i po:

 

 • udokumentowaniu prawa do grobu,

 

 • złożeniu w kancelarii cmentarza karty zgonu zarejestrowanej w USC,

 

 • wniesieniu przewidzianych cennikiem opłat.

 

§3

 

Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r. - § 6).

 

§4

 

Do załatwienia formalności związanych z organizacją liturgii pogrzebu osoba uprawniona do pochowania może upoważnić inną osobę fizyczną lub prawną przez złożenie oświadczenia przewidzianego regulaminem.

 

§5


W trosce o godną organizację liturgii pogrzebowych Zarządca ściśle współpracuje z firmami pogrzebowymi.

 

§6

 

Wnioski o pochowanie zmarłego są przyjmowane w Kancelarii Parafialnej w godzinach jej otwarcia. Natomiast sprawy cmentarne załatwiane są w Biurze Cmentarza.

 

 

ROZDZIAŁ IV

PROWADZENIE EWIDENCJI I DOKUMENTACJI CMENTARZA

 

§1

 

Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i cmentarza odbywa się wyłącznie w Biurze Cmentarza przy Kancelarii Parafialnej: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

 

§2

 

 Biuro Cmentarza przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów:

 

 • kartoteki grobów (w porządku: sekcja, rząd, numer, ID),

 

 • dokumentację związaną z dysponowaniem grobem,

 

 • karty zgonu,

 

 • księgę cmentarną (zmarłych), w formie tradycyjnej i elektronicznej.

 

§3

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Zarządcy oraz podlegają ochronie w myśl przepisów RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spraiwe swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 2. Administratorem danych jest: Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 3, 34-200 Sucha Beskidzka.
 3. Kontakt z administratorem: Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 3, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. 33/874-37-40, e-mail parafiasucha@gmail.com

 

§4

 

Gromadzone dane w systemie informatycznym, a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.

 

§5

 

Dysponent grobu przekazując swoje dane Zarządcy, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie której dane znajdują się w zbiorze danych Zarządcy, na każde żądanie przysługuje prawo do dostępu i żadania sprostwania swoich danych.

 

§6

 

Odbiorcą zgromadzonych danych może być każda osoba fizyczna i prawna, która zwróci się do Zarządcy z pisemnym wnioskiem, zawierającym informacje dotyczące Wnioskodawcy, jego stopnia pokrewieństwa oraz dokładne określenie celu i zakresu wykorzystania udostępnionych danych, z zastrzeżeniem § 7.

 

§7

 

Informacje dotyczące Dysponentów grobów przekazywane są wyłącznie najbliższej rodzinie, a kontakt pomiędzy dysponentami grobów odbywa się jedynie za pośrednictwem Biura Cmentarza.

 

§8

 

Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą aktualną umowę z Parafią na jego użytkowanie. W przypadku śmierci dysponenta jego prawa są dziedziczone na ogólnych warunkach.

 

§9

 

Prawo do dysponowania grobem powstaje z chwilą uiszczeniu opłaty miejsca grzebalnego (opłaty miejsca) . Wygasa wraz z zakończoną opłatą.

 

§10

 

Prace wykonywane przy grobie, których nie zgłoszono w Biurze Cmentarza, nie zmieniają określonej w dokumentacji kwalifikacji grobu.

 

§11

 

Przekazanie dysponowania grobem osobom nie posiadającym prawa do pochowania może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy grób jest pusty.

 

§12

 

Grób ziemny oraz murowany pojedynczy – jednokatakumbowy może ulec likwidacji, gdy upłynęło 20 lat od ostatniego pochowania i nie uiszczono opłaty przedłużającej użytkowanie grobu (art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

 

§13

 

Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem, nie została uiszczona opłata dzierżawy, to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane we wspólnym grobie wyznaczonym przez Zarządcę.

 

§14

 

Uznaje się, że decyzje dysponenta grobu są składane zawsze za wiedzą i zgodą wszystkich uprawnionych (pochowanie, ekshumacja, zmiana stanu prawnego itp.). Uprawnieni do grobu mają prawo składania zastrzeżeń od decyzji dysponenta.

 

§15

 

Osoby składające przed Zarządcą oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania oświadczenia nieprawdy, zawarte umowy o dysponowanie grobem automatycznie wygasają.

 

 

RODZIAŁ V

PROWADZENIE PRAC NA TERENIE CMENTARZA

 

§1

 

Budowa i przebudowa grobu jest realizowana przez Zarządcę na wniosek dysponenta grobu. Może to wykonać również firma zewnętrzna po uzyskaniu stosownych pozwoleń i podpisaniu wcześniejszej umowy z Zarządcą.

 

§2

 

Zarządca cmentarza na wykonane przez siebie grób murowany udziela 20 letniej gwarancji.

 

§3

 

O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej.

Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r. oraz warunkami określonymi przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej.
W celu przeprowadzenia ekshumacji należy zgłosić się do Biura Cmentarza.

 

§4

 

Po ekshumacji z grobu ziemnego umowa o użytkowanie grobu automatycznie wygasa, a miejsce przechodzi do dyspozycji Zarządcy.

 

§5

 

Obowiązkiem Zarządcy jest dbałość o czystość i porządek na terenie cmentarza.

 

§6

 

Śmieci z terenów cmentarza są usuwane cyklicznie przez Zarządcę.

 

§7

 

Zarządca nie odpowiada za szkody na grobach powstałe w wyniku klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 

§8

 

Dysponent grobu ma prawo do jego ubezpieczenia celem zabezpieczenia się przed szkodami powstałymi w wyniku klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i wandalizmu

 

§9

 

Do dysponenta grobu należy dbałość o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego obejścia grobu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

PRZYJMOWANIE OPŁAT

 

§1

 

Opłaty są pobierane przez Biuro Cmentarza lub przelewem na konto. Stawki opłat ustalone są przez Zarządcę w uzgodnieniu z Radą Ekonomiczną działającą przy Parafii Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej.

 

§2

 

Wysokość opłat wynika z kosztów funkcjonowania i utrzymania estetyki cmentarzy.

 

§3

 

W przypadku określonym w Rozdziale 4 § 15 uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

 

ROZDZIAŁ VII

PRACE KAMIENIARSKIE

 

§1

 

Wykonywanie wszelkich prac kamieniarskich na terenie cmentarza wymaga pisemnej zgody Zarządcy.

 

§2

 

Wszyscy Wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach po wcześniejszym podpisaniu umowy z Zarządcą.

 

§3

 

Od Wykonawców oczekuje się przestrzegania umów i wykonywania usług o najwyższym stopniu jakości i dbałości o czystość cmentarza.

 

§4

 

Firma pragnąca podpisać umowę powinna udokumentować swoją wiarygodność i profesjonalizm.

 

§5

 

W przypadku budowania pomnika nad grobem przedstawiciel firmy zewnętrznej otrzymuje w Biurze Cmentarza pozwolenie oraz wytyczne (wymiary, pozycja, odległości itp.) Po wykonaniu usługi następuje odbiór przez Zarządcę.

 

§6

 

Po zakończeniu prac należy niezwłocznie wywieźć z cmentarza pozostałe materiały budowlane oraz inne odpadki.

 

§7

 

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

 

§8

 

Zarządca może odmówić podpisania umowy z Wykonawcami niegwarantującymi spełnienia wymaganych standardów usług.

 

 

 


 

 

 

PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Suchej Beskidzkiej jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności: