Informacje

                                                                                                                Załącznik Nr 5 do protokołu Nr XII/2020

                                                                                                                                                                                                                      z Sesji Rady Gminy Kruklanki

                                                                                                                                                                                                                          z dnia 22 stycznia 2020 r.

 

 

UCHWAŁA NR XII/110/2020

RADY GMINY KRUKLANKI

z dnia 22 stycznia 2020 r.

 

 

w sprawie regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Kruklankach

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2019, poz. 1473) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwala się regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Kruklankach, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Piniaha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Załącznik do Uchwały Nr XII/110/2020

  Rady Gminy Kruklanki

z dnia 22 stycznia 2020 r.

 

Regulamin korzystania z cmentarza komunalnego w Kruklankach

 

Rozdział 1

Informacje ogólne

§ 1.

 1. Cmentarzem komunalnym jest cmentarz położony przy ul. 22 Lipca w Kruklankach.
 2. Cmentarz komunalny w Kruklankach stanowi własność Gminy Kruklanki.
 3. Zarządcą cmentarza komunalnego jest Wójt Gminy Kruklanki.

§ 2.

 1. Grzebanie zmarłych odbywa się według kolejności miejsc i zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza.
 2. Wymaga się, aby wykonanie czynności pogrzebowych na cmentarzu, było zgłoszone Zarządcy co najmniej na 1 dzień przed terminem pochówku.

§ 3.

Prace ziemne, budowlane i kamieniarskie mogą być wykonywane od poniedziałku do soboty za wyjątkiem dni świątecznych, po uprzednim powiadomieniu Zarządcy cmentarza.

Rozdział 2

Pochówki

§ 4.

 1. Podmiot uprawniony do pochowania zwłok zobowiązany jest do:
 1. złożenia w Urzędzie Gminy w Kruklankach dokumentów określonych przepisami prawa;
 2. uzgodnienia z Zarządcą cmentarza miejsca złożenia zwłok lub szczątków;
 3. wniesienia obowiązujących opłat za korzystanie z cmentarza.

 

 1. W imieniu osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok lub szczątków, stronę formalną w pełnym zakresie może dopełnić upoważniony przez te osoby podmiot gospodarczy wykonujący usługę pogrzebową.

§ 5.

Podmiot gospodarczy wykonujący usługę pogrzebową i/lub usługę cmentarną zobowiązany jest do:

 1. uzgodnienia z Zarządcą daty i godziny planowanego pochówku, ekshumacji, prac związanych z montowaniem i zdemontowaniem nagrobka;
 2. okazania dowodu uiszczenia obowiązujących opłat;
 3. uporządkowania terenu wokół miejsca pochówku, ekshumacji, prac związanych z montowaniem i zdemontowaniem nagrobka, a po wykonaniu usługi - wywiezieniu nadmiaru ziemi i odpadów budowlanych pozostałych po wykonanych pracach.

Rozdział 3

Rodzaje grobów, opłaty i likwidacja                    

§ 6.

 1. Na cmentarzu urządza się groby:
 1. ziemne i murowane;
 2. dziecięce;
 3. pojedyncze i pojedyncze głębinowe;
 4. podwójne i podwójne głębinowe;
 5. wielostanowiskowe.
 1. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.
 2. Podmiot dokonujący wykonania grobu składa oświadczenie o spełnieniu warunku określonego w ust. 2.

§ 7.

 1. Miejsca grzebalne podlegają opłatom za użytkowanie.
 2. Pokładneto opłata składana Zarządcy cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą Zarządcy.
 3. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca na cmentarzu.
 4. Wysokość opłaty za rezerwację miejsca na cmentarzu jest równa wysokości pokładnego.
 5. Prolongata – to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana Zarządcy cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu.
 6. Istnieje możliwość odnowienia pokładnego na kolejnych 20 lat lub inny – krótszy – uzgodniony z Zarządcą cmentarza okres.
 7. Przez opłatę zwaną pokładnym, rezerwacją lub prolongatą nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem.

§ 8.

 1. Wysokość opłat związanych z pochówkiem zmarłych na cmentarzu komunalnym w Kruklankach, określa Wójt stosownym Zarządzeniem.
 2. W przypadku wygaśnięcia prawa do grobu, grób kwalifikuje się do likwidacji zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 
 3. W terminie 12 miesięcy przed planowaną likwidacją grobu, na grobie, na tablicy informacyjnej cmentarza oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kruklankach umieszcza się informację o przeznaczeniu grobu do likwidacji.

§ 9.

Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu będą chowane w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione.

 § 10.

Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej, chyba że dysponent grobu zastrzeże sobie do niego prawo wnosząc opłatę jak za rezerwację tego miejsca, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ekshumacji.

Rozdział 4

Zasady ustawiania nagrobków i wykonywania murowanych grobów

§ 11.

Na grobach można ustawić nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu albo usypywać ziemię w postaci pagórka nad grobem.

§ 12.

O ustawieniu nagrobka i jego wyglądzie decydują osoby uprawnione do grobu lub rodzina zmarłego.

§ 13.

Wszelkie zagospodarowanie otoczenia grobu (nasadzenia i utwardzenie placu wokół grobu) oraz ustawienie nagrobka i wykonanie murowanego grobu możliwe jest po uzyskaniu zezwolenia Zarządcy.  

§ 14.

Zezwolenie na wykonanie robót wydaje się każdorazowo na jeden ściśle określony grób ziemny lub murowany.

§ 15.

Zezwolenie wydaje się wyłącznie na roboty i miejsca, za które uregulowane zostały wszelkie wymagane opłaty.

§ 16.

W przypadku prac przy kilku obiektach wymagane jest odrębne zezwolenie na każdy z nich.

§ 17.

W przypadku prowadzenia robót związanych z budową grobu murowanego na wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia terenu objętego wykopem. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca prowadzenia prac, usunięcia gruzu i wszystkich zbędnych materiałów pozostałych po robotach.

§ 18.

Zakończenie robót, o których mowa w § 14 wymaga zgłoszenia do Zarządcy cmentarza.

Rozdział 5

Wjazd na cmentarz

 

§ 19.

 1. Na cmentarzu, ogranicza się do niezbędnego minimum ruch wszelkich pojazdów mechanicznych. 
 2. Osoby wyjeżdżające z cmentarza zobowiązuje się do zamknięcia bramy wjazdowej.

Rozdział 6

Ustalenia dodatkowe

§ 20.

Bez uzyskania zgody Zarządcy cmentarza, zakazuje się dokonywania następujących czynności:

 1. prac kamieniarskich i budowlanych;
 2. wjeżdżania pojazdami mechanicznymi;
 3. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej;
 4. przenoszenia lub zabierania z cmentarza jakichkolwiek elementów jego wystroju;
 5. utwardzania gruntu wokoło grobów w sposób uniemożliwiający lub utrudniający spływ wód opadowych, ustawiania ławek.

§ 21.

Na terenie cmentarza komunalnego zabrania się:

 1. zastawiania pojazdami dróg i alejek, uniemożliwiającego przejście lub przejazd innym;
 2. wnoszenia i wynoszenia – transportowania elementów nagrobkowych, budowlanych i innych akcesoriów przez ogrodzenie cmentarza, z pominięciem bram i furtek.

§ 22.

Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zezwoleniem Zarządcy cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych.

§ 23.

Zarządca cmentarza ma prawo zobowiązać dysponenta grobu, który wykonuje zagospodarowanie grobu i jego otoczenia niezgodnie z regulaminem cmentarza do przywrócenia stanu pierwotnego.

§ 24.

Zagospodarowanie otoczenia grobu wykonane niezgodnie z regulaminem oraz utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami, będą usuwane przez Zarządcę cmentarza bez decyzji i informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie.