Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO

 

UCHWAŁA NR XXXV/219/2008

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SARZYNIE

z dnia 27 października 2008 r.

w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Rudzie Łańcuckiej i Sarzynie

 

      Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) Rada Miejska

 

uchwala co następuje:

 

§ 1

 1. Na cmentarzach komunalnych w Rudzie Łańcuckiej i Sarzynie funkcję Administratora cmentarza sprawuje Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedziba w Nowej Sarzynie przy ulicy 1 Maja 4.
 2. Sprawy organizacyjne związane z działalnością cmentarzy i sprawy formalne związane z pogrzebami, załatwiane są w biurze Kierownika Wydziału Obsługi Technicznej mieszczącego się przy ul. Matejki, w dni robocze, w godzinach od 700 do 1500.
 3. W sprawach pilnych jak np. przyjęcie zwłok do chłodni, wyznaczony jest przez Administratora cmentarza właściwy pracownik, będący pod całodobowym dyżurem telefonicznym.

§ 2

 1. Pochowania zwłok i szczątków na cmentarzu mogą odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Administratora cmentarza, według planu zagospodarowania cmentarza.
 2. Miejsce pochówku wyznaczone przez Administratora cmentarza, nie mogą być przedmiotem dalszego obrotu lub innego ich wykorzystania, niż cele grzebalne.

§ 3

Na cmentarzach komunalnych przewidziana jest lokalizacja następujących rodzajów grobów: ziemne zwykłe, ziemne pogłębione oraz grobowce betonowe jedno i wielokomorowe.

§ 4

 1. Miejsca grzebalne na cmentarzu, czynności i usługi wykonywane przez pracowników Administratora cmentarza, podlegają opłatom.
 2. Opłatom podlegają także czynności osób lub firm obcych, wykonujących na terenie cmentarza usługi pogrzebowe lub budowlane, remontowe i kamieniarskie.
 3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala w drodze zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
 4. Cennik opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego wywiesza się na tablicy ogłoszeń oraz w holu siedziby Administratora cmentarza.

§ 5

 1. Opłaty za miejsca grzebalne wnosi się na okres 20 lat. Opłaty te nie podlegają zwrotowi.
 2. W przypadku pochowania kolejnych zwłok do istniejącego grobu lub miejsca rezerwowanego pobiera się opłatę uzupełniającą do pełnych 20 lat.
 3. Po upływie 20 lat, osoby opiekujące się grobem zobowiązane są wnieść opłatę za miejsce grzebalne na okres następnych 20-stu lat, według obowiązującego cennika, o którym mowa w § 4 ust. 3.
 4. W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w terminie, Administrator cmentarza ma prawo do wszczęcia procedury likwidacji grobu.
 5. Procedura likwidacji grobu musi być poprzedzona stosowną informacją, umieszczoną na grobie z co najmniej 6-cio miesięcznym terminem wyprzedzającym likwidację.
 6. Z czynności związanych z likwidacją grobu, Administrator cmentarza sporządza protokół.

§ 6

 1. Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok, przed upływem okresu 20 (dwudziestu) lat.
 2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie.
 3. Dysponentem nowo wybudowanego grobu murowanego lub grobowca, przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby, jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę cmentarną.
 4. W przypadku śmierci osoby dysponenta bez pozostawienia pisemnej dyspozycji u Administratora cmentarza, osobami dysponującymi są członkowie rodziny lub osoby sprawujące opiekę nad grobem lub grobowcem.

§ 7

 1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana w następujących przypadkach:

1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,

2) na zarządzenie prokuratury lub sądu,

3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego, w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

 1. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 1 pkt 2.
 2. Miejsce po całkowitej ekshumacji pozostaje do dyspozycji Administratora cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

§ 8

 1. Wykupione u Administratora cmentarza miejsca grzebalne, groby murowane i grobowce nie mogą być przedmiotem prywatnego obrotu wtórnego.
 2. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu murowanego, grobowce Administrator cmentarza może wypłacić odszkodowanie jego dysponentowi, którego wysokość zostanie ustalona przez rzeczoznawcę powołanego przez Administratora cmentarza, na koszt dysponenta.

§ 9

 1. Grobowce betonowe jedno i dwukomorowe budowane są przez Administratora cmentarza i odsprzedawane wraz z opłatą za miejsce grzebalne zainteresowanym osobom.
 2. Dopuszcza się możliwość wybudowania grobu murowanego lub grobowca przez osoby indywidualne, po uzgodnieniu i wskazaniu miejsca przez Administratora cmentarza, wykupieniu miejsca grzebalnego i wniesieniu innych opłat według cennika, o którym mowa w § 4 ust. 3.
 3. Groby i grobowce realizowane sposobem określonym w ustępie 2, winny być wybudowane w stanie surowym, w ciągu dwóch miesięcy od daty przydzielenia miejsca i wniesieniu stosownych opłat. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji Administratora cmentarza bez zwrotu wymienionych opłat.
 4. Przed rozpoczęciem budowy grobowca, oprócz wniesienia opłat cennikowych, należy uzyskać aprobatę Administratora cmentarza, w zakresie projektu wykonywanego grobu lub grobowca.

§ 10

 1. Miejsce zarezerwowane na pochowanie zwłok określonej osoby w grobie ziemnym, w przypadku pochowania tej osoby w innym grobie, przechodzi do dyspozycji Administratora cmentarza, bez względu na uiszczoną opłatę oraz bez prawa do zwrotu tej opłaty.

W/w przepis, nie dotyczy pochowania zwłok osoby, która zmarła przed uchwaleniem niniejszego regulaminu i została pochowana w innym miejscu. W takim przypadku osoby uprawnione zachowują uprawnienia do dysponowania miejscem zarezerwowanym.

 1. W przypadku, gdy rodzina zmarłego dysponuje miejscem do jego pochowania w grobach rodzinnych, Administrator cmentarza zastrzega sobie możliwość odmowy przydzielenia odrębnego miejsca.
 2. Miejsca grzebalne do celów pogrzebu urnowego wyznacza Administrator cmentarza, za wyjątkiem sytuacji, w której urna z prochami osoby zmarłej, zostanie złożona w komorze grobowca.

§ 11

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim karty zgonu zawierającej adnotacje Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
 2. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, na pochowanie zwłok wymagane jest ponadto zezwolenie prokuratora.
 3. W wypadku przyjęcia zwłok, osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone w wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

§ 12

 1. Uporządkowanie grobów należy wyłącznie do osób opiekujących się grobem.
 2. Elementy i symbole wyznaniowe mogą być umieszczone wyłącznie w obrębie grobu lub na nagrobkach (pomnikach, tablicach i płytach nagrobkowych).
 3. Wykonanie czynności pogrzebowych na terenie cmentarza przez firmy świadczące usługi pogrzebowe wymaga wcześniejszego powiadomienia Administratora cmentarza, minimum 24 godziny przed planowanym pochówkiem, w celu dokonania niezbędnych uzgodnień i załatwienia formalności.
 4. Przedsiębiorca wykonujący usługę pogrzebową jest zobowiązany do doprowadzenia otoczenia miejsca pochówku do stanu poprzedniego.

§ 13

Pracownik Administratora cmentarza jest upoważniony do żądania od osoby zainteresowanej organizacją pogrzebu, dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu stwierdzającego pokrewieństwo lub powinowactwo, w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień osoby do pochowania zwłok.

§ 14

 1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

1) zakłócania ciszy i porządku,

2) ustawiania ławek, ogrodzeń i innych urządzeń poza wyznaczonymi miejscami i bez stosownego, wcześniejszego uzgodnienia z Administratorem,

3) przebywania dzieci do lat 12-stu bez opieki dorosłych,

4) wysypywania odpadów poza miejscami wyznaczonymi i poza pojemnikami przeznaczonymi do tych celów,

5) prowadzenia żebractwa,

6) samodzielnego sadzenia przy grobach drzew i krzewów,

7) wprowadzania zwierząt,

8) spożywania na terenie cmentarza alkoholu lub przebywania w stanie nietrzeźwym,

9) przenoszenia, zmieniania lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju.

 1. Zgody Administratora cmentarza i uiszczenia stosownych opłat, wymaga wykonanie następujących czynności na terenie cmentarza:

1) wykonywanie prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenie działalności handlowej,

2) ustawianie, przestawianie i wynoszenie z cmentarza jakichkolwiek jego urządzeń,

3) wjazd pojazdami mechanicznymi,

4) sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów,

5) umieszczania jakichkolwiek reklam.

§ 15

 1. Wykonywanie usług pogrzebowych przez podmiot inny niż Administrator, wymaga uzgodnienia z Administratorem ilości i jakości wykonywanych czynności.
 2. Firma lub osoba wykonująca usługi lub prace na terenie cmentarza, zobowiązana jest do wniesienia stosownych opłat przewidzianych w cenniku, o którym mowa w § 4 ust. 3 oraz bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Firmy lub osoby prowadzące na terenie cmentarza działalność usługową lub budowlaną, ponoszą pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności, a także za ewentualne szkody powstałe w wyniku ich działalności.

§ 16

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na grobach, powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione na cmentarzu.

§ 17

Naruszenie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz naruszenie porządku i spokoju publicznego na terenie cmentarza, zaśmiecanie, niszczenie i uszkadzanie urządzeń i roślinności cmentarnej, jest zagrożone odpowiedzialnością karną przewidzianą ustawą oraz Kodeksem Wykroczeń

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.