Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

 

 

1. Cmentarz jest miejscem świętym i przeznaczonym do grzebania ciał zmarłych.

 

2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz parafii.

 

3. Przygotowaniem grobu zajmuje się osoba pełniąca funkcję grabarza, która odpowiada za porządek.

 

4. Nagrobki stawiane na grobach zmarłych wiernych winny posiadać krzyż z wizerunkiem Chrystusa Zbawiciela.

 

5. Przed ustawieniem nagrobka, należy bezwzglęnie zatwierdzić jego projekt w Kancelarii Parafialnej.

 

6. Wszelkie prace mające na celu zmiany estetyczne cmentarza (sadzenie drzew i krzewów, przycinanie konarów) należy uzgodnić z Proboszczem.

 

7. Zabrania się wjeżdżania pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza. Jedynie w gestii Proboszcza leży zniesienie tego zakazu. Rowery należy zostawić w przygotowanych specjalnie do tego celu stojakach.

 

8. Na cmentarz nie wprowadzamy psów.

 

9. Klucze do kaplicy cmentarnej znajdują się u osoby pełniącej funkcję kościelnego.

 

10. Należy dbać o porządek na cmentarzu i wokół ogrodzenia.

 

11. Śmieci z cmentarza należy wrzucać do kontenera.

 

12. Na cmentarzu należy zachowywać się godnie (nie palić papierosów, ubiór, itp.)

 

13. Miejsca na cmentarzu są płatne. Opłata obejmuje 20 lat i należy ją uiścić nie później niż w dniu pogrzebu.

 

14. Likwidacja grobu następuje po 20 latach, jeżeli nie zostanie wznowiona prolongata na następne 20 lat. Administrator cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania o zakończeniu okresu prolongaty.

 

15. Cmentarz jest otwarty w okresie letnim: od godziny 8.00 do godziny 21.00. W okresie zimowym: od godziny 8.00 do zmierzchu. W dniu 1 listopada do godziny 23.00.

 


 

PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Dębnicy jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie reguluje regulamin cmentarza oraz przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności:

 

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków