Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W RABCE ZDROJU

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

  § 1

 

1. Cmentarze Komunalne Rabka-Zabornia, Rabka-Zaryte, Rdzawka są własnością Gminy Rabka- Zdrój Gminy Rabka- Zdrój.

 

§ 2

 

1. Cmentarze Komunalne administrowane są przez Zakłady Komunalne Sp z o.o. w Rabce- Zdrój, przy ul. Kilińskiego 46 B, zwany dalej Administratorem Rabce-Zdrój, przy ul. Kilińskiego 46 B, zwany dalej Administratorem.

 

§ 3

 

1. Ogólny nadzór nad Cmentarzami sprawuje Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój.

 

 

Rozdział II

Prawa i obowiązki Administratora

 

 

§ 4

 

1. Zagospodarowanie terenu Cmentarza odbywa się na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniającego pola grzebalne, zadrzewienie oraz drogi dojazdowe.

 

2. Zagospodarowanie poszczególnych pól grzebalnych odbywa się zgodnie z przyjętą numeracją.

 

3. Załatwianie wszelkich spraw niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na Cmentarzach Komunalnych oraz pozostałych spraw związanych z działalnością cmentarzy, odbywa się w biurach administratora w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku od 7°° do 15°°.

 

§ 5

 

1. Dokumentację Cmentarzy Komunalnych Rabkla- Zabornia, Rabka-Zaryte, Rdawka prowadzi Administrator.

 

2. Rodzaj obowiązujących ksiąg cmentarnych:

 

a)     Księga osób pochowanych na cmentarzu;

 

b)    Księga grobów;

 

c)     Alfabetyczny Spis osób pochowanych na cmentarzu;

 

d)    Spis grobów murowanych (grobowców);

 

e)     Księga weryfikacyjna.

   

§ 6

 

1. Osoba uprawniona do chowania zmarłego lub posiadająca jej pełnomocnictwo wykonawca, składa u Kierownika Administracyjno- Technicznego wniosek o pochowanie zwłok osoby zmarłej, w którym określa:

 

a)     dokładny termin pogrzebu;

 

b)    rodzaj grobu (nowe miejsce do pochowania wyznacza Administrator Cmentarzy Komunalnych) lub lokalizację grobu istniejącego, do którego nastąpi pochowanie;

 

2. Osoba uprawniona do chowania zmarłego składa oryginały następujących dokumentów:

 

a)     kartę zgonu (dla celów pochowania zwłok), wydaną przez Urząd Stanu Cywilnego;

 

b)    pełnomocnictwo do wykupienia grobu lub wykonania pochówku w grobie posiadanym, podpisane przez rodzinę osoby zmarłej;

 

c)     w przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie prokuratora.

 

3. W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty wystawione w języku innego państwa winny być przedłożone z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

4. Brak kompletu wymaganych dokumentów powoduje odmowę przyjęcia zgłoszenia pogrzebu.

 

§ 7

 

1. Na Cmentarzach  Komunalnych Rabka- Zabornia, Rabka- Zaryte, Rdzawka obowiązują stawki opłat za usługi cmentarne określone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rabka- Zdrój.

 

2. Prawo dysponowania zarówno miejscem jak i grobem ma osoba, która uiściła stosowne opłaty

 

3. Zmiana dysponenta grobowca lub miejsca pod grobowiec następuje po przedstawieniu administratorowi umowy na jego  zbycie i uiszczeniu opłaty za zmianę dysponenta.

 

4. Administrator odnotowuje zmianę  w księgach cmentarnych, a kopia umowy przechowywana jest w dokumentacji cmentarza.

 

§ 8

 

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana w okresie od 16 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach rannych:

 

      a)  na umotywowaną pisemną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok,

 

                  b) na zarządzenie prokuratora lub sądu,

 

2. Do wniosku o dokonanie ekshumacji należy dołączyć:

 

      a) zezwolenie Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

 

                  b) pisemną zgodę uprawnionych członków rodziny na dokonanie ekshumacji,

 

                  c) o zamierzonej ekshumacji zawiadamia się pisemnie zarząd cmentarza.

