Informacje

Cmentarz parafialny w Pratulinie jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy ogólne, w szczególności:zaś Regulamin cmentarza parafialnego w Pratulinie:
 

Regulamin cmentarza parafialnego w Pratulinie

§ 1

Teren cmentarza jest własnością Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pratulinie.

 

§ 2

Administratorem cmentarza jest Proboszcz, który czuwa nad przestrzeganiem zasad dotyczących sakralnego charakteru miejsca, bezpieczeństwa i przyjętego planu zagospodarowania. Wykonuje on swoje zadania przy wsparciu przedstawicieli Rady Ekonomicznej.

§ 3

Cmentarz jest otwarty codziennie od 6:00 do 22:00.

 

§ 4

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również w jego otoczeniu, spoczywa na dysponencie grobu. Nieczystości należy składać do kontenerów w wyznaczonych do tego miejscach.

2. Woda z ujęć na terenie cmentarza nie nadaje się do spożycia i może być używana jedynie do celów gospodarczych.

 

§ 5

Na terenie cmentarza zakazuje się:

 1. przebywania na jego terenie poza godzinami otwarcia;
 2. wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia Administratora lub Grabarza (nie dotyczy pojazdów służb porządkowych i interwencyjnych);
 3. wjazdu pojazdami jednośladowymi (dopuszcza się poruszanie pieszo z rowerem);
 4. wprowadzania zwierząt;
 5. zakłócania ciszy;
 6. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających, a także przebywania na jego terenie w stanie nietrzeźwości lub odurzenia;
 7. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych;
 8. palenia śmieci lub wyrzucania ich poza miejscami do tego przeznaczonymi;
 9. ustawiania ławek, płotów oraz innych konstrukcji utrudniających poruszanie się po jego terenie;
 10. zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego oraz utwardzania powierzchni w jego obrębie;
 11. samowolnego wykonywania prac budowlanych i przemieszczania nagrobków;
 12. samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;
 13. prowadzenia działalności zarobkowej, w tym handlowej;
 14. prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym i marketingowym;
 15. uprawiania żebractwa;
 16. dokonywania innych czynności, które sprzeciwiają się świętości i powadze miejsca.

 

§ 6

Administrator nie odpowiada za szkody wynikające z kradzieży, dewastacji pomnika, zdarzeń losowych, zjawisk i katastrof naturalnych, itp. Od następstw tych zdarzeń i zjawisk dysponent grobu może wykupić sobie odrębne ubezpieczenie u dowolnego ubezpieczyciela (który takie ubezpieczenie oferuje).

 

§ 7

Administrator cmentarza w Pratulinie nie pobiera opłaty "pokładne" po upływie 20 lat od ostatniego pochówku. Istnieje natomiast zwyczaj wpłaty obowiązkowej ofiary na utrzymanie porządku na cmentarzu i wywóz śmieci. Ofiara ta - decyzją Rady Ekonomicznej Parafii - wynosi 20 złotych raz do roku - od 20219r. włącznie/. Istotne jest, aby przy wpłacie podać numer grobu, tzw. ID.

 

Wiążące są również przepisy wynikające z prawa kanonicznego i państwowego:

 

 

W Uroczystość Wszystkich Świętych

Eucharystia celebrowana w kościele parafialnym: 8.00 -10.00 - 12.00 -15.00

W Dzień wspomnienia Wszystkich wiernych zmarłych /2 listopada/ 8.00 -11.00-15.00-17.00


Od 3 do 10 listopada modlitwa za zmarłych o godz. 16.30 i Eucharystia o 17.00

Po każdej Mszy  jest możliwość pobłogosławienia nowego nagrobka /prosimy o kontakt z kapłanem/

 

WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADAJĄCYCH GROBY NA CMENTARZU PARAFIALNYM

W związku z przeprowadzoną w 2018r. inwentaryzacją i dokumentacją fotograficzną grobów, administracja cmentarza od 20219r. wprowadziła obowiązek zgłoszenia opieki nad grobem, który znajduje się na cmentarzu parafialnym w Pratulinie.
Na odpowiednim formularzu składa się deklarację dysponenta - opiekuna grobu i przekazuje się ją do kancelarii parafii.
Niestety, z powodu tego że 1/2 grobów znajdujących się na cmentarzu nie została zidentyfikowana co do opiekuna grobu oraz osób tam pochowanych administrator podjął wraz z radą parafialna decyzję o umieszczeniu stosownej informacji na grobie, który nie nie ma dysponenta, tzn. nikt przez ostatnie trzy laata /2019-2021/ nie zgłosił się do administracji cmentarza i nie złożył deklaracji opieki nad grobem.
Administrator cmentarza chcąc uporządkować dokumentację cmentarną jak również przestrzeń pochowanych zmarłych informuje/naklejka na grobie - Grób przeznaczony do likwidacji - brak dysponenta grobu/ o obowiązku złożenia deklaracji opieki nad danym grobem.
Jeszcze raz prosimy wszystkich, którzy mają swoich bliskich na cmentarzu parafialnym o zainteresowanie się mogiłami i złożeniem deklaracji opiekuna grobu. /kancelaria parafialna/.