Informacje

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZA

RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM


 

 

Niniejszy Regulamin powstał na podstawie przepisów prawa świeckiego i kościelnego w celu zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla zapewnienia porządku na terenie Cmentarza.

 

Wszystkich nawiedzających ten Cmentarz, korzystających z niego, a także wykonujących na jego terenie prace zobowiązuje się i uprasza o zastosowanie się do niżej podanych postanowień:

 

 

 • 1.

 1. Cmentarz tutejszy jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim przeznaczonym dla parafian oraz osób, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru.
 2. Administratorem/Zarządcą Cmentarza jest Ksiądz Proboszcz.
 3. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem Cmentarza i organizacją pogrzebów/ekshumacji/przeniesienia szczątków  dopełnia się w kancelarii parafialnej po przedstawieniu przez uprawnioną osobę wymaganych prawem dokumentów i pozwoleń oraz dowodu potwierdzającego prawo do dysponowania grobem.

 • 2.

 1. Cmentarz jest miejscem świętego spoczynku zmarłych i modlitwy za nich dlatego przebywający na Cmentarzu zobowiązani są do zachowania ciszy, powagi oraz szacunku należnego zmarłym i tym, którzy przeżywają żałobę. Wyrazem wiary oraz kultury człowieka jest dbanie o porządek i czystość na terenie Cmentarza i wokół niego, a zmarli przypominają: kim ty jesteś ja byłem, kim ja jestem ty będziesz.
 2. Na terenie Cmentarza należy zachować ostrożność ze względu na miejscami duże pochyłości terenu, okresową śliską nawierzchnię, miejsca niebezpieczne, ostre powierzchnie oraz rozbite szkło.
 3. Dzieci przebywające na Cmentarzu powinny być pod opieką osób dorosłych.
 4. Na terenie Cmentarza zabrania się

- zakłócania ciszy,

- picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,

- palenia papierosów,

- poruszania się pojazdami jednośladowymi,

- wprowadzania zwierząt,

- niszczenia infrastruktury cmentarza,

- wyrzucania śmieci poza miejsca wyznaczone,

- samowolnego wykonywania prac budowlanych,

- zabudowy grobu wykraczającej poza przysługującą powierzchnię,

- niszczenia cudzej własności,

- czynności, które naruszają porządek i sakralny charakter tego miejsca.

 

 • 3.

 1. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe wskutek działania sił przyrody, czynników atmosferycznych, działań firm świadczących usługi pogrzebowe, kamieniarskie, remontowo-budowlane, a także za kradzieże lub akty wandalizmu.
 2. Ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych (grobowców, pomników) mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi opiekę.

 • 4.

 1. Każdy grób powinien mieć dysponenta/opiekuna, czyli osobę posiadającą aktualną umowę z Parafią na jego użytkowanie.
 2. Deklarację dysponenta grobu należy złożyć w kancelarii parafialnej.
 3. Uznaje się, że decyzje dysponenta grobu są składane zawsze za wiedzą i zgodą rodziny osoby/osób pochowanych w grobie.
 4. Osoby składające przed Administratorem Cmentarza oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. W przypadku ujawnienia oświadczenia nieprawdy zawarte umowy o dysponowanie grobem automatycznie wygasają.
 5. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe wskazujące ją jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.
 6. Dysponent grobu jest uprawniony do zrzeczenia się prawa do grobu na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej pochowanej w danym grobie. Zrzeczenia powinno dokonać się w formie pisemnej u Administratora Cmentarza.
 7. Dysponent grobu przekazując swoje dane Administratorowi wyraża zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie z prawem do ich wglądu oraz aktualizacji.
 8. Dysponenci grobu oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne, winni dbać o należyty wygląd tych miejsc, utrzymywać czystość i porządek, a także dbać o to, aby nie zagrażały bezpieczeństwu osób korzystających z Cmentarza.
 9. Groby powinny zawierać podstawowe dane pochowanych w nich osób /nazwisko, imię, data śmierci/.
 10. Miejsce zarezerwowane pod grób należy odpowiednio oznaczyć.
 11. Groby oraz miejsca zarezerwowane nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.  

 • 5.

 1. Za udostępnienie miejsca pod grób pobierana jest opłata na utrzymanie cmentarza, która jest ważna przez 20 lat.  Prawo do grobu wygasa na skutek nie złożenia opłaty za kolejne 20 lat przez dysponenta grobu. Potwierdzenie złożenia opłaty należy przechowywać w celu udokumentowania prawa do dysponowania miejscem. Jeżeli dzierżawa nie zostanie przedłużona traktuje się to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 2.  Istnieje możliwość  dochowania do istniejącego grobu  kolejnej osoby czy osób,. W takim przypadku pobiera się opłatę w wysokości 1/20 opłat za każdy rok brakujący do pełnych 20 lat.
 3. W przypadku pierwszego pochówku do wcześniej zarezerwowanego grobu, pobierana jest opłata w wysokości 1/20 opłat za każdy brakujący rok do pełnych 20 lat. 
 4. W przypadku niedostatku materialnego dysponenta grobu opłata może zostać zmniejszona lub odroczona po uzgodnieniu z Administratorem Cmentarza.
 5. Opłatę pobiera się również za pozwolenie na wykonanie prac remontowo-budowlanych na Cmentarzu.
 6. Opłaty cmentarne od osób nieprzynależących do Parafii mogą być zwiększone do 50% ustalonej opłaty.
 7. Wszystkie opłaty wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania infrastruktury Cmentarza oraz planów inwestycyjnych.
 
 • 6.

 1. Należy uzyskać zgodę Administratora Cmentarza, aby dokonać następujących czynności na Cmentarzu:

- pogrzeb/ekshumacja/przeniesienie szczątków osób pochowanych,

- wjazd pojazdami mechanicznymi,

- prace remontowo-budowlane, kamieniarskie, brukarskie,

- sadzenie lub usuwanie drzew i krzewów,

- utwardzenie gruntu wokół grobu,

- montaż ławek na stałe przytwierdzonych do podłoża,

- umieszczanie reklam, działalność gospodarcza lub zarobkowa w granicach cmentarza.

 

2. Wykonawcy usług pogrzebowych i cmentarnych zobowiązani są do

 

- zachowania powagi miejsca,

- przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług i Regulaminu Cmentarza,

- posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej i polisy OC.

3. Prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w niedzielę i święta kościelne, a także podczas trwania pogrzebu.

4. Prace wykonane bez zezwolenia będą uważane za nielegalne co może skutkować nakazem ich rozbiórki.

 

 • 7.

 1. W sprawach, których nie reguluje niniejszy Regulamin zastosowanie mają: ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. - Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) oraz inne przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

 

- - -

 

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

 

 

Rzymskokatolicka Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego

Ul. Kościelna 14, 34-220 Maków Podhalański

tel.: 33/8771120; e-mail: kancelaria@parafiamakowska.pl

www.parafiamakowska.pl