Informacje

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W RABCE-ZDROJU

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

  § 1

 

1. Cmentarze Komunalne Rabka-Zabornia, Rabka-Zaryte, Rdzawka, Ponice są własnością Gminy Rabka- Zdrój.

 

§ 2

 

1. Cmentarze Komunalne administrowane są przez Zakłady Komunalne Sp z o.o. w Rabce- Zdrój, przy ul. Kilińskiego 46 B, zwany dalej Administratorem.

 

§ 3

 

1. Ogólny nadzór nad Cmentarzami sprawuje Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój.

 

 

Rozdział II

Prawa i obowiązki Administratora

 

 

§ 4

 

1. Zagospodarowanie terenu Cmentarza odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniającego pola grzebalne, zadrzewienie oraz drogi dojazdowe.

 

2. Zagospodarowanie poszczególnych pól grzebalnych odbywa się zgodnie z przyjętą numeracją.

 

3. Załatwianie wszelkich spraw niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na Cmentarzach Komunalnych oraz pozostałych spraw związanych z działalnością cmentarzy, odbywa się w biurach administratora w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku od 7°° do 15°°.

 

§ 5

 

1. Dokumentację Cmentarzy Komunalnych Rabkla- Zabornia, Rabka-Zaryte, Rdawka, Ponice prowadzi Administrator.

 

2. Rodzaj obowiązujących ksiąg cmentarnych:

 

a)     Księga osób pochowanych na cmentarzu;

 

b)    Księga grobów;

 

c)     Alfabetyczny Spis osób pochowanych na cmentarzu;

 

d)    Spis grobów murowanych (grobowców);

 

e)     Księga weryfikacyjna.
 

   

§ 6

 

1. Osoba uprawniona do chowania zmarłego lub posiadająca jej pełnomocnictwo wykonawca, składa u Kierownika Administracyjno-Technicznego wniosek o pochowanie zwłok osoby zmarłej, w którym określa:

 

a)     dokładny termin pogrzebu;

 

b)    rodzaj grobu (nowe miejsce do pochowania wyznacza Administrator Cmentarzy Komunalnych) lub lokalizację grobu istniejącego, do którego nastąpi pochowanie;

 

2. Osoba uprawniona do chowania zmarłego składa oryginały następujących dokumentów:

 

a)     kartę zgonu (dla celów pochowania zwłok), wydaną przez Urząd Stanu Cywilnego;

 

b)    pełnomocnictwo do wykupienia grobu lub wykonania pochówku w grobie posiadanym, podpisane przez rodzinę osoby zmarłej;

 

c)     w przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie prokuratora.

 

3. W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty wystawione w języku innego państwa winny być przedłożone z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

4. Brak kompletu wymaganych dokumentów powoduje odmowę przyjęcia zgłoszenia pogrzebu.

 

§ 7

 

1. Na Cmentarzach  Komunalnych Rabka- Zabornia, Rabka- Zaryte, Rdzawka, Ponice obowiązują stawki opłat za usługi cmentarne określone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rabka- Zdrój.

 

2. Prawo dysponowania zarówno miejscem jak i grobem ma osoba, która uiściła stosowne opłaty.

 

3. Zmiana dysponenta grobowca lub miejsca pod grobowiec następuje po przedstawieniu administratorowi umowy na jego  zbycie i uiszczeniu opłaty za zmianę dysponenta.

 

4. Administrator odnotowuje zmianę  w księgach cmentarnych, a kopia umowy przechowywana jest w dokumentacji cmentarza.

 

§ 8

 

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach rannych:

 

      a)  na umotywowaną pisemną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok,

 

                  b) na zarządzenie prokuratora lub sądu,

 

2. Do wniosku o dokonanie ekshumacji należy dołączyć:

 

      a) zezwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

 

                  b) pisemną zgodę uprawnionych członków rodziny na dokonanie ekshumacji,

 

                  c) o zamierzonej ekshumacji zawiadamia się pisemnie zarząd cmentarza.

 

3.  Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne takie jak: cholera, dur wysypkowy lub inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka lub inne wirusowe gorączki krwiotoczne, nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

 

4.  Jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji, osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym wyrokiem sądu.

 

§ 9

 

1. W chłodni na terenie Cmentarza Komunalnego Rabka-Zabornia mogą być przechowywane również zwłoki osób, które nie będą pochowane na cmentarzach komunalnych Rabka-Zabornia, Rabka- Zaryte, Rdzawka, Ponice. Opłaty dokonuje się  w momencie wywiezienia zwłok z chłodni przez rodzinę zmarłego lub Zakład Pogrzebowy.

 

§ 10

 

1. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego chowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.

 

2.   Opłaty za groby ziemne wnosi się na okres 20 lat.

 

3.   Przedłużenie prawa do grobu na kolejnych 20 lat wymaga opłaty weryfikacyjnej.

 

4.   Wniesienie opłaty weryfikacyjnej za grób przez osobę nieuprawnioną do dysponowania grobem, nie upoważnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub wskazanej przez nią.

 

5.   W przypadku nie wniesienia opłaty weryfikacyjnej grób po 20 latach od ostatniego pochowania może być użyty do ponownego pochowania. Dysponentem miejsca jest Administrator Cmentarza.

 

§ 11

 

1. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym.

 

2. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok określonych w art. 10 Ust. z dnia 21 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 9 Dz. U. Nr 47, poz. 298).

 

3. Administrator Cmentarzy Komunalnych nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych i działanie osób trzecich. 

 

§ 12

 

1. Niedozwolone jest:

 

a) spożywanie na terenie cmentarzy komunalnych alkoholu i środków odurzających, oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym;

 

b) pozostawiania bez opieki dzieci do lat 7;

 

c) wprowadzanie zwierząt;

 

d) ustawianie, przestawianie lub wynoszenie z cmentarzy urządzeń;

 

e) sadzenie drzew i krzewów lub ich usuwanie;

 

f) zbieranie wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów, nasion;

 

g) prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej ( w tym handlowej) bez zgody Administratora Cmentarza;

 

h) niszczenie pomników, nagrobków, krzyży i urządzeń cmentarnych czyli wszelkich aktów wandalizmu;

 

§ 13

 

1.  Wykonawcy robót kamieniarsko- budowlanych oraz pozostałe firmy i osoby fizyczne świadczące inne usługi na terenie cmentarza mogą sprowadzać potrzebny im sprzęt oraz materiały. Powierzone prace mogą wykonywać tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 7-15, po uzyskaniu zezwolenia kierownictwa cmentarza, wniesieniu stosownych opłat za wjazd oraz zgłoszeniu zakresu, daty i miejscu wykonania usług.

 

2.  Zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiać nie uprzątniętego terenu po wykonanych robotach.

 

3.  Wykonawca zapewnia najwyższy stopień czystości, porządku i estetyki terenu swoich robót, odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, a prace prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, BHP, sanitarnymi i ochrony środowiska.

 

4.  Zauważone uszkodzenia sąsiedztwie terenu robót, należy zgłaszać Administratorowi Cmentarza przed przystąpieniem do prac.

 

5.  Wykonywanie prac na terenie Cmentarzy Komunalnych Rabka-Zabornia, Rabka-Zaryte, Rdzawka, Ponice nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

 

6.  W razie stwierdzenia uchybień ze strony Wykonawcy, będzie w stosunku do niego stosowany całkowity lub okresowy zakaz prowadzenia działalności na terenie w/w cmentarzy.

 

§ 14

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1958 r. (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 23 z późniejszą zmianą).

 

 

 

 

 

 

CENNIK USŁUG NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH

Rabka-Zdrój "Zabornia", Zaryte, Rdzawka, Ponice ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁADY KOMUNALNE Sp. z o. o.

Zgodnie z Zarządzeniem NR S.0050.20.2021 Burmistrza Rabki-Zdroju z dnia 5 lutego 2021 r.

 

 

L.P

WYSZCZEGÓLNIENIE

OPŁATA  NETTO

PODATEK VAT

OPŁATA  BRUTTO

OPŁATY ZA MIEJSCA GRZEBALNE

 

Miejsce pod grób ziemny:

 

 

 

1

Ziemny dziecięcy

469,44 zł

37,56 zł

    507,00 zł

2

Miejsce pod grób ziemny

777,78 zł

62,22 zł

    840,00 zł

3

Rezerwacja kolejnego miejsca ziemnego

1 083,33 zł

86,67 zł

 1 170,00 zł

4

Weryfikacja miejsca ziemnego na okres 20 lat

1 083,33 zł

86,67 zł

 1 170,00 zł

5

Dopłata do pochówku dodatkowej urny w grobie ziemnym

2 316,67 zł

185,33 zł

 2 502,00 zł

 

Miejsce pod grób murowany:

 

 

 

6

Pojedynczy dwupoziomowy   (2 os.)

4 725,00 zł

378,00 zł

 5 103,00 zł

7

Pojedyncze trójpoziomowy  (3 os.)

5 412,04 zł

432,96 zł

 5 845,00 zł

8

Podwójne dwupoziomowe  (4 os.)

6 951,85 zł

556,15 zł

 7 508,00 zł

9

Podwójny trójpoziomowy    (6 os.)

9 268,52 zł

741,48 zł

10 010,00 zł

10

Dopłata do pochówku dodatkowej urny w grobie murowanym

1 913,89 zł

153,11 zł

 2 067,00 zł

 

Miejsce w kolumbarium 1 nisza (dwuosobowa)

 

 

 

11

Na okres 25 lat

4 500,00 zł

360,00 zł

 4 860,00 zł

12

Na okres 50 lat

8 000,00 zł

640,00 zł

 8 640,00 zł

POCHOWANIE ZWŁOK

13

Do grobu ziemnego dziecięcego
(wykopanie, zasypanie, uformowanie mogiły)

712,96 zł

57,04 zł

    770,00 zł

14

Do grobu ziemnego
(wykopanie, zasypanie, uformowanie mogiły)

926,85 zł

74,15 zł

 1 001,00 zł

15

Pochowanie urny do grobu ziemnego

373,15 zł

29,85 zł

    403,00 zł

16

Pochowanie zwłok lub urny do grobu murowanego

1 001,85 zł

80,15 zł

 1 082,00 zł

17

Pochowanie urny do kolumbarium

547,22 zł

43,78 zł

    591,00 zł

18

Rozbiórka istniejącego nagrobka w celu pochówku

od 190,00 zł do 950,00 zł

od 15,20 zł do 76,00 zł

od 205,20 zł
do 1026,00 zł

OPŁATA TERENOWA

 

Opłata terenowa podbudowę nagrobka na grobie ziemnym

 

 

 

19

Jednoosobowym

776,85 zł

62,15 zł

    839,00 zł

20

Dwuosobowym

926,85 zł

74,15 zł

 1 001,00 zł

21

Trzyosobowym

1 083,33 zł

86,67 zł

 1 170,00 zł

22

Czteroosobowym

1 083,33 zł

86,67 zł

 1 170,00 zł

 

Opłata terenowa pod budowę grobu murowanego (grobowca)

 

 

 

23

Pojedyncze dwupoziomowy (2 os.)

1 001,85 zł

80,15 zł

 1 082,00 zł

24

Pojedyncze trójpoziomowy (3 os.)

1 083,33 zł

86,67 zł

 1 170,00 zł

25

Podwójny dwupoziomowy  (4 os.)

1 390,74 zł

111,26 zł

 1 502,00 zł

26

Podwójny trójpoziomowy (6 os.)

1 390,74 zł

111,26 zł

 1 502,00 zł

 
 
 

INNE USŁUGI

 

Wynajem kaplicy cmentarnej

 

 

 

27

Pierwsza doba

232,41 zł

18,59 zł

    251,00 zł

28

Każda następna rozpoczęta doba

322,22 zł

25,78 zł

    348,00 zł

 

Wynajem chłodni

 

 

 

29

Pierwsza doba

92,59 zł

7,41 zł

    100,00 zł

30

Każda następna rozpoczęta doba

74,07 zł

5,93 zł

     80,00 zł

31

Zmiana prawa własności miejsca grzebalnego lub grobowca

388,89 zł

31,11 zł

    420,00 zł

 

Jednorazowe posprzątanie nagrobka

 

 

 

32

Grób pojedynczy

46,30 zł

3,70 zł

     50,00 zł

33

Grób podwójny

55,56 zł

4,44 zł

     60,00 zł

34

Grobowiec 2/3 osobowy

64,81 zł

5,19 zł

     70,00 zł

35

Grobowiec 4/6 osobowy

92,59 zł

7,61 zł

    100,00 zł

36

Posprzątanie dawno nie nawiedzanego grobu 

121,95 zł

28,05 zł

    150,00 zł

 

Usługa

 

 

 

37

Położenie wiązanki usługa 50 zł brutto + cena wiązanki

 

 

     50,00 zł
+ (cena wiązanki)

38

Zapalenie znicza usługa 15 zł brutto + cena znicza

 

 

     15,00 zł
+ (cena znicza)

39

Dojazd na cmentarz komunalny ( Ponice, Rdzawka , Zaryte)

1,57 zł

0,36 zł

     1,93 zł/km

OPŁATY DODATKOWE

 

Dopłata do pochówku w dni wolne od pracy

40

Pochowanie do grobu ziemnego

107,41 zł

8,59 zł

    116,00 zł

41

Pochowanie do grobowca

115,74 zł

9,26 zł

    125,00 zł

42

Pochowanie do kolumbarium

385,00 zł

30,80 zł

    415,80 zł

 

Opłata

 

 

 

43

Dla firm z tytułu ekshumacji

115,74 zł

9,26 zł

    125,00 zł

44

Za wjazd na teren cmentarza do jednej budowy
(dotyczy prac kamieniarskich)

203,70 zł

16,30 zł

    220,00 zł

45

Za wjazd na teren cmentarza bez należytego zezwolenia (jednorazowo)

300,93 zł

24,07 zł

    325,00 zł

46

Postawienie nagrobka bez wymaganego zezwolenia cena za m2

3 000,00 zł

240,00 zł

 3 240,00 zł

47

Postawienie grobowca nie zgodnie z pozwoleniem cena za m2

4 000,00 zł

320,00 zł

 4 320,00 zł

48

Nieterminowe wniesienie opłaty za weryfikację miejsca grzebalnego
po 20 latach (zwłoka powyżej 6 miesięcy od terminu wniesienia opłaty)

232,41 zł

18,59 zł

    251,00 zł

49

Kaucja za wykonanie robót na terenie cmentarza

700,00 zł

56,00 zł

    756,00 zł

 

 

Poniższy link zawiera informację dotyczące ustalenia cennika usług na Cmentarzach Komunalnych

Rabka-Zdrój "Zabornia", Zaryte, Rdzawka i Ponice.

https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2021/926/akt.pdf