Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W DWIKOZACH

 

 

„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” 

(J 14, 1-6)

 

 

§1

 

Zarządcą cmentarza parafialnego w Dwikozach jest Parafia p.w. Św. Andrzeja Boboli i Antoniego Pustelnika w Dwikozach. Administratorem cmentarza jest ksiądz proboszcz.

 

§2

 

Formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza, pogrzebem oraz usługami pogrzebowymi są załatwiane w Kancelarii Parafialnej Parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli i Antoniego Pustelnika w Dwikozach. ul. Sportowa 1 , 27-620 Dwikozy, tel. 780 053 181.

 

§3

 

1. Cmentarz parafialny w Dwikozach jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Rzymsko-Katolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Kościoła i osób, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru.

 

2. Kształt nagrobków, pomników, grobowców, umieszczane na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.

 

§4

 

1. Na terenie cmentarza zakazuje się:

 

a. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

 

b. deptania po grobach,

 

c. przebywania dzieci do lat 10 bez opieki dorosłych,

 

d. przebywania osób w stanie nietrzeźwym,

 

e. spożywania alkoholu,

 

f. palenia papierosów,

 

g. żebractwa,

 

h. wprowadzania zwierząt,

 

i. kradzieży znajdujących się na grobach wieńców, świec, zniczy i innych rzeczy.

 

2. Na dokonywanie poniższych czynności należy uzyskać pisemną zgodę Administratora cmentarza co najmniej 1 dzień przed planowanymi czynnościami:

 

a. prace kamieniarskie i budowalne,

 

b. wjeżdżanie pojazdami,

 

c. prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej, czy zarobkowej,

 

d. samodzielne sadzenie, czy usuwanie drzew i krzewów,

 

e. ustawianie ławek.

 

3. Osoby przebywające na cmentarzu i dokonujące prac porządkowych na grobie i w jego najbliższym otoczeniu powinny:

 

a. zachować ostrożność w stosowaniu środków chemicznych by nie uszkodzić sąsiednich nagrobków,

 

b. segregować i wysypywać śmieci tylko w miejscach do tego przeznaczonych,

 

c. dbać o urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania, szczególnie dokręcać krany przy wodociągu.

 

4. W przypadku naruszenia postanowień zawartych w ust. 1 i 2 Zarządca cmentarza podejmuje działania zmierzające do przywrócenia stanu pierwotnego, oraz utrzymania ładu i porządku na cmentarzu. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za nakłady środków pieniężnych poniesionych na działania nieuzgodnione z Administratorem.

 

5. Z czynności związanych z demontażem sporządza się protokół. Elementy zdemontowane mogą zostać odebrane w ciągu 6 miesięcy od dnia demontażu.

 

§5

 

Za zniszczenia i szkody powstałe w wyniku działania sił przyrody, kradzieży lub aktów wandalizmu Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

 

§6

 

1. Na cmentarzu parafialnym urządza się groby:

 

a. ziemne, b. murowane jednoosobowe, c. murowane dwuosobowe, d. piwniczne.

 

2. Na cmentarzu parafialnym wyróżnia się typy grobów:

 

a. pojedyncze , b. rodzinne, c. inne np. wojskowe.

 

§7

 

Przy rezerwacji, przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, a jedynie staje się jego użytkownikiem na 20 lat.

 

§8

 

Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to Administrator traktuje to, jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

 

§9

 

Na cmentarzu parafialnym w Dwikozach są pobierane opłaty zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu. Wysokość opłat  cmentarnych nie przekracza opłat ustalonych na cmentarzach komunalnych. W przypadku niedostatku materialnego rodziny zmarłego, wysokość opłat może zostać zmniejszona, po uzgodnieniu z Administratorem cmentarza.

 

§10

 

1. Puste miejsca mogą zostać zarezerwowane. Decyzję w sprawie rezerwacji podejmuje Administrator cmentarza.


2. Miejsce zarezerwowane powinno zostać odpowiednio oznaczone tabliczką.

 

§11

 

Groby oraz miejsca rezerwowe pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

 

§12

 

Groby ziemne zwykłe nie mogą być użyte do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.

 

§13

 

1. Wolnym miejscem w grobie, przeznaczonym do pochowania osób, decyduje dysponent grobu.

 

2. Dysponentem grobu może być:

 

a. współmałżonek osoby pochowanej,

 

b. krewni zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), w tym także przysposobieni,

 

c. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) w tym także przysposabiający osobę pochowaną,

 

d. krewni w linii bocznej do 4 stopnia,

 

e. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,

 

f. osoba wskazana w momencie rezerwacji placu pod grób,


g. osoba wskazana w momencie wykonania grobu.

 

3. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust.2.

 

4. Prawo do grobu nie podlega przepisom dziedziczenia.

 

5. W przypadku śmierci dysponenta grobu, prawo do dysponowania przysługuje osobom wymienionym w ust. 2 według zawartej tam kolejności.

 

§14

 

1. Grób może zostać zlikwidowany jeżeli:

 

a. minął termin 20 lat od ostatniego pochówku w przypadku grobów wymienionych w §7,

 

b. wygląd grobu świadczy o rażącym braku dbałości,

 

c. w księgach cmentarnych nie odnotowano żadnej dyspozycji dotyczącej grobu,

 

d. wskutek zrzeczenia się praw do grobu dysponenta (ów),

 

e. po ekshumacji grób automatycznie przechodzi do dyspozycji Zarządcy cmentarza.

 

2. Likwidacja grobu poprzedzona jest informacją umieszczoną na grobie na co najmniej 12 miesięcy przed terminem likwidacji grobu.

 

3. Likwidacja grobu obejmuje demontaż wszelkich zabudowań (nagrobków, krzyży, obudów, roślinności). Elementy te będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, po upływie których zostaną zutylizowane.

 

4. Z likwidacji i utylizacji elementów sporządza się protokół.

 

§15

 

1. Pochówek osoby zmarłej, termin pochówku, ceremonia oraz inne sprawy formalno-organizacyjne są ustalane z Administratorem cmentarza.

 

2. Do przyjęcia zwłok do pochówku na cmentarzu niezbędne są dokumenty:

 

a. akt zgonu,

 

b. w przypadku osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania,

 

c. w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest dodatkowo zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok.

 

3. Do pogrzebu katolickiego, oprócz powyższych dokumentów, wymagane jest zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu.

 

4. Dokumenty wystawione w języku innego kraju powinny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

 

§16

 

W przypadku zgłoszenia pochówku Administrator cmentarza może zażądać od osoby zgłaszającej do pochowania udokumentowania stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, wglądu do odpisu aktu stanu cywilnego, dowodu osobistego, lub innego wiarygodnego dokumentu.

 

§17

 

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na:

 

a. umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,

 

b. zarządzenie prokuratora lub sądu.

 

2. Ekshumacja zwłok i szczątków osoby zmarłej na chorobę zakaźną nie może być dokonana wcześniej niż po upływie 2 lat od daty pochówku i za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego.

 

§18

 

Zasady funkcjonowania firm pogrzebowych, kamieniarskich i innych na terenie cmentarza parafialnego w Dwikozach ustala Administrator cmentarza.

 

§19

 

1. Prace remontowo-budowlane mogą być prowadzone w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 17.00.

 

2. Na wszelkie prace remontowo-budowlane wykonawcy powinni mieć zezwolenie Administratora cmentarza.

 

3. Prace prowadzone poza wyznaczonymi godzinami oraz bez zezwolenia będą uważane za nielegalne.

 

4. Prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz w dniach od 29 października, do 3 listopada.

 

5. Na czas pogrzebu, mając na uwadze powagę Mszy Św. i nabożeństwa pogrzebowego oraz szacunek dla osoby zmarłej i rodziny, prace remontowo-budowlane muszą być przerwane.

 

§20

 

1. Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących roboty na cmentarzu.

 

2. Naruszenie przez korzystających z cmentarza i wykonawców robót nakazów i zakazów zawartych w obowiązujących przepisach dotyczących cmentarzy podlega karze grzywny, lub aresztu.

 

§21

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 15 czerwca 2016 r.

 

Administrator cmentarza

 


 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU CMENTARZA PARAFIALNEGO W DWIKOZACH

 

 

§1

 

Ustala się wysokość opłat cmentarnych za nagrobek w wysokości 20 zł (dwadzieścia złotych) rocznie bez względu na wielkość nagrobka.

 

Z opłaty za nagrobek zwolnione są nagrobki dzieci.

 

§2

 

W przypadku jednorazowej opłaty za okres minimum dziesięciu lat opłata zostanie zmniejszona do kwoty 15 zł (piętnaście złotych) rocznie.

 

§3

 

Ustaloną opłatę należy uiścić do końca danego roku kalendarzowego za który opłata jest wnoszona.

 

Opłatę można wnosić bezpośrednio do Administratora cmentarza (w kancelarii parafialnej), lub na konto parafialne nr 06 84930004 0200 0250 9986 0004  Bank Spółdzielczy w Kielcach; o. Dwikozy Parafia Rzymsko-katolicka ul. Sportowa 1, 27-620 Dwikozy.

 

W przypadku wpłaty na konto, w tytule przelewu należy podać nr grodu zgodnie ze spisem zmarłych zamieszczonym na stronie internetowej parafii oraz okres za jaki jest uiszczana opłata.

 

Załącznik jest integralną częścią regulaminu.

 


 

 

PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Dwikozach jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności: