Informacje

 

REGULAMIN I CENNIK DO POBRANIA

 

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W STASZOWIE

 

§1

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Cmentarz Komunalny w Staszowie przy ul. Cmentarnej stanowi mienie gminy Staszów.

 

2. Informacje dotyczące grobów i pochowanych na Cmentarzu Komunalnym znajdują się na stronie internetowej http://mogily.pl/staszowkomunalny.

 

3. Cmentarz Komunalny może przyjąć do pochowania każdego zmarłego, niezależnie od miejsca jego śmierci i ostatniego miejsca zamieszkania.

 

4. Cmentarz wyposażony jest w sieć wodociągową zasilaną z instalacji miejskiej.

 

5. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnych zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach oraz w ich otoczeniu.

 

6. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 

7. Na terenie cmentarza bezwzględnie niedozwolone jest: przebywanie w stanie nietrzeźwym, wprowadzanie zwierząt (za wyjątkiem psów – przewodników osób niepełnosprawnych), wkopywanie (betonowanie) ławek w ciągach komunikacyjnych, poruszanie się rowerami i motocyklami, szlifowanie nagrobków metodą mechaniczną wytwarzającą duże zapylenie bez zabezpieczenia otaczających grobów, prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej, przenoszenie lub zabieranie z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju, prowadzenie jakichkolwiek działań reklamowych i marketingowych, umieszczanie reklam i wykładanie wizytówek, wyrzucanie śmieci w miejsca do tego nieprzeznaczone, wrzucanie do kontenerów na śmieci gruzu, piasku, drzew i krzewów.

 

8. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do obowiązków osób uprawnionych do pochowania zwłok, określonych w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 9. Pogrzeby na Cmentarzu Komunalnym odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.

 

10. W przypadkach szczególnie uzasadnionych po porozumieniu z Administratorem istnieje możliwość zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach.

 

§2

 

RODZAJE GROBÓW, OPŁATY I LIKWIDACJA

 

1. Na cmentarzu miejsca pod grób sprzedawane są do pochowania zwłok osób zmarłych.

 

2. Do przestrzeni przeznaczonej na grób nie są wliczone odstępy między grobami.

 

3. Na cmentarzu urządza się groby:

 

1) ziemne,

2) murowane pojedyncze,

3) murowane rodzinne,

 

4. Na terenie cmentarza obowiązują stawki opłat za miejsca pod grób ustalone i zatwierdzone przez Radę Miejską w Staszowie.

 

5. Opłaty za miejsca pod grób rodzinny murowany (wieloosobowy) są opłatami jednorazowymi.

 

6. Opłaty za miejsce pod groby ziemne, murowane pojedyncze oraz nisze w ścianie urnowej wnosi się na okres 20 lat.

 

7. Przedłużenie umowy na dalszy okres 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty za miejsce pod grób lub niszę w wysokości obowiązującej w dniu jej płatności.

 

8. Opłaty za miejsce pod grób ziemny i murowany oraz za przedłużenie umowy na dalszy okres 20 lat za grób ziemny i murowany pojedynczy wnoszone są na konto Administratora.

 

9. Wniesione opłaty za miejsce pod grób nie podlegają zwrotowi.

 

10. Wykorzystanie grobu murowanego rodzinnego do każdego następnego pochowania, a także przekształcenie grobu pojedynczego murowanego i grobów ziemnych w grób murowany rodzinny uzależnione jest od uzyskania zgody Administratora oraz uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z „Tabelą stawek opłat za usługi na Cmentarzu Komunalnym w Staszowie” zatwierdzoną przez Radę Miejską w Staszowie.

 

11. Odnowienie prawa do miejsca pod grób ziemny i murowany pojedynczy winno być dokonane w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty, a w sytuacjach szczególnych może być przedłużone nie dłużej niż o rok.

 

§3

 

ZAŁATWIANIE SPRAW FORMALNO – ORGANIZACYJNYCH

 

Załatwianie spraw formalno - organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok celem pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się w biurze Administratora w dniach i godzinach urzędowania.

 

§4

 

ZASADY USTAWIANIA NAGROBKÓW

 

1. O ustawieniu nagrobka i jego wyglądzie decydują osoby uprawnione do grobu - rodzina zmarłego. 2. Dysponent grobu wykonujący nagrobek nie musi dysponować zgodą dysponentów sąsiednich grobów.

 

§5

 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA GROBÓW

 

1. Dysponent grobu wykonujący zagospodarowanie otoczenia grobu do połowy odstępów z sąsiednimi grobami, nie musi dysponować zgodą dysponentów sąsiednich grobów.

 

2. Dysponent grobu wykonujący całkowite zagospodarowanie otoczenia grobu musi uzyskać pisemną zgodę od dysponentów grobów będących w bezpośrednim sąsiedztwie.

 

3. Dopuszcza się zagospodarowanie otoczenia grobów, poprzez utwardzenie z materiałów typu chodnikowego (płytki, kostki) na podsypce piaskowo-cementowej lub wyłożenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny).

 

4. Z przodu grobów do 25 cm dopuszcza się również na powyższych zasadach wykonywanie tzw. podestów.

 

5. Wykonanie utwardzenia otoczenia grobu oraz podesty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz z ukształtowaniem terenu.

 

6. Wszystkie obsadzenia otoczenia grobu materiałem roślinnym ozdobnym muszą bezwzględnie uzyskać zgodę od dysponentów sąsiednich grobów oraz Administratora.

 

7. Zezwala się na ustawianie ławek wolnostojących, które nie posiadają oparcia o wymiarach nieprzekraczających dł. 80 cm, wys. 50 cm, szer. 25 cm w bezpośrednim sąsiedztwie grobu poza ciągami komunikacyjnymi.

 

§6

 

OCHRONA PRZYRODY

 

1. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym.

 

2. Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy, trawniki i kwiaty) podlega ochronie przed niszczeniem.

 

3. Sadzenie lub wycinanie drzew na cmentarzach może nastąpić tylko w wypadkach uzasadnionych. 4. Ze względu na obowiązujące przepisy prawne, usunięcie drzewa z terenu Cmentarza Komunalnego odbywa się na wniosek strony kierowany do Administratora cmentarza po uzyskaniu pozwolenia właściwego organu.

 

§7

 

ZASADY PROWADZENIA ROBÓT

 

1. Dysponenci miejsc grzebalnych mogą wykonywać prace budowlane we własnym zakresie lub zlecać je wybranym przez siebie wykonawcom. Administrator cmentarza nie ma obowiązku ustalania czy osoba zlecająca prace jest uprawnionym dysponentem miejsca grzebalnego lub grobu.

 

2. Miejsca grzebalne, na których wykonane mają być prace budowlane muszą być opłacone zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

 

3. Dysponent grobu przed przystąpieniem do prac związanych z zagospodarowaniem grobu lub jego otoczenia składa w Administracji cmentarza - zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót na specjalnie przeznaczonym do tego celu druku i wnosi opłatę.

 

4. Wykonawca składa w Administracji cmentarza każdorazowo zgłoszenie prac cmentarnych na jeden ściśle określony grób, określając w nim zakres prac.

 

5. Od wykonawcy wykonującego usługi określone w pkt. 4 przyjmuje się zgłoszenie robót i pobiera opłatę za usługę objętą tym zgłoszeniem.

 

§8

 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 

1. Wszystkich wykonawców obowiązuje ścisłe przestrzeganie Regulaminu Cmentarza Komunalnego oraz szczególny szacunek dla cmentarza, grobów, zwłok i szczątków.

 

2. Prace związane z zagospodarowaniem grobu lub jego otoczenia mogą być wykonywane w dni robocze w godzinach pracy Administracji cmentarza tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w sobotę po uprzednim zgłoszeniu dwa dni przed planowanym wykonywaniem prac. W niedzielę i dni świąteczne obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania jakichkolwiek prac kamieniarsko –budowlanych.

 

3. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się w Administracji cmentarza i przedstawić zgłoszenie robót oraz wnieść stosowne opłaty.

 

4. Nie wolno zastawiać dróg i przejść pojazdami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiać nieuporządkowany teren po wykonanych robotach. Materiały sypkie wolno składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach). Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.

 

5. Nadmiar ziemi, gruzu pochodzący z prac kamieniarsko-budowlanych musi być wywieziony przez firmę wykonującą roboty poza teren cmentarza.

 

6. Wykonawca przy wykonywaniu robót obowiązany jest zapewnić najwyższy stopień czystości, porządku i estetyki terenu swoich robót, a prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, sanitarnymi i bhp, odpowiada on za wyrządzone szkody w mieniu znajdującym się na terenie cmentarza.

 

7. Zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót należy zgłaszać Administracji cmentarza przed przystąpieniem do pracy.

 

8. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania ceremonii pogrzebowej.

 

9. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów i gruzu pozostałych po robotach, a także naprawienia wszelkich ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac.

 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Administracji zakończonych robót.

 

§9

 

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU CMENTARZA

 

1. Ławki, ustawione w ciągach komunikacyjnych utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami, będą usuwane przez Administrację cmentarza bez decyzji i informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.

 

2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Administratora cmentarza, w budynku mieszczącym się na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Cmentarnej, w budynku siedziby PGKiM w Staszowie przy ul. Wojska Polskiego 3 oraz na stronach internetowych http://mogily.pl/staszowkomunalny oraz http:pgkim.pl/.

 

3. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu przewidziana jest odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu Wykroczeń.

 

§10

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.