Informacje

PROSZĘ 

O CIERPLIWOŚC JESLIBY PANSTWO OTRZYMALI POWIADOMIENIE Z SYSTEMU , IŻ GROB NIE ZOSTAŁ OPŁACONY. DANE OPŁAT GROBOWYCH OD ROKU 2002 SĄ SUKCESYWNIE WPROWADZANE

Kościół uważał zawsze cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Zgodnie z prawem kanonicznym za miejsca święte uważa się te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (por. kan. 1205 KPK). Cmentarz więc pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy. W związku z powyższym na cmentarzu należy zachować spokój i uszanować jego świętość.

  1. Cmentarz parafialny : Czermno, ul. Cmentarna

jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Rzymskokatolickiej Parafii  w Czermnie. Administratorem jest Proboszcz Parafii w Czermnie. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz usługami pogrzebowymi dopełnia się w kancelarii parafialnej Czermno ul. Kościelna 3a.Cmentarz jest czynny od godz.7.00 do 22.00. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. Dzieci powinny przebywać na cmentarzu pod opieką dorosłych.

1. Cmentarz parafialny : Czermno, ul. Cmentarna
jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Rzymskokatolickiej Parafii  w Czermnie. Administratorem jest Proboszcz Parafii w Czermnie. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz usługami pogrzebowymi dopełnia się w kancelarii parafialnej Czermno ul. Kościelna 3a.Cmentarz jest czynny od godz.7.00 do 22.00. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. Dzieci powinny przebywać na cmentarzu pod opieką dorosłych.
2. Na terenie cmentarza obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwości,
b) palenia wyrobów tytoniowych,
c) jazdy pojazdami jednośladowymi (np. rowery),
d) wprowadzania zwierząt,
e) przebywania na ich terenach poza godzinami otwarcia,
f) niszczenia zieleni i infrastruktury cmentarzy,
g) wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi,
h) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego,
i) samowolnego ustawiania ławek, tzw. „ambonek”, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów; podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Parafii będzie skutkować przywróceniem stanu pierwotnego poprzez usunięcie bezprawnie ustawionych ławek, posadzonych drzew, krzewów itp.,
j) samowolnego wykonania prac budowlanych.
6. Dysponenci prawa do grobu oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne, winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymaniem czystości, ład i porządek, a także dbać o stan techniczny nagrobka. Dysponentów zachęca się do indywidualnego ubezpieczenia nagrobków.
7. Za udostępnienie miejsca pod grób (w tym rezerwację miejsca pod grób) pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się także na utrzymanie infrastruktury cmentarza. Są to tzw. opłaty cmentarne. Uiszcza się je co 20 lat.
8. Pobiera się również opłaty za korzystanie z cmentarza tj. np.: za pozwolenie na wjazd na teren cmentarzy w celu wykonania: nagrobka (pomnika), grobu ziemnego, katakumby, dekowania, prac remontowych przy nagrobkach oraz od zakładów pogrzebowych za usługę pogrzebową.
9. Wysokość opłat cmentarnych oraz opłat za korzystanie z cmentarzy z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarzy ustala proboszcz Parafii.
10. Informacja o wysokości opłat określonych w pkt 7 i 8 jest dostępna w kancelarii parafialnej. Cennik opłat jest integralną częścią niniejszego regulaminu.
11. Wszystkie opłaty o których mowa w pkt 7 i 8 wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.
12. Ksiądz w kancelarii parafialnej/pracownik biura ds. cmentarzy przyjmując opłatę, potwierdza ten fakt każdorazowo odpowiednim dokumentem.
13. Parafia podaje osobie, której udostępniono miejsce pod grób wymiary tego grobu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówków zwłok i szczątków (Dz.U. 2008. 48. 284).
14. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmy świadczące usługi pogrzebowe, kamieniarskie, budowlane.
15. Należy uzyskać zgodę Parafii w celu dokonania następujących czynności na cmentarzach:
a) przeprowadzenia pogrzebu,
b) wykonania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,
c) wjazdu pojazdami mechanicznymi,
d) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów, ogrodzeń,
e) umieszczania reklam,
f) gromadzenia śmieci i odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
g) utwardzaniu gruntu wokół miejsc grzebalnych,
h) ustawiania przy grobach ławek na stałe utwierdzonych do podłoża.
16. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez uprawnioną osobę/podmiot wymaganych przepisami prawa dokumentów.
17. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych na terenie cmentarzy zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, w szczególności swoimi działaniami nie mogą zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.
18. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług oraz niniejszego regulaminu.
19. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są przedstawić Parafii przed przystąpieniem do wykonywania tych usług odpowiedni wypis z rejestru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz polisę OC.
20. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania zaniechania swoich pracowników realizujących czynności na terenie cmentarzy.
20 a/ Wykonawcy usług kamieniarskich, wniosą stosowną opłatę w kancelarii parafialnej, która wynika z dozoru administratora cmentarza, odnośnie zachowania porządku przy wykonywanych pracach.
21. W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w szczególności ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. 2015.2126).
22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 
Ks. Proboszcz Jerzy Rozmysłowski

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO