Informacje

 

Regulamin użytkowania cmentarza komunalnego zlokalizowanego w miejscowości Juszczyn Gmina Maków Podhalański


UCHWAŁA NR XVII.156.2020 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
z dnia 29 kwietnia 2020 roku


Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2020 r. poz. 3268

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§ 1. 1. Właścicielem Cmentarza komunalnego w Juszczynie jest Gmina Maków Podhalański.

2. Cmentarz komunalny jest administrowany przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “Eko-Skawa” Sp. z o.o., z siedzibą w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja 40 a, zwanym w dalszej części Administratorem cmentarza.

3. Na terenie cmentarza obowiązuje cennik opłat za usługi świadczone przez Administratora cmentarza, przyjęty odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim.

4. Obowiązujący cennik opłat dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Administratora cmentarza.

§ 2. 1.Cmentarz komunalny czynny jest w godz. od 6:00 do 22:00 (nie dotyczy 31 października, 1 listopada, 2 listopada).

2. Przebywanie poza wyznaczonymi w ust. 1 godzinami jest zabronione.

3. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 17:00.

4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z Administratorem cmentarza, jest możliwość zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach.

§ 3. 1. Miejsca na cmentarzu komunalnym przeznaczone są do pochowania zmarłych mieszkańców Gminy Maków Podhalański, a w szczególności dla mieszkańców miejscowości Juszczyn.

2. Pochowanie na cmentarzu komunalnym innych osób niż wymienione w ust. 1. wymaga zgody Burmistrza Makowa Podhalańskiego.

§ 4. Obsługiwanie ceremonii pogrzebowych na cmentarzu komunalnym prowadzić mogą podmioty gospodarcze wpisane do ewidencji działalności gospodarczej o odpowiednim przedmiocie i profilu. Czynności związane z organizacją pogrzebu mogą również być podejmowane przez członków rodziny zmarłej.

§ 5. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu stosuje się następujące pojęcia:

1. „Miejsce grzebalne” – miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu;

2. „Grób” – miejsce grzebalne, w którym pochowano osobę zmarłą;

3. „Założyciel grobu” – osoba, która jako pierwsza opłaciła miejsce grzebalne;

4. „Dysponent” – założyciel grobu oraz członkowie rodziny osoby pochowanej w tym grobie, w kolejności wymienionej w art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o  cmentarzach i chowaniu zmarłych.

5. „Cmentarz”  - cmentarz komunalny zlokalizowany w miejscowości Juszczyn w Gminie Maków Podhalański.

6. „Ustawa” - Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 

 

Rozdział 2
Urządzenia grobów

 

§ 6. 1. Na cmentarzu urządza się groby:

1) ziemne:

a) pojedyncze, o wymiarach na powierzchni grobu: szerokość 1,10 m, długość 2,10 m;

b) podwójne, o wymiarach na powierzchni grobu: szerokość 1,80 m, długość 2,10 m;

c) dla dzieci do lat 6, o wymiarach na powierzchni grobu: szerokość 0,60 m, długość 1,20 m;

d) na urny, o wymiarach na powierzchni grobu: szerokość 0,50 m, długość 0,50 m.

2) murowane (grobowce):

a) pojedynczy, o wymiarach na powierzchni grobu: szerokość 1,10 m, długość 2,20 m;

b) podwójny, o wymiarach na powierzchni grobu: szerokość 1,80 m, długość 2,20 m;;

c) na urny, o wymiarach na powierzchni grobu: szerokość 0,50 m, długość 0,50 m.

3) kolumbaria.

2. Na cmentarzu istnieje możliwość rezerwacji miejsca pod groby ziemne i murowane.

3. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów.

4. Miejsca grzebalne pod groby urządza się w według kolejności i w miejscach wskazanych przez Administratora cmentarza.

5. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nie przekraczających granic powierzchni grobu.

6. Zabrania się murowania ścian w grobach ziemnych i samowolnego przekształcania grobu ziemnego w grób murowany.

7. Dysponent grobu uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących grobu, a w szczególności jego użycia do kolejnych pogrzebów, ekshumacji, utrzymania lub likwidacji.

8. Przy ustalaniu uprawnień do dysponowania grobem, nie bierze się pod uwagę zmarłych, których szczątki zostały usunięte poza przestrzeń grobu przeznaczoną do chowania.

9. Dysponent grobu może indywidualnie kształtować grób z wykorzystaniem roślin zielonych i niskich krzewów, tj. takich, które w postaci dorosłej nie przekraczają wysokości 1 metra, a ich wymiar horyzontalny jest mniejszy niż szerokość grobu.

10. Dopuszcza się zagospodarowanie otoczenia grobu wyłącznie przez utwardzenie z materiałów typu chodnikowego (płytki, kostki brukowe) na podsypce piaskowej lub wyłożenie materiałem sypkim (żwir, grys, tłuczeń kamienny) po uzyskaniu zgody Administratora cmentarza.

§ 7. 1. Wszystkie groby muszą być oznaczone tabliczką nekrologową z podaniem imienia, nazwiska i daty zgonu zmarłego.

2. Oznakowanie winno być wykonane w sposób trwały, czytelny i w miejscu widocznym.

3. Groby samowolnie zarezerwowane lub przywłaszczone pozostają w dyspozycji Administratora cmentarza.

 

Rozdział 3
Opłaty i prawo do grobu

 

§ 8. 1. Opłata za pochówek wykonany przez Administratora Cmentarza oraz udostępnienie miejsca pod grób pobierana jest przez Administratora cmentarza zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat od daty ostatniego pochowania w tym grobie.

3. Troska o przedłużenie opłaty za miejsce pod grób należy do bliskiej osoby pochowanej w grobie.

4. Pierwszeństwo do wniesienia opłaty za przedłużenie posiada dysponent grobu.

5. Opłacenie grobu przez osobę inną niż dysponent grobu nie powoduje nabycia przez tą osobę uprawnień przysługujących dysponentowi grobu.

6. Przedłużenie opłaty za miejsce pod grób wymaga dokonania opłaty w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności opłaty.

7. Dokonanie na życzenie dysponenta grobu ponownego pochówku w grobie ziemnym mającym ponad 20 lat wymaga – w przypadku istnienia zaległości w opłatach za miejsce pod grób – uregulowania opłat zaległych.

8. Zaległe opłaty za miejsce pod grób naliczane są według stawek obowiązujących w dniu wnoszenia zaległych opłat i pobierane są za 20 lat licząc od daty w której wygasła ważność opłaty za miejsce, tak aby była zachowana ciągłość w opłatach.

9. Przyjęcie opłaty za grób po terminie określonym w ust. 6 wymaga zgody Administratora cmentarza.

10. Osobie, która mimo upływu terminu oznaczonego w ust. 6 nie uiściła zaległej opłaty, nie przysługuje roszczenie, o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Administratora cmentarza z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym staniem.

11. W przypadku niewniesienia opłaty w terminie określonym w ust. 6 grób przechodzi do dyspozycji Administratora cmentarza bez dodatkowego powiadamiania dysponenta grobu, tj. założyciela grobu bądź członków rodziny pierwszej osoby pochowanej w tym grobie.

12. Nieopłacone groby mogą być użyte do ponownego pochowania zwłok po dokonaniu wcześniejszej ich likwidacji.

13. Przy każdym kolejnym pochówku do istniejącego grobu, pobiera się opłatę uzupełniającą w wysokości 1/20 za każdy rok uzupełniający do pełnego 20 letniego okresu użytkowania grobu.

§ 9. 1. Dysponentem wolnych miejsc w grobie są osoby określone w art. 10 ust. 1 Ustawy.

2. Posiadanie prawa o którym mowa w ust. 1 nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienione w tej Ustawie.

3. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w art. 10 ust. 1 Ustawy.

4. W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby. Administrator cmentarza nie jest właściwy do rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania grobem.

5. Prawa do grobu o charakterze niemajątkowym są niezbywalne.

6. Dowodem nabycia prawa do grobu, wykonania usługi pochówku i wniesienia opłaty cmentarnej, jest pisemne potwierdzenie opłaconego miejsca (faktura VAT wystawiona przez Administratora cmentarza), lub inny stosowny dokument (np. umowa cywilno-prawna). W przypadku braku stosownego potwierdzenia, zapis w księdze grobów o wniesieniu takiej opłaty. Brak jakiegokolwiek potwierdzenia wniesienia opłaty cmentarnej świadczy o braku wniesienia takiej opłaty.

 

Rozdział 4
Pochówek

 

§ 10. 1. Usługę przygotowania miejsca pochówku lub ekshumacji wykonuje Administrator cmentarza lub wyspecjalizowana firma na podstawie zgody uzyskanej od Administratora cmentarza.

2. W celu uzyskania zgody od Administratora cmentarza na przyjęcie zwłok lub szczątków do pochowania na cmentarzu wymagane jest złożenie niezbędnych do tego celu dokumentów określonych przepisami prawa i w niniejszym Regulaminie.

3. Załatwienie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się w biurze Administratora cmentarza w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

4. Dostarczenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń musi nastąpić nie później niż 24 godziny przed planowanym pogrzebem lub ekshumacją. W przypadku niezachowania tego terminu Administrator cmentarza ma prawo zabronić dokonania tych czynności.

5. W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku obcym, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

6. Pracownik Administratora cmentarza jest upoważniony do żądania udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innymi wiarygodnymi dokumentami stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok, a także żądać stosownych oświadczeń złożonych w jego obecności. W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby składającej oświadczenie, możliwe jest złożenie oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym.

7. W szczególnych przypadkach Administrator cmentarza może wyrazić zgodę na poświadczenie podpisu przez osobę bliską (współmałżonka, dziecko, rodzeństwo itp.) lub inną dającą gwarancję wiarygodności (np. dowódca jednostki wojskowej, naczelnik więzienia lub kierownik ośrodka opiekuńczego, w którym przebywa osoba składająca oświadczenie).

8. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.

9. Do określenia terminu pogrzebu przyjmuje się godzinę wskazującą czas wprowadzenia konduktu pogrzebowego na cmentarz.

10. Administrator cmentarza ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy pogrzebowej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.

11. Wykonywanie czynności pogrzebowych na terenie cmentarza przez firmy świadczące usługi pogrzebowe wymaga wcześniejszego powiadomienia Administratora cmentarza przed planowanym pochówkiem w celu dokonania niezbędnych uzgodnień i załatwienia formalności. Firma wykonująca usługę pogrzebową, cmentarną jest zobowiązana do doprowadzenia otoczenia miejsca pochówku do stanu poprzedniego.

12. Zwłoki ekshumowane i chowane w nowych grobach ziemnych, murowanych – traktowane są jako nowy pochówek, za który pobiera się nowe opłaty.

 

Rozdział 5
Ekshumacja

 

§ 11. 1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonana tylko w przewidzianych przepisami prawa przypadkach.

2. Miejsce wolne po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza bez zwrotu wniesionej opłaty.

 

Rozdział 6
Postanowienia porządkowe

 

§ 12. 1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

1) przebywania nieletnich dzieci bez opieki;

2) przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu;

3) wprowadzania zwierząt z wyjątkiem prawa osób niepełnosprawnych do wstępu do obiektów użyteczności publicznej z psem asystującym.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia administratorowi cmentarza i  uzyskania jego zgody wykonywania następujących czynności:

1) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi za wyjątkiem pojazdów inwalidzkich;

2) prac kamieniarskich i budowlanych;

3) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów pod rygorem ich usunięcia na koszt opiekuna grobu;

4) prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam;

5) ustawiania ławek, płotków, ogrodzeń itp.

3. Porządkowanie i pielęgnacja grobów oraz przyległego terenu należy do obowiązku osób uprawnionych do pochowania zwłok określonych w Ustawie.

