Informacje

 

Parafia p.w. Trójcy Świętej w Rachowicach tel. 32 238 42 30

 

Regulamin cmentarza parafialnego

 

Cmentarz jest miejscem grzebania zmarłych. Należy zachować ciszę, porządek i powagę.

 

 

1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej w Rachowicach., a bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje  Panowie: Kościelny  i Grabarz. – tel.  509-094-406

 

2. 1 Za pochowanie na cmentarzu tzw. „pokładne” pobiera się opłatę w wysokości     300.zł
- dokonanie opłaty jest równoznaczne z zezwoleniem na postawienie nagrobka. Opłatę wnosi się przy zgłoszeniu każdego  pogrzebu. ( wpłata zostaje wpisana do księgi opłat cmentarnych i może być potwierdzona dokumentem KP )

 

2.2 Opłata dla urn oraz dzieci do lat 6 wynosi 50%  opłaty wymienionej w pkt. 2.1.     

 

3. Powyższa opłata obejmuje pokładne na 20 lat z góry,  opłatę za postawienie nagrobka oraz opłaty za bieżące koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, opłaty za wodę i inwestycje cmentarne (w razie znaczącego wzrostu kosztów opłata może ulec zmianie)

 

4. Istnieje możliwość za dodatkową odpłatnością usunięcia wieńców i bukietów, zniczy złożonych na świeżej mogile – do osobnego kontenera znajdującego się na cmentarzu. Odpłatność za kontener - zgodnie z cennikiem odbierającego odpady (obecnie ok. 90,00 zł)

 

5. Prolongata opłaty za miejsce na cmentarzu o kolejne 5 lat wynosi 150,00 zł.           

 

6. Grób nie może być ponownie użyty do chowania przed upływem 20 lat. Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres. Jeżeli przed upływem tego okresu nie zostaną wniesione opłaty za następne 5 lat, administrator cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.

 

7. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić jeżeli jakakolwiek osoba zgłosiła zastrzeżenie przeciw temu i uiści przewidzianą opłatę. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 5 lat i może być odnowione.

 

8. Wymiary i odstępy między grobami zawiera szczegółowy regulamin cmentarza dostępny u administratora cmentarza

 

a) dla zwłok dzieci do lat 6- ciu: długość 1,2 m; szerokość 0,6m; odstępy z każdego boku po 0,5m;  - głębokość grobu 170cm,  głębokość grobu głębinowego 200cm ( o ile warunki geologiczne na to pozwalają).

 

b) dla pozostałych zwłok: długość 2,0m ; szerokość 1,0 m; odstępy z każdego boku po 0,5m;   - głębokość grobu 170cm, głębokość grobu głębinowego 200 cm ( o ile warunki geologiczne na to pozwalają).

 

c) dla urn z prochami zwłok: długość 0,6m; szerokość 0,4m; odstępy z każdego boku po 0,4m;

 

d) w przypadku braku możliwości zastosowania powyższych wymiarów wszelkie prace należy uzgodnić z administratorem cmentarza.

 

9. Dopuszcza się zagospodarowanie otoczenia grobów poprzez wysypanie, wyłącznie materiałem sypkim (gres, żwir) ze względu na zabytkowy charakter otoczenia.

 

10.1 Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

 

– pogrzeb,

 

– ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu.

 

10.2 Przeprowadzenie ekshumacji winno być uprzednio uzgodnione z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gliwicach oraz wcześniejszym powiadomieniem administratora cmentarza.

 

11. Zabrania się:

 

– wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz,

 

– wprowadzania zwierząt,

 

– zanieczyszczania cmentarza,

 

– samowolnego usuwania drzew, krzewów i gałęzi,

 

– wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi.

 

12. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.

 

13. Odpady i śmieci mogą być składowane na cmentarzu jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu (pojemniki 1100 l na odpady zmieszane) lub usuwane z cmentarza we własnym zakresie.

 

14. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy niezwłocznie usunąć z cmentarza we własnym zakresie. Zakazuje się składowania materiałów porozbiórkowych na terenie cmentarza.

 

15. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie po uzgodnieniu z administratorem cmentarza.

 

16. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.                         

     

                                                                                                   Administrator Cmentarza

 


 

PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Rachowicach jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności:

 

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków 

 

 

PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Sierakowicach jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności:

 

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków