Informacje
 

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO

 

 

§1

 

Cmentarz Komunalny w Nakle Śląskim jest własnością Gminy Świerklaniec.

 

§2

 

Administratorem cmentarza jest Urząd Gminy w Świerklańcu, 42-622 Świerklaniec ul. Młyńska 3.

 

§3

 

Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do:

- zachowania ciszy;

- powagi i szacunku należnego zmarłym;

- dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.

 

§4

 

Dzieci do lat 13 mogą przebywać na cmentarzu tylko pod opieką dorosłych.

 

§5

 

Nie dopuszczalne jest samowolne ustawianie ławek, płotków, itp. utrudniających komunikację i ruch pieszych.

 

§6

 

Zabrania się zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca pod grób.

 

§7

 

Wszelkie nieczystości powstałe w wyniku porządkowania grobów i otoczenia, należy składać do pojemników na śmieci.

 

§8

 

Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnikami atmosferycznymi, kradzieżami oraz spowodowane przez osoby trzecie.

 

§9

 

Niedozwolone jest przebywanie na cmentarzu w stanie nietrzeźwym oraz wprowadzanie zwierząt.

 

§10

 

Wjazd na teren cmentarza jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem.

 

§11

 

Firmy świadczące usługi pogrzebowe mogą wykonywać powierzone im usługi po uzgodnieniu zakresu, daty i miejsca wykonywania tych usług.

 

§12

 

Wykonawcy robót kamieniarsko- budowlanych mogą sprowadzać sprzęt i materiały na teren cmentarza i wykonywać powierzone im prace po uzyskaniu zezwolenia od administratora.

 

§13

 

Po wykonaniu usługi pogrzebowej, zakończeniu budowy nagrobka, wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia  miejsca pochówki i jego okolicy w należytym stanie, pozostawiony po remoncie gruz ze starego pomnika należy wywieźć we własnym zakresie.

 

§14

 

Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego określa Uchwała Rady Gminy Świerklaniec.

 

§15

 

Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego podawane są do publicznej wiadomości na terenie cmentarza komunalnego i stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklaniec.

 

§16

 

Wnoszone opłaty za miejsce pod grób, za miejsce rezerwowane oraz opiekę eksploatacyjną obejmuje okres 20 lat. Po upływie tego okresu należy, bez wezwania administratora cmentarza, wnieść je ponownie.

 

§17

 

W przypadku nie uiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do danego miejsca pochówku, miejsce to kwalifikuje się do likwidacji i pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza.

 

§18

 

W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem obowiązuje ustawa, z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych – (Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz.687 z póź.zm.).