Informacje

 

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu Sp. z o.o. przypomina osobom, których bliscy pochowani są na Cmentarzach Komunalnych przy ulicy Ks. Ignacego Kukli-Bukowińczyka (Różanej) i Wrocławskiej w Lubaniu 

 

o konieczności wnoszenia opłat z tytułu użytkowania miejsca pod grób za kolejne 20 lat.

 

Konieczność uiszczenia opłaty uregulowana jest  w : Dz.U. 1959, nr 11, poz. 62 z późn. zm.

 

Brak opłaty za kolejne 20 lat użytkowania miejsca pod grób może skutkować przeprowadzeniem procedury likwidacji grobu.

Wszystkie formalności w tej sprawie załatwia Biuro Cmentarza przy ul. Wrocławskiej 21 w Lubaniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 tel.: +48 75 671 12 72 do +48 75 671 12 73, e-mail: zup@zgiukluban.pl 

 


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/299/2017 Rady Miasta Lubań z dnia 21.12.2017 r.

 

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH PRZY ULICY WROCŁAWSKIEJ I UL. KS. IGNACEGO KUKLI-BUKOWIŃCZYKA (RÓŻANA) W LUBANIU

 

§ 1


1. Celem zapewnienia należytej czci zmarłym oraz dla zachowania porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się cmentarze wraz z ich urządzeniami szczególnej trosce osób przebywających na ich terenie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Właścicielem cmentarzy komunalnych przy ulicy Wrocławskiej oraz ulicy Ks. Ignacego Kulki-Bukowińczyka w Lubaniu jest Gmina Miejska Lubań.
3. W imieniu Gminy Miejskiej Lubań zarządzaniem cmentarzami komunalnymi wskazanymi w ust. 2 zajmuje się Zarządca.
4. Biuro administracji Zarządcy cmentarzy znajduje się przy ul. Wrocławskiej 21 w Lubaniu.
5. Na terenie cmentarza przy ul. Wrocławskiej 21 znajduje się Dom Przedpogrzebowy do przyjmowania zwłok.
6. Administracja cmentarza urzęduje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.
7. Na cmentarzach obowiązują stawki opłat za usługi cmentarne ustalone przez Burmistrza Miasta.
8. Na kwaterach cmentarnych, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, zapewnia się dostęp do wody z przeznaczeniem do celów użytkowych.
9. Osoby przebywające na terenie cmentarzy obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na
odwiedzanych grobach oraz w ich otoczeniu.
10. Na terenie cmentarzy niedozwolone jest:
     1) przebywanie w stanie nietrzeźwym,
     2) przebywanie dzieci bez opieki dorosłego,
     3) uprawianie żebractwa,
     4) wprowadzanie zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
     5) wkopywanie (betonowanie) ławek w ciągach komunikacyjnych,
     6) wjeżdżanie na cmentarz pojazdami samochodowymi bez zgody Zarządcy,
     7) poruszanie się rowerami i motocyklami,
     8) prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej, za wyjątkiem usług kamieniarskich,
     9) umieszczanie reklam,
    10) przenoszenie lub zabieranie z cmentarzy wszelkich elementów jego wystroju,
    11) wyrzucanie śmieci w miejsca do tego nie przeznaczone.
11. Na terenie cmentarzy zakazuje się bez uprzedniego pisemnego zgłoszenia w biurze Zarządcy cmentarzy wykonywania:
     1) robót murarskich,
     2) robót kamieniarskich.
12. Właściciel i Zarządzający cmentarzami nie ponoszą odpowiedzialności za:
     1) samowolne wykonywanie robót na terenie cmentarzy,
     2) dewastacje, kradzieże i akty wandalizmu,
     3) szkody powstałe na skutek klęsk żywiołowych.
13. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok, określonych w art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i
chowaniu zmarłych.
14.Wszystkie usługi cmentarne, w tym głównie ceremonie pogrzebowe odbywają się na cmentarzach w dniach i godzinach pracy Zarządcy, wskazanych w § 1 ust. 6,
z uwzględnieniem, iż ostatnia ceremonia pogrzebowa planowana na dany dzień odbywa się nie później jak o godzinie 14.00.
15.W szczególnych sytuacjach, za zgodą Zarządcy, możliwe jest wykonywanie usług cmentarnych w innym terminie.
16.Obsługiwanie ceremonii pogrzebowych na cmentarzach komunalnych prowadzić mogą podmioty gospodarcze wpisane do ewidencji działalności gospodarczej o odpowiednim przedmiocie i profilu.
17.Transport trumny ze zwłokami w kondukcie pogrzebowym winien odbywać się ręcznie lub pojazdem akumulatorowym. W wyjątkowych sytuacjach, za wyraźną zgodą Zarządcy cmentarzy, dopuszcza się transport trumny autokarawanem z napędem spalinowym o masie do 3,5 t.


ZAŁATWIANIE SPRAW ORGANIZACYJNYCH


§ 2


1. Załatwianie spraw organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzach, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarzy odbywa się w biurze Zarządcy cmentarzy w dniach i godzinach jego urzędowania.
2. W sytuacjach szczególnych załatwianie spraw, o których mowa w ust. 1 odbywa się w terminach uzgodnionych z Zarządcą cmentarzy.
3. Zgłoszenia pogrzebu dokonuje rodzina osoby zmarłej, osoba upoważniona lub uprawniona instytucja.
4. Przyjęcie zwłok do pochowania na danym cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną karty zgonu oraz aktu zgonu.
5. Pochówek na terenie cmentarzy odbywa się zgodnie z planem zagospodarowania cmentarzy.
6. Prawo pochowania zwłok ludzkich mają osoby i instytucje określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
7. Podmiot zajmujący się organizacją pogrzebu zobowiązany jest do przedłożenia
pisemnego upoważnienia od osoby uprawnionej, wymienionej w ust. 3, według wzoru określonego przez Zarządcę cmentarzy, który to uprawniony jest do weryfikacji
danych zawartych w upoważnieniu.
8. Przyjęcie zwłok lub szczątków do pochówku możliwe jest po ustaleniu braku przeszkód formalno – prawnych i technicznych do pochowania w wyznaczonym
miejscu.
9. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do ekshumowania zwłok za zezwoleniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami lub na zarządzenie prokuratora lub sądu.
10. Ekshumację zwłok i szczątków przeprowadza się w okresie od 16 października do 15 kwietnia, ze wskazaniem na wczesne godziny ranne.


RODZAJE GROBÓW, OPŁATY I LIKWIDACJA


§ 3


1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu stosuje się następujące pojęcia:
    1) miejsce grzebalne - miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu,
    2) grób - miejsce grzebalne, w którym spoczywa osoba zmarła lub udostępnione przez zarządcę cmentarza do pogrzebu na podstawie aktu zgonu osoby, która ma  być w nim pochowana,
    3) grób rodzinny - grób przeznaczony do pochowania więcej niż jednej trumny,
    4) miejsce rezerwowe – rezerwacja miejsca grzebalnego obok osoby pochowanej,
udostępniona za życia osobom, dla których jest przeznaczone.
2. Na cmentarzach urządza się:
   1) groby ziemne,
   2) groby murowane,
   3) groby murowane urnowe
3. Groby ziemne urządza się jako:
   1) groby ziemne pojedyncze - przeznaczone do pochowania jednej trumny,
   2) groby ziemne rodzinne - przeznaczone do pochowania dwóch trumien ułożonych piętrowo (głębinowe)
4. Przedłużenie prawa do miejsca pod grób na dalszy okres wymaga ponownego uiszczenia opłaty za miejsce pod grób w wysokości obowiązującej w dniu jej
płatności.
5. W przypadku dochowania drugiej osoby do istniejącego grobu rodzinnego, pobiera się opłatę na kolejne 20 lat. Opłatę tę pomniejsza się o 1/20 stawki obowiązującej w dniu pochowania za każdy następny rok, opłacony wcześniej.
6. Wszystkie groby ziemne na cmentarzach po upływie 20 lat od pochowania, bądź wniesienia ostatniej opłaty zgodnie z art. 7 ust. 2 - ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych mogą być likwidowane i ponownie wykorzystywane do chowania zmarłych, jeżeli zainteresowane osoby, bądź instytucje nie zgłoszą zamiaru przedłużenia terminu ich ważności na okres następny i nie uiszczą
stosownych opłat.
7. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem jego likwidacji.
8. Z czynności związanych z likwidacją grobu administracja cmentarza sporządza protokół.

ZASADY USTAWIANIA NAGROBKÓW


§ 4


1. Wymiary grobów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca
pochowku zwłok i szczątków.
2. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobów, o których mowa w ust.1 i wysokości nie przekraczającej 1,5 m (licząc od jego podstawy).
3. O ustawieniu nagrobka i jego wyglądzie decydują osoby uprawnione do grobu - rodzina zmarłego.
4. Dysponent grobu wykonujący nagrobek nie musi dysponować zgodą dysponentów
sąsiednich grobów.


ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OTOCZENIA GROBÓW


§ 5


1. Dopuszcza się zagospodarowanie otoczenia grobów poprzez utwardzenie materiałem sypkim (grys, żwir, tłuczeń kamienny) lub materiałem typu kafle i kostka brukowa, w sposób nie powodujący zmiany poziomu zagospodarowywanej powierzchni.
2. Materiał użyty do zagospodarowania i utwardzenia otoczenia grobu nie może rażąco kolidować z rodzajem i kolorystyką z istniejącym zagospodarowaniem kwatery
grzebalnej.
3. Zabrania się ustawiania ławek, kratek, płotków oraz innych akcentów ozdobnych, jak również nasadzeń drzew i krzewów, stanowiących przeszkodę w użyciu miejsca grzebalnego i poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych.
4. Wszystkie urządzenia i nasadzenia, w sytuacji o której mowa w ust. 3, mogą zostać przez Zarządcę zdemontowane, bez uprzedniego powiadomienia dysponenta grobu.


ZASADY PROWADZENIA ROBÓT KAMIENIARSKICH


§ 6


1. Wszystkich wykonawców obowiązuje ścisłe przestrzeganie niniejszego regulaminu cmentarzy komunalnych oraz szczególny szacunek dla cmentarza, grobów, zwłok i szczątkówzwłok.
2. Roboty kamieniarskie mogą być wykonane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zarządcy cmentarza.
3. Groby lub miejsca grzebalne, na których wykonane mają być roboty kamieniarskie muszą zostać opłacone zgodnie z regulaminem cmentarzy komunalnych.
4. Wykonawca przed przystąpieniem do robót kamieniarskich składa w administracji cmentarzy pisemne zgłoszenie robót na grób lub miejsce grzebalne. W zgłoszeniu tym określa zakres wykonywanych prac.
5. Nie wolno zastawiać dróg i przejść pojazdami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiać niesprzątniętego terenu po wykonanych robotach. Materiały sypkie wolno składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach). Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych
pojemnikach (kastrach).
6. Zabrania się wwożenia na teren cmentarzy materiałów i sprzętów furtkami przeznaczonymi dla ruchu pieszych.
7. Wykonawca przy wykonywaniu robót zobowiązany jest zapewnić najwyższy stopień czystości, porządku i estetyki terenu swoich robót, a prace prowadzić zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, sanitarnymi i bhp, odpowiada on za wyrządzone szkody w mieniu znajdującym się na terenie cmentarza.
8. Zauważone uszkodzenia w sąsiedztwie terenu robót należy zgłaszać Zarządcy cmentarzy przed przystąpieniem do robót.
9. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót na czas trwania ceremonii pogrzebowej.
10. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów i gruzu, pozostałych po robotach, a także naprawić wszelkie powstałe w wyniku prac szkody. Nadmiar ziemi, gruzu pochodzący z robót winien zostać wywieziony przez firmę wykonującą roboty do instalacji zagospodarowywania odpadów.
11. Zabrania się wrzucania odpadów budowlanych i gruzu do pojemników i kontenerów na odpady ustawionych na terenie cmentarzy.
12.Wykonawca po wykonaniu robót kamieniarskich składa w Administracji Zarządcy cmentarzy zgłoszenie o zakończeniu robót i posprzątaniu terenu prowadzenia robót.
13. Zarządcy cmentarzy przysługuje prawo do kontroli robót, wglądu do pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z cmentarzy, celem identyfikacji wwożonych lub
wywożonych z terenu cmentarzy ruchomości.
14.W przypadku wykonywania prac kamieniarskich bez zgłoszenia, prace te uważane będą za nielegalne. Zarządcy przysługuje wówczas prawo wezwania wykonawcy robót do przywrócenia miejsca do stanu pierwotnego.
 

KWATERA ZASŁUŻONYCH


§ 7


1. Pochowanie osób zasłużonych wobec Państwa Polskiego i społeczeństwa Miasta Lubania na wydzielonych kwaterach dla osób zasłużonych, następuje wyłącznie za zgodą Burmistrza Miasta Lubań, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Z pisemnym wnioskiem o pochówek określony w ust.1 z uzasadnieniem, mogą wystąpić:
   - organy państwowe, samorządowe, środowiska społeczne lub zawodowe,
   - osoby fizyczne, za pośrednictwem organizacji samorządowych, środowisk społecznych lub zawodowych.
3. Burmistrz Miasta rozpatruje wnioski o których mowa w p. 2, biorąc pod uwagę zasługi osoby zmarłej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające
dokonanie pochówku na Kwaterze Zasłużonych.
4. Burmistrz wydaje zgodę, w formie pisemnej.
5. Burmistrz Miasta Lubania z urzędu może podjąć decyzję o pochowaniu osoby zasłużonej na koszt Miasta.
6 Koszty pogrzebu obejmują wszystkie koszty związane z pochówkiem jak dla innych pogrzebów na terenie cmentarza.
7. Każdy kolejny dochówek do grobu osoby zasłużonej i ponowne użycie tego grobu może nastąpić na ogólnych określonych zasadach dla pozostałych grobów.
8. Na Kwaterze Zasłużonych można dochować tylko współmałżonka osoby zmarłej
9. Wnoszenie zastrzeżeń i opłat na kolejne okresy ważności grobu spoczywa na krewnych zmarłego.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 8


1. Szczątki wydobyte podczas kopania grobów gromadzone są w przeznaczonym do tego celu i odpowiednio oznaczonym murowanym grobowcu.
2. Dysponenci grobów którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu cmentarzy i bez wymaganego zgłoszenia wykonują roboty kamieniarskie ponoszą z tego tytułu
odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
3. W celu wykonania usługi pogrzebowej, cmentarnej, budowlanej bądź kamieniarskiej Zarządca cmentarzy, po wniesieniu stosownej opłaty, umożliwia wjazd na teren
cmentarzy bramą główną, pojazdami mechanicznymi o dopuszczalnej masie do 3,5 t.