4. W celu wykonania usługi pogrzebowej, cmentarnej budowlanej lub kamieniarskiej Administrator cmentarza umożliwia wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi o ciężarze całkowitym do 3,5 tony.

5. Kierujący pojazdami mechanicznymi, poruszającymi się po cmentarzu zobowiązani są zachować szczególna ostrożność, nie przekraczać prędkości 15 km/h, nie zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz nie tarasować ciągów komunikacyjnych.

6. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia ograniczenia wjazdu wszelkich pojazdów w okresie nasilonego ruchu pieszych w szczególności w okresie świąt Wszystkich Świętych.

7. Zagospodarowanie otoczenia grobu utrudniające przejazdy i przejścia pomiędzy grobami, które może stanowić przeszkodę w użyciu miejsca grzebalnego/grobu, będzie usuwane przez Administratora cmentarza bez informowania dysponenta grobu o zaistniałym fakcie. Dysponentowi grobu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze z tego tytułu.

 

Rozdział 7
Warunki wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich na terenie cmentarza

 

§ 13. 1. Prace budowlane luba kamieniarskie na terenie cmentarza, zwane dalej „robotami” wymagają dokonania zgłoszenia do Administratora cmentarza miejsca i zakresu robót.

2. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek robót na miejscach grzebalnych, które nie są opłacone.

3. Roboty na terenie cmentarza mogą być wykonywane w dni powszednie (poniedziałek – sobota) w godz. 7.00 do 15.00 lub innych za zgodą Administratora Cmentarza.

4. Wykonawcy robót zobowiązani są do przestrzegania przepisów, w tym w szczególności przepisów prawa budowlanego, bhp i sanitarnych, a także postanowień niniejszego regulaminu.

5. Wjazdy na teren cmentarza w związku z prowadzonymi robotami mogą odbywać się w dniach i godzinach urzędowania administracji cmentarza.

6. W przypadku odbywania się ceremonii pogrzebowej w sąsiedztwie robót, wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas jej trwania.

7. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do posprzątania terenu i wywozu materiałów, gruzu, nadmiaru ziemi pozostałych po robotach oraz naprawić wszelkie szkody, powstałe w wyniku prac.

8. Zabrania się wyrzucania gruzu, ziemi do pojemników na odpady komunalne na terenie cmentarza.

9. W przypadku nie wykonania prac określonych w ust. 7 Administrator cmentarza wykona prace we własnym zakresie a kosztami obciąży wykonawcę robót.

10. Wykonawca robót zobowiązany jest zgłosić do Administratora cmentarza ich zakończenie.

11. Administrator cmentarza zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do świadczenia usług pogrzebowych, cmentarnych i kamieniarskich na cmentarzu, przedsiębiorcom naruszającym obowiązujące na terenie cmentarza przepisy i regulaminy, którzy zostali uprzednio wezwani przez Administratora cmentarza do usunięcia nieprawidłowości lub/i naprawienia szkody, do czasu usunięcia przez nich nieprawidłowości lub/i naprawienia wyrządzonych przez nich szkód lub wywiązania się z przyjętych przez nich zobowiązań.

 

Rozdział 8
Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza

 

§ 14. 1. Administrator cmentarza przechowuje i uaktualnia dokumentację związaną z osobami pochowanymi na cmentarzu, oraz prowadzi ewidencję grobów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Osoba przekazująca swoje dane osobowe Administratorowi cmentarza, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie. Osobie, której dane dotycząc, na każde żądanie przysługuje prawo do ich wglądu i uaktualnienia.

3. Wzory dokumentów o których mowa w niniejszym Regulaminie ustala Administrator Cmentarza.

 

Rozdział 9
Przepisy końcowe

 

§ 15. 1. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe na cmentarzu będące następstwem czynników atmosferycznych, kradzieży lub innego działania osoby trzeciej.

2. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za nagrobki oraz wszelkie przedmioty pozostawione na terenie cmentarza w tym również za przedmioty stanowiące dekorację grobów.

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.