Informacje

Kryteria wyboru osób zmarłych do zakładki „ZASŁUŻENI DLA STARACHOWIC”:

 

1. Honorowi Obywatele Starachowic.

2. Patroni ulic, placów, skwerów, rond w Starachowicach.

3. Parlamentarzyści.

4. Członkowie władz samorządowych miasta.

5. Wyróżniający się w społecznej aktywności na rzecz miasta i jego mieszkańców.

6. Wyróżniający się twórcy kultury.

7. Wyróżniający się zawodnicy i trenerzy (np. reprezentanci kraju, medaliści mistrzostw krajowych i międzynarodowych).

8. Wyróżniający się żołnierze okresu walk o niepodległość kraju (np. kawalerowie orderu wojennego Virtuti Militari).

9. Wyróżniający się kierownicy i pracownicy Zakładów Starachowickich i Fabryki Samochodów Ciężarowych.

 

Szanowni Państwo,

Zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie niesie za sobą ocenienie zasług dla miasta oraz jego mieszkańców. W wielu kategoriach – np. społeczników – są one po prostu niemierzalne.
Dlatego zaproponowane kryteria i osoby w ramach nich wyróżnione są – i chyba na zawsze pozostaną – wyborami subiektywnymi...

Administrator strony

 


 

 

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH W STARACHOWICACH

 

 

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

1. Cmentarze Komunalne w Starachowicach, zwane dalej łącznie Cmentarzem, stanowią mienie Gminy Starachowice.

2. Zarządcą Cmentarza jest podmiot wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Prezydenta Miasta, zwany dalej Administratorem.

3. Biuro obsługi Cmentarza, zwane dalej biurem, mające siedzibę przy ul. Radomskiej w Starachowicach czynne jest w dni robocze w godzinach 800 - 1500 w soboty od 800 - 1300.

4. W niedzielę i święta biuro jest nieczynne.

5. Wnioski i skargi w sprawach dotyczących zasad funkcjonowania Cmentarza przyjmuje Administrator w godzinach pracy biura.

 

§ 2.

 

1. Prawo pochowania osób zmarłych przysługuje najbliższej rodzinie osoby zmarłej.

2. Prawo pochowania zmarłych osób, zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa, przysługuje również organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.

3. Gminie przysługuje prawo pochówku zmarłych w sytuacjach określonych przepisami szczególnymi.

 

§ 3.

 

1.Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.

2. Przebywanie na terenie Cmentarza dzieci do lat 10. jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 

§ 4.

 

1. Do zadań zarządcy Cmentarza należy w szczególności:

1) zarządzanie cmentarzem w myśl przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

2) udostępnianie miejsc pochówku,

3) pobieranie opłat za korzystanie z Cmentarza,

4) prowadzenie ksiąg cmentarnych, ewidencji pochowanych i grobów,

5) prowadzenie bieżącego nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem miejsc grzebalnych oraz porządku przy pracach związanych z wykonywaniem grobów,

6) Zapewnienie obsługi higieniczno-sanitarnej i bieżącego utrzymania budynku administracyjno – gospodarczego, w tym zapewnienie dostępności sanitariatów w godzinach otwarcia Cmentarza.

2. Na Cmentarzu urządza się groby:
1) groby zwykłe – ziemne,
2) groby murowane - pojedyncze i podwójne lub wieloosobowe, 3) groby dla dzieci - ziemne i murowane,

4) groby na urny.

 

Rozdział 2.

ZASADY KORZYSTANIA Z CMENTARZA KOMUNALNEGO

 

§ 5.

1. Cmentarz otwarty jest dla odwiedzających:

1) od 1 kwietnia do 30 września w godz. 700 - 2000;

2) od 1 października do 31 marca w godz. 700 -1600.

2. Zasada, o której mowa w ust. 1 nie obowiązuje w dniach 31 października, 1 i 2 listopada. W te dni cmentarz jest otwarty dla odwiedzających bez ograniczeń.

3. Dysponenci grobów, osoby przebywające na Cmentarzu oraz podmioty gospodarcze świadczące usługi na terenie Cmentarza zobowiązane są do stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz zaleceń i informacji zarządcy Cmentarza, umieszczanych na tablicach informacyjnych na Cmentarzu oraz na miejskiej stronie internetowej.

 

§ 6.

 

1. Usytuowanie grobów na Cmentarzu Komunalnym musi być zgodne z planem zagospodarowania Cmentarza, a wymiary grobów i odstępy pomiędzy nimi muszą być zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

2. Zarządca wydaje pozwolenie na budowę lub przebudowę nagrobka.

3. Zarządca, wydając pozwolenie na budowę lub przebudowę nagrobka oraz wyrażając zgodę na usytuowanie grobu w miejscu po zlikwidowanym grobie lub wygospodarowanym na ten cel miejscu, dąży do optymalnego usytuowania grobu, niepowodującego trudności w komunikacji i nie powodującego naruszenia sąsiednich grobów i istniejącej zieleni.

4. Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym i samowolne przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.

 

 

 

§ 7.

Na terenie Cmentarza zakazuje się:

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

2) przebywania na Cmentarzu poza godzinami otwarcia,

3) picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,

4) palenia papierosów,

5) zaśmiecania terenu,

6) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników),

7) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

8) wjazdu na teren Cmentarza pojazdów mechanicznych i rowerów bez uzyskania pozwolenia administratora Cmentarza,

9) ustawiania ławek i płotów, utwardzania terenu bez uzgodnienia z zarządcą Cmentarza,

10) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię przewidzianą na miejsce pod grób,

11) wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich lub budowlanych bez uzyskania pozwolenia administratora Cmentarza,

12) prowadzenia działalności handlowej,

13) umieszczania reklam lub ogłoszeń,

14) sadzenia drzew lub krzewów oraz ich usuwania bez zgody administratora Cmentarza.

 

§ 8.

 

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.

2. Gromadzenie odpadów pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

3. Ławki, płotki i inne elementy otoczenia grobu, utrudniające przejazd i przejście pomiędzy grobami, postawione bez zgody administratora Cmentarza, będą usuwane bez informowania dysponenta grobu. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.

 

Rozdział 3.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG POGRZEBOWYCH NA CMENTARZU

 

§ 9.

 

1.Uroczystości pogrzebowe odbywają się na Cmentarzu w dni robocze w godzinach pracy biura, tj. 800 -1500 oraz w soboty w godzinach 1100 -1500, w pozostałych dniach i godzinach po uzgodnieniu z administratorem Cmentarza.

2. Przedsiębiorcy świadczący usługi pogrzebowe mogą wykonywać usługi, powierzone im przez rodzinę zmarłego, po uzgodnieniu z administratorem Cmentarza zakresu, daty i miejsca ich świadczenia oraz po wniesieniu stosownych opłat, zgodnych z ustalonym cennikiem.

 

Rozdział 4.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZA

§ 10.

1.Na Cmentarzu pobiera się opłaty za korzystanie z usług i urządzeń Cmentarza, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Starachowice.

2. Zarządca Cmentarza, pobierając opłaty, zobowiązany jest do wystawiania faktur, w których ściśle określa rodzaj pobieranej opłaty. Faktura jest dowodem potwierdzającym prawo do dysponowania miejscem grzebalnym.

3. Cennik opłat za korzystanie z Cmentarza dostępny jest: w biurze, na tablicy informacyjnej przy głównym wejściu na terenie Cmentarza oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

4.Wystawienie faktury za usługi cmentarne na osobę inną, niż dopełniająca formalności, wymaga przedstawienia podpisanego pełnomocnictwa.

6. Opłaty na okres 20 lat pobierane są za:
1) miejsce grzebalne pod grób murowany pojedynczy jednopiętrowy i wieloosobowy, 2) miejsce grzebalne pod grób ziemny,
3) miejsce rezerwowe,
4) przedłużenie okresu użytkowania grobu ziemnego lub murowanego pojedynczego,

jednopiętrowego. W ostatnim roku obowiązywania opłaty można ponownie wnieść opłaty na kolejne 20 lat.

7. Zapis w ust. 6 nie dotyczy grobów murowanych przeznaczonych do pochowania więcej niż jednej osoby.

8. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 6, administrator Cmentarza ma prawo rozporządzać grobem i przeznaczyć go do ponownego pochówku na mocy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zamiar ten będzie poprzedzony informacją umieszczoną na grobie i na tablicy informacyjnej na Cmentarzu, co najmniej na 1 rok przed planowanym terminem użycia grobu do ponownego pochówku. Z powyższych czynności administrator Cmentarza sporządza protokół. W przypadku ustalenia adresu krewnych, zarządca wyśle powiadomienie pisemne, również z rocznym wyprzedzeniem.

9.W przypadku nieprzedłużenia opłaty na kolejne 20 lat za miejsce rezerwowe, rezerwacja wygasa automatycznie z końcem ostatniego roku kalendarzowego, za który wniesiono opłatę. W takim przypadku miejsce przechodzi do dyspozycji administratora Cmentarza.

10. Nieopłacone groby mogą być użyte do ponownego pochowania zwłok po dokonaniu wcześniejszej ich likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

11.Zaległe opłaty naliczane są wg stawek obowiązujących w dniu wnoszenia zaległych opłat i pobierane są za 20 lat licząc od pierwszego nieopłaconego roku, tak aby była zachowana ciągłość w opłatach.

 

Rozdział 5.

ZASADY DYSPONOWANIA GROBEM

§ 11.

1. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny, na mocy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych tj.:

1) pozostały małżonek (ka),

2) krewni zstępni,

3) krewni wstępni,

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. Wniesienie opłaty za grób przez osobę inną, niż dysponent grobu, nie powoduje nabycia przez tę osobę uprawnień przysługujących dysponentowi.

3. W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób równorzędnych, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby łącznie, lub przez jedną z nich, upoważnioną przez osoby pozostałe. Administrator Cmentarza nie jest właściwy do rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania grobem. W przypadku sporów, zainteresowane osoby powinny sprawę rozstrzygnąć przed właściwymi sądami powszechnymi.

4. Dysponent grobu, zarówno pojedynczego jak i wieloosobowego, może udostępnić go do pochowania innych osób pod warunkiem, że nie narusza przy tym dóbr osobistych innych osób.

5.Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta, naruszającymi dobra osobiste innych osób, ponosi dysponent.

6. W uzasadnionych przypadkach administrator Cmentarza może zażądać od osoby dopełniającej formalności pogrzebowych złożenia oświadczenia o braku sprzeciwu najbliższych członków rodziny w związku z pochowaniem zmarłego w wolnym miejscu w grobie rodzinnym.

7. Groby samowolnie zarezerwowane lub przywłaszczone pozostają w dyspozycji administratora Cmentarza.

 

Rozdział 6.

WJAZD NA TEREN CMENTARZA

 

§ 12.

 

1. Do nieodpłatnego wjazdu na Cmentarz uprawnione są wyłącznie pojazdy: 1) związane z funkcjonowaniem Cmentarza,
2) związane z przeprowadzaniem pogrzebu,
3) policji,

4) pogotowia ratunkowego, 5) prokuratury,
6) straży miejskiej,
7) straży pożarnej,

8) inspekcji sanitarnej,

9) kierowane przez osobę o obniżonej sprawności ruchowej lub kierowanych przez osobę przewożącą osobę o obniżonej sprawności ruchowej,

10) wykorzystywane w ratownictwie, 11) służb komunalnych.

2. W wyjątkowych przypadkach Zarządca Cmentarza może wyrazić zgodę na wjazd na teren Cmentarza pojazdów innych niż wymienionych w ust. 1, pobierając z tego tytułu opłatę zgodną z obowiązującym cennikiem.

 

Rozdział 7.

ZASADY WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH I KAMIENIARSKICH NA TERENIE CMENTARZA

 

§ 13.

 

1. Wykonywanie prac na terenie Cmentarza nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

2.Do prowadzenia na terenie Cmentarza działalności w zakresie wykonywania budowy/przebudowy nagrobków, upoważnieni są wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy posiadają dokumenty uprawniające do prowadzenia tego typu działalności, tj. odpis z krajowego rejestru sądowego/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Prace kamieniarskie lub budowlane mogą być wykonywane na Cmentarzu wyłącznie:

1) za zgodą administratora Cmentarza,

3) po wniesieniu obowiązującej opłaty.

4. Na grobach można budować i utrzymywać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

5. W przypadku niezastosowania się do wymogów określonych wyżej, administrator Cmentarza może zażądać przebudowy nagrobka na wyłączny koszt dysponenta grobu.

6. Uzyskanie pozwolenia i wniesienie opłat nie jest wymagane przy wykonywaniu niżej wymienionych prac:

1) drobne prace kamieniarskie (osadzenie zdjęcia i akcesoriów, wykucie liter itp.);

2) drobne prace budowlane (ułożenie kostki brukowej wokół pomnika, uzupełnienie spoin, itp.)

7.Wykonawcy robót kamieniarskich i budowlanych lub innych drobnych prac na terenie Cmentarza zobowiązani są do uporządkowania terenu po ich wykonaniu.

8. Wykonawcy robót kamieniarskich i budowlanych ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w następstwie realizowanych na terenie Cmentarza prac, w tym również za uszkodzenia sąsiednich grobów, nagrobków, zieleni oraz innych urządzeń i infrastruktury Cmentarza oraz zobowiązani są do pokrycia kosztów napraw lub wniesienia odszkodowania na rzecz osób poszkodowanych.

 

Rozdział 8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

Gmina Starachowice nie odpowiada za szkody na grobach, powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i dokonanych aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania własne obejmują m. in. zagadnienia związane z cmentarzami komunalnymi. Regulamin utrzymania cmentarzy stanowi zbiór przepisów porządkowych określających prawa i obowiązki osób w zakresie korzystania z cmentarzy komunalnych. Spełnienie określonych w regulaminie warunków umożliwi oddanie czci zmarłym, zapewnienie porządku, utrzymanie odpowiedniej estetyki miejsca oraz właściwego stanu technicznego urządzeń stanowiących mienie publiczne.

Regulamin stanowi dodatkową informacje dla rodzin zmarłych i odwiedzających groby o sposobie załatwiania spraw związanych z pochówkiem, rezerwacją miejsc oraz kontaktu z administratorem Cmentarzy Komunalnych.

 


 

Zarządzenie Nr 553/2016

Prezydenta Miasta Starachowice 

z dnia 15 grudnia 2016 roku 

w sprawie: ustalenia wysokości administracyjnych opłat cmentarnych za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Starachowicach

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 446, poz. 1579), art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. 2016, poz. 573, poz. 960) oraz uchwały nr I/4/00 Rady Miejskiej w Starachowicach, zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Za świadczenie usług komunalnych o charakterze użyteczności publicznej związanych z korzystaniem z cmentarzy gminnych pobiera się administracyjne opłaty cmentarne. 

 

2. Administracyjne opłaty cmentarne stanowią dochód Gminy Starachowice. 

 

3. Do opłat ustalonych niniejszym zarządzeniem dolicza się należny podatek VAT.

 

§ 2

 

1. Opłata za udostępnienie miejsca pod grób do pochówku uzależniona jest od jego rodzaju i wynosi : 

 

a) grób ziemny pojedynczy                                                                               150 zł

b) grób ziemny pojedynczy dla zwłok dziecka                                                    50 zł

c) grób murowany pojedynczy dla zwłok dziecka                                              100 zł

d) grób murowany pojedynczy jednopiętrowy                                                   350 zł

e) grób murowany pojedynczy dwupiętrowy                                                      400 zł

f) grób murowany rodzinny jednopiętrowy                                                         450 zł

g) grób murowany rodzinny dwupiętrowy                                                           500 zł

h) grób pod urnę ze szczątkami zwłok                                                                90 zł

i) grób rodzinny dla urn ze szczątkami zwłok                                                     200 zł

 

2. Rodzaje grobów określone w ust. 1 lit. a) – d) podlegają ponownej opłacie po upływie 20 lat. Ponowną opłatę wnosi się w roku, w którym upływa 20 lat od utworzenia grobu, dochowania
w istniejącym grobie lub od upływu kolejnego 20-letniego okresu. 

 

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 ponoszone są przez osoby lub instytucje mające prawo do pochowania zwłok.

 

§ 3 

 

1. Opłatę za rezerwację i udostępnienie miejsca pod grób bez jednoczesnego pochówku zwłok wnosi się w wysokości trzykrotnej stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 w zależności od rodzaju grobu.

 

2. Opłata ta ponoszona jest przez osoby zainteresowane przygotowaniem miejsca swojego pochówku.

 

§ 4

 

1. Opłata z tytułu pochowania zwłok do grobu, jak również otwarcia istniejącego grobu w celu pochowania zwłok niezależnie od jego rodzaju wynosi 300 zł.

2. Opłata z tytułu otwarcia grobu w celu ekshumacji zwłok niezależnie od jego rodzaju wynosi 200 zł.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 ponoszone są przez osoby lub instytucje mające prawo do pochowania zwłok lub przez przedsiębiorców dokonujących pochówku.

 

§ 5

 

1. Opłata za zezwolenie na wykonanie i budowę grobu, w tym wykonanie i budowę grobu przez przedsiębiorcę na zlecenie wynosi: 

 

a) grób ziemny pojedynczy                                                                              100 zł

b) grób ziemny pojedynczy dla zwłok dziecka                                                   50 zł

c) grób murowany pojedynczy dla zwłok dziecka                                            100 zł

d) grób murowany pojedynczy jednopiętrowy                                                  300 zł

e) grób murowany pojedynczy dwupiętrowy                                                    550 zł

f) grób murowany rodzinny jednopiętrowy                                                       550 zł

g) grób murowany rodzinny dwupiętrowy                                                        750 zł

h) grób pod urnę ze szczątkami zwłok                                                             90 zł

i) grób rodzinny dla urn ze szczątkami zwłok                                                  180 zł

 

2. Opłaty,o których mowa w ust. 1 ponoszone są przez osoby lub instytucje mające prawo do pochowania zwłok lub przez osoby zainteresowane przygotowaniem miejsca swojego pochówku.

 

3. W przypadku administrowania wcześniej urządzonym grobem bez zlecenia uiszczana jest przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie kopania, murowania i zamykania grobów opłata w wysokości 120% stawki określonej w ust. 1 dla danego rodzaju grobu.

 

§ 6

 

Opłata za wjazd na teren cmentarza dowolnego środka transportu lub sprzętu w celach realizacji prac związanych z urządzaniem grobów wynosi 100 zł dziennie od każdego pojazdu bądź każdej jednostki sprzętu.

 

§ 7

 

Opłata z tytułu czynności administracyjnych w zakresie wydania zezwolenia na prowadzenie prac remontowo – budowlanych związanych z remontem lub budową pomnika nagrobkowego wynosi 100 zł. 

 

§ 8

 

1. Wykonywanie na terenie cmentarzy komunalnych robót remontowo – budowlanych i kamieniarskich może odbywać się po wcześniejszym wniesieniu zabezpieczenia, tytułem pokrycia szkód w postaci zwrotnej kaucji w wysokości 1000 zł.

 

2. Zabezpieczenie może zostać wniesione jednorazowo na cały okres realizacji robót w danym roku. W przypadku szkody, prowadzący prace może kontynuować roboty dopiero po naprawieniu szkody
i uzupełnieniu kaucji do pełnej wysokości. 

 

3. Po wykonaniu robót kaucja jest zwracana wpłacającemu po potrąceniu wartości wyrządzonych szkód.

 

§ 9

 

Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Starachowice nr 14/2012 z dnia 5 stycznia 2012 r. 

 

§ 10

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska. 

 

§ 11

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


 

Zarządzenie Nr 569/2016

Prezydenta Miasta Starachowice 

z dnia  28   grudnia 2016 roku 

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 553/2016.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 446, poz. 1579), art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. 2016, poz. 573, poz. 960) oraz uchwały nr I/4/00 Rady Miejskiej w Starachowicach, zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

 

Zmienia się § 8 ust.1, który otrzymuje brzmienie:

1. Wykonywanie na terenie cmentarzy komunalnych robót remontowo-budowlanych i kamieniarskich     może odbywać się po wcześniejszym zabezpieczeniu, tytułem pokrycia szkód w postaci zwrotnej     kaucji w wysokości 1000 zł -  na konto sum depozytowych Gminy Starachowice.

 

 § 2

 

Pozostała treść zarządzenia nie ulega zmianie.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska. 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


 

Zarządzenie Nr 538 /2017

Prezydenta Miasta Starachowice

z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 553/2016 w sprawie: ustalenia wysokości administracyjnych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Starachowicach

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1875), art. 4 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 827) oraz uchwały nr I/4/00 Rady Miejskiej w Starachowicach, zarządza się co następuje:

 

§1

 

Po § 3 Zarządzenia dodaje się § 3 w brzmieniu:

 

1. Opłata za udostępnienie niszy w kolumbarium do pochówku wynosi: 2.000 zł.

2. Opłata za rezerwację i udostępnienie niszy w kolumbarium, bez jednoczesnego pochówku urny ze  szczątkami wynosi: 3.000 zł.

3. Opłata z tytułu pochowania urny ze szczątkami do kolumbarium, jak również otwarcia niszy w kolumbarium w celu pochowania urny ze szczątkami wynosi : 300 zł.

 

§2

 

Pozostała część zarządzenia nie ulega zmianie.

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.