Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA

KTÓREGO ADMINISTRATOREM JEST

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W AUGUSTOWIE 

 

 


 

Należy uiścić odpowiednią opłatę i uzyskać  zgodę Administratora na wszelkie  działania prowadzone na cmentarzu np.:


- pogrzeb


- ekshumację zwłok lub przeniesienie do innego grobu


- budowę nowego pomnika


- remont pomnika np.: naprawa, wymiana płyty, tablicy itp.


- ławki, kwietniki i inne elementy zdobnicze poza obszarem wyznaczonego grobu będą  rozbierane a koszty ponosi dysponent grobu
 

Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic  powierzchni grobu.
 

Warunkiem pochowania zmarłego na cmentarzu jest posiadanie dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania grobem. (formalności załatwia się w Kancelarii parafialnej przy ul. ks. Skorupki)


Dysponent grobu jest zobowiązany do opłacenia dzierżawy za miejsca grobowe co 20 lat zgodnie ze stawkami obowiązującymi w danym czasie. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej ofiary nie może przekroczyć jednego roku. Administrator cmentarza nie ma obowiązku szukania i powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia dzierżawy 20-letniej. Potwierdzenie złożenia ofiar należy przechowywać celem udokumentowania prawa do dysponowania miejscem. Jeżeli dzierżawa nie zostanie przedłużona przez złożenie opłaty Administracja Cmentarza traktuje to, jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

 

Podstawowym aktem prawnym, który to reguluje jest ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 r. (z późniejszymi jej zmianami, ostatnie miały miejsce w 2013 r.).
 

Pozwolenie na wjazd na teren cmentarza w celu postawienia/odnowienia pomnika wydaje się po uprzednim okazaniu aktualnej dzierżawy miejsca. Osoba wyznaczona przez Administratora ma prawo kontroli zaświadczeń, a także pojazdów i sprzętu znajdujących się na terenie cmentarza.
 

Zabrania się :


- wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza 


- wprowadzania zwierząt


- zanieczyszczania cmentarza


- samowolnego usuwania drzew i krzewów


- przenoszenia nagrobków


- wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi.


 

Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym do tego miejscu. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.
 

Zarządzający cmentarzem nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnikami atmosferycznymi i kradzieżami.
 

Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.
 

Bez zgody Administratora zabrania się handlu na terenie cmentarza i terenu należącego do parafii.