 

3.  Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne takie jak: cholera, dur wysypkowy lub inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka lub inne wirusowe gorączki krwiotoczne, nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

 

4.  Jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji, osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym wyrokiem sądu.

 

§ 9

 

1. W chłodni na terenie Cmentarza Komunalnego Rabka-Zabornia mogą być przechowywane również zwłoki osób, które nie będą pochowane na cmentarzach komunalnych Rabka-Zabornia, Rabka- Zaryte, Rdzawka. Opłaty dokonuje się  w momencie wywiezienia zwłok z chłodni przez rodzinę zmarłego lub Zakład Pogrzebowy.

 

§ 10

 

1. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego chowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.

 

2.   Opłaty za groby ziemne wnosi się na okres 20 lat.

 

3.   Przedłużenie prawa do grobu na kolejnych 20 lat wymaga opłaty weryfikacyjnej.

 

4.   Wniesienie opłaty weryfikacyjnej za grób przez osobę nieuprawnioną do dysponowania grobem, nie upoważnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub wskazanej przez nią.

 

5.   W przypadku nie wniesienia opłaty weryfikacyjnej grób po 20 latach od ostatniego pochowania może być użyty do ponownego pochowania. Dysponentem miejsca jest administrator cmentarza.

 

§ 11

 

1. Cmentarz należy utrzymywać jako teren zielony o założeniu parkowym

 

2. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok określonych w art. 10 Ust. z dnia 21 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 9 Dz. U. Nr 47, poz. 298).

 

3. Administrator Cmentarzy Komunalnych nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych i działanie osób trzecich. 

 

§ 12

 

1. Niedozwolone jest:

 

a) spożywanie na terenie cmentarzy komunalnych alkoholu i środków odurzających, oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym;

 

b) pozostawiania bez opieki dzieci do lat 7

 

c) wprowadzanie zwierząt;

 

d) ustawianie, przestawianie lub wynoszenie z cmentarzy urządzeń;

 

e) sadzenie drzew i krzewów lub ich usuwanie;

 

f) zbieranie wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów, nasion;

 

g) prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej ( w tym handlowej) bez zgody Administratora Cmentarza;

 

h) niszczenie pomników, nagrobków, krzyży i urządzeń cmentarnych czyli wszelkich aktów wandalizmu;

 

§ 13

 

1.  Wykonawcy robót kamieniarsko- budowlanych oraz pozostałe firmy i osoby fizyczne świadczące inne usługi na terenie cmentarza mogą sprowadzać potrzebny im sprzęt oraz materiały. Powierzone prace mogą wykonywać tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 7-15, po uzyskaniu zezwolenia kierownictwa cmentarza, wniesieniu stosownych opłat za wjazd oraz zgłoszeniu zakresu, daty i miejscu wykonania usług.

 

2.  Zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiać nie uprzątniętego terenu po wykonanych robotach.

 

3.  Wykonawca zapewnia najwyższy stopień czystości, porządku i estetyki terenu swoich robót, odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, a prace prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, BHP, sanitarnymi i ochrony środowiska.

 

4.  Zauważone uszkodzenia sąsiedztwie terenu robót, należy zgłaszać Administratorowi Cmentarza przed przystąpieniem do prac.

 

5.  Wykonywanie prac na terenie Cmentarzy Komunalnych Rabka-Zabornia, Rabka-Zaryte, Rdzawka nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

 

6.  W razie stwierdzenia uchybień ze strony Wykonawcy, będzie w stosunku do niego stosowany całkowity lub okresowy zakaz prowadzenia działalności na terenie w/w cmentarzy.

 

§ 14

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1958 r. (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 23 z późniejszą zmianą).