Informacje

 

Regulamin cmentarzy w Parafii Rzymskokatolickiej

pw. św. Anny w Zwoli Poduchownej

 


 

         Na podstawie art.2 i art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz.1542 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 3, art. 23 i art. 24 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 318) stanowi się co następuje.

 

§ 1

 

1. Cmentarzami – starym i nowym - w Zwoli Poduchownej administruje Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Zwoli Poduchownej.

 

2. Wszelkie sprawy należy załatwiać w dni powszednie bezpośrednio po Mszy świętej lub w uzgodnionym wcześniej terminie, lecz nie później niż trzy dni robocze przed rozpoczęciem prac.

 

3. Cmentarze czynne są w sprawach remontowo-budowlanych, w okresie od l kwietnia do 30 września w godz. 7°° - 17°°, a w okresie od l października do 31 marca w godz. 8°° - 16°° (nie dotyczy 31 października, l i 2 listopada). Prace prowadzone poza w/w godzinami lub bez zezwolenia kancelarii cmentarza uważane są za nielegalne.

 

4. Proboszcz Parafii (czyli, administrator cmentarza) nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

       

  § 2

 

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.

 

2. Cmentarz grzebalny jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy i modlitwy. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

        

§ 3

 

1. Na cmentarzach w Zwoli Poduchownej urządza się groby:

 

a) ziemne zwykłe;

b) ziemne o utwardzonych ścianach (fundamentach pod przyszły pomnik);

c) ziemne - rabatki;

d) groby murowane - grobowce 

 

2. Rodzaj i usytuowanie grobu muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów. Na nowym cmentarzu obowiązują wymiary:

 

a) grób dziecięcy do 6 lat: 1,2m x 0,6m; odstępy 0,3m,

b) pojedynczy: 2,5m x 1,2m; odstępy 0.3m do 0,5m

c) podwójny (rodzinny): 2,5m x 2,2m (maksymalnie); 0.3m do 0,5m.

       

  § 4

 

1. Na cmentarzach stosuje się opłaty za:

 

a) miejsca grzebalne, w zależności od wielkości grobu, pomnika;

b) korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania usług pogrzebowych i cmentarnych, za pozwolenie na wykonywanie prac remontowo-budowlanych opłata wynosi do 10 % wartości inwestycji;

c) korzystanie z obiektów cmentarnych

d) pozwolenie na wykonywanie prac remontowo-budowlanych

e) dokonanie wpisu o zmianie dysponenta grobowca

f) przywrócenie prawa do grobu.

2. Opłaty za miejsce grzebalne wymienione w par. 3 wnosi się na okres 20 lat. Wysokość opłat cmentarnych przy pochówku osób, które nie są parafianami jest wyższa niż w przypadku pochówku parafian. Wysokość opłat ustalana jest przez administratora cmentarza w porozumieniu z Parafialną Radą ds. Ekonomicznych.

 

3. Opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

4. W przypadku dochowania do istniejącego grobu lub miejsca rezerwowego pobiera się opłatę uzupełniającą do pełnych 20 lat.

 

5. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej (w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty)

 

6. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć 1-go roku.

 

7. W wypadku niewniesienia w terminie opłat określonych w niniejszym paragrafie możliwe jest przywrócenie praw do grobu za zgodą zarządcy cmentarza.

 

8. W przypadku grobu, w którym od ostatniego pochowania zwłok upłynęło mniej niż 20 lat, przyjęcie opłaty 20-letniej nie wymaga zgody zarządcy cmentarza i nie pobiera się opłaty za przywrócenie prawa do grobu.

 

9. W przypadku nieuiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust.4 i 5 niniejszego paragrafu grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

 

10. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej 3 miesiące przed terminem jego likwidacji.

 

11. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

       

  § 5

 

1. Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.

 

2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:

 

a) współmałżonek;

b) krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.);

c) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.);

d) krewni boczni do 4 stopnia;

e) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

 

3. Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 2, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienione w tym ustępie.

 

4. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 2.

 

5. Prawo do grobu nie podlega przepisom o dziedziczeniu.

 

6. Każda zmiana dysponenta grobu lub miejsca zarezerwowanego winna być uzgodniona w kancelarii cmentarza i potwierdzona na piśmie.

 

7. Dysponentem nowo wybudowanego grobu murowanego (grobowca), przeznaczonego do pochowania więcej niż jednej osoby, jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę cmentarną.

        

§ 6

 

1. Z chwilą pochowania do grobu, o którym mowa w par. 6 osoby zmarłej, o dysponowaniu pozostałymi miejscami w tym grobie decyzję podejmuje wspólnie osoba wymieniona w par. 6 oraz członkowie najbliższej rodziny osoby zmarłej według kolejności podanej w par. 6 ust. 2.

 

2. W sprawie dochowania do istniejącego grobu, decyzję podejmuje zarządca cmentarza lub upoważniona przez niego osoba.

 

3. Wniesienie opłaty 20-letniej za grób przez osobę nie wymienioną w 6 ust. 2, nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez tę osobę wskazanej.

 

4. Osoby wymienione w par. 6 ust. 2 mogą udostępnić ich grób do pochowania zmarłej osoby spoza swojego grona, która pozostawała ze spoczywającym w grobie w stosunku bliskości i prowadziła z nim wspólne gospodarstwo domowe przez co najmniej 5 lat, z tym, że:

 

a) prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego winno być udokumentowane i poparte stosownymi oświadczeniami,

b) w przypadku, gdy osoba spoczywająca w grobie nie ma żyjących krewnych lub powinowatych wymienionych w par. 6 ust. 2, decyzję o możliwości pochowania osoby zmarłej, która pozostawała w stosunku bliskości i prowadziła ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe, podejmuje zarządca cmentarza lub upoważniona przez niego osoba,

c) członkowie rodziny zmarłego, dochowanego do istniejącego grobu, na zasadzie przewidzianej w ust. 4 niniejszego paragrafu nie nabywają prawa do dysponowania tym grobem.

        

 

§ 7

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

 

a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi zasadami,

b) na zarządzenie prokuratora lub sądu.

 

2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (wg wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej) nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat od dnia zgonu, chyba że co innego zarządzi prokurator lub sąd.

 

3. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

       

  § 8

 

1. Groby (w tym murowane - grobowce) oraz miejsca rezerwowe pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego,

 

2. W przypadku zrzeczenia się praw do grobu murowanego zarządca cmentarza wypłaca jego dysponentowi odszkodowanie ustalone przez specjalistę wskazanego przez zarządcę cmentarza i dysponenta uwzględniając aktualny koszt budowy takiego grobu oraz stopień jego zużycia.

        

§ 9

 

Grobowce winny być wybudowane w ciągu 12 miesięcy od przydzielenia miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu, miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji zarządcy cmentarza bez zwrotu opłaty 20-letniej.

        

§ 10

 

Miejsca rezerwowe przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji zarządcy cmentarza, bez względu na uