Informacje

Telefon: 833559011                 mail: parafiakodeniec@wp.pl

 

Rachunek Bankowy Parafii:       Bank Spółdzielczy w Parczewie.        Nr rachunku:     28 8042 0006 0260 0462 2000 0010                      

Opłaty za pokładne wnosimy raz na 20 lat. Grób pojedynczy 700 zł; >>  grób podwójny (szerokość ) 900 zł.

 

W przelewie podajemy nr grobu !!

 

Proszę o wypełnienie Karty Grobu: Podajemy następujące dane: Nr grobu; Kto i w którym roku pochowany; Imię i nazwisko opiekuna grobu; kiedy została wniesiona opłata pokładne  (obowiązuje raz na 20 lat ); adres; telefon i ewentualnie adres mailowy.  Dane prosze przesłać na adres mailowy parafii:  parafiakodeniec@wp.pl

 

Na cmentarzu obowiązuje segregacja śmieci !!!

Zabrania się przynoszenia i umieszczania na grobach doniczek z betonem !!!

 

Regulamin cmentarza Parafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kodeńcu.

Na podstawie art.2 i art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz.1542 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. (Dz. U. Nr 51, poz. 318) stanowi się co następuje.

§ 1

Cmentarzem w Kodeńcu administruje Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kodeńcu.

§2

Cmentarz grzebalny jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy i modlitwy. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

§3

Na cmentarzu w Kodeńcu urządza się groby:

 1. ziemne zwykłe;
 2. ziemne o utwardzonych ścianach (fundamentach pod przyszły pomnik);
 3. ziemne - rabatki;
 4. groby murowane - grobowce;
 5. kolumbaria.

§4

Na cmentarzu stosuje się opłaty za:

 1.  miejsca grzebalne ( pokładane ).
 2. korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania usług pogrzebowych  i cmentarnych;
 3.   korzystanie z obiektów cmentarnych;
 4. pozwolenie na wykonywanie prac remontowo-budowlanych; (do 10 % wartości inwestycji).
 5.   dokonanie wpisu o zmianie dysponenta grobowca;
 6.   przywrócenie prawa do grobu.
 7. utylizaję i wywóz śmieci
 8. składka na remont cmentarza

§5 

 

 1. Opłaty za miejsca grzebalne wymienione w § 3 wnosi się na okres 20 lat.
 2. Opłaty nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku dochowania do istniejącego grobu lub miejsca rezerwowego pobiera się opłatę uzupełniającą do pełnych 20 lat.
 4. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).
 5. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć 1-go roku.
 6. W wypadku nie wniesienia w terminie opłat określonych w niniejszym paragrafie możliwe jest przywrócenie praw do grobu za zgodą zarządcy cmentarza.
 7.  W przypadku grobu, w którym od ostatniego pochowania zwłok upłynęło mniej niż 20 lat, przyjęcie opłaty 20-letniej nie wymaga zgody zarządcy cmentarza i nie pobiera się opłaty za przywrócenie prawa do grobu.
 8.  W przypadku nieuiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31   stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
 9.   Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji.
 10. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§6

 1. Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.
 2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej  kolejności:
 1. współmałżonek;
 2. krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.);
 3. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.);
 4. krewni boczni do 4 stopnia;
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
 1. Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 2, nie upoważnia do odstępowania  miejsca osobom innym niż wymienione w tym ustępie.
 2. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust.
 3. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.
 4. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona w kancelarii cmentarza i potwierdzona na piśmie.
 5. Dysponentem nowo wybudowanego grobu murowanego (grobowca), przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby jest osoba,  która po­niosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę cmentarną.

§7

 1. Z chwilą pochowania do grobu, o którym mowa w § 6 osoby zmarłej, o dysponowaniu pozostałymi miejscami w tym grobie decyzję podejmuje  wspólnie osoba wymieniona w § 6 oraz członkowie najbliższej rodziny osoby zmarłej według kolejności podanej w § 6 ust. 2.
 2. W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzję podejmuje zarządca cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.
 3. Wniesienie opłaty 20-letniej za grób przez osobę nie wymienioną w § 6 ust. 2, nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez tę  osobę wskazanej.
 4. Osoby wymienione w § 6 ust. 2 mogą udostępnić ich grób do pochowania zmarłej osoby spoza swojego grona, która pozostawała ze spoczywającym w grobie w stosunku bliskości i prowadziła z nim wspólne gospodarstwo  domowe przez co najmniej 5 lat, z tym że:
 1. prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego winno być udokumentowane i poparte stosownymi oświadczeniami,
 2. w przypadku, gdy osoba spoczywająca w grobie nie ma żyjących krewnych lub powinowatych wymienionych w § 6 ust. 2, decyzję o możliwo­ści  pochowania osoby zmarłej, która pozostawała w stosunku bliskości i prowadziła ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe, podejmuje zarządca   cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.
 3.  członkowie rodziny zmarłego, dochowanego do istniejącego grobu, na zasadzie przewidzianej w ust. 4 niniejszego paragrafu nie nabywają prawa do dysponowania tym grobem.

§8

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:                                                        

a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, za zezwoleniem inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami, na     zarządzenie prokuratora lub sądu.

 1.   Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (wg wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) nie mogą być ekshumowane przed  upływem 2-ch lat od dnia zgonu, chyba że co innego zarządzi prokurator lub sąd. Osoba zlecająca ekshumację zobowiązana jest do usuni ęcia starego nagrobka ( chyba że co innego ustalono z zarządcą cmentarza).
 2.   Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

§9

 1. Groby (w tym murowane - grobowce) oraz miejsca rezerwowe pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 2. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu murowanego oraz miejsca zarezerwowanego przechodzi on na własność parafii.

§ 10

Grobowce winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miej­sca. W przypadku przekroczenia tego terminu, miejsce przechodzi do ponow­nej dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

§ 11

Miejsca rezerwowe przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji za­rządcy cmentarza, bez względu na uiszczoną opłatę.

§ 12

Pochówki może wykonywać tylko ta osoba lub firma, która ma podpisaną umowę z zarządcą cmentarza lub otrzyma zgodę albo zlecenie  z kancelarii cmentarza.

§ 13

Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok i do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza lub pracami wykonywanymi na tym cmentarzu odbywa się w kancelarii cmentarza w Kodeńcu, w dniach i godzinach jej urzędowania.

§ 14

1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, a przede wszyst­kim odpisu karty zgonu. Oryginał karty zgonu, w której sporządzono ad­notację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu przechowuje Parafia wykonująca obrzęd pogrzebu. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, do po­chowania zwłok wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu państwowego.

2. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, wystawione w ob­cym języku, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

§ 15

Pracownik kancelarii cmentarza w Kodeńcu jest upoważniony do żądania od osoby zainteresowanej udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dokumentem stop­nia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok, a także żądać stosownego oświadczenia zło­żonego w jego obecności lub potwierdzonego przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.

§ 16

Wszelkie prace remontowo-budowlane np. wymiana pomników, remont już istniejących, wylewanie lub układanie chodniczków na cmentarzu, wymagają pozwolenia kancelarii cmentarza i mogą być prowadzone w dni powszednie od godz. 8.00 do 18.00. W/w prace nie mogą też być wykonywane w niedziele i święta kościelne, w Wielkim Tygodniu oraz w dniach od 27 października do 4 listopada. Prace pro­wadzone poza w/w godzinami lub bez zezwolenia kancelarii cmentarza uwa­żane są za nielegalne.

                                             § 17

1. Na terenie cmentarza jest bezwzględnie zakazane:

 1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
 2. ustawiania ławek i ogrodzeń bez zezwolenia kancelarii cmentarza;
 3. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych;
 4. wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
 5. przebywania w stanie nietrzeźwym lub spożywania wszelkich napojów alkoholowych;
 6. wprowadzania zwierząt;
 7. handlu;
 8. kradzieży złożonych na grobach kwiatów, świec, wieńców i innych rze­czy     znajdujących się na cmentarzu;
 9. jazdy pojazdami, za wyjątkiem pojazdów firm kamieniarskich wyko­nujących usługi za zezwoleniem Parafii w ramach odrębnie zawartych umów;
 10. samowolnego sadzenia i usuwania krzewów bądź drzew.
 11. wnoszenie na teren cmentarza doniczek ze sztucznymi kwiatami , wypełnionych betonem !!!

2. Na terenie cmentarza zakazuje się - bez uprzedniego zgłoszenia w biurze zarządcy i uzyskania zgody - dokonywania następujących czynności:

 1. prac kamieniarskich i budowlanych;
 2. wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi;
 3. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej.

                                       § 18

Zasady funkcjonowania firm pogrzebowych, kamieniarskich i innych na terenie cmentarza w Kodeńcu ustala zarządca cmentarza.

                                        § 19

Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu zarząd cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

Za jakiekolwiek szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialna jest rodzina opiekująca się grobem.

                                        §20

Zabrania się wyrzucania śmieci i odpadów w innych miejscach poza wyznaczonymi.

 1. Wykonawcom zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników na cmentarzu. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.2001r. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) należy wywieźć z terenu cmentarza i zapewnić odzysk lub przekazać do składowania w uprawnionym do tego miejscu.
 2. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku jego działań.
 3. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z nabożeństwami.

Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

                                              §21

W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, zarządcy cmen­tarza przysługują uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulują­cych poszczególne rodzaje naruszeń.

                                                §22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz.295 z późn. zm.).

Kodeniec 1 stycznia 2019 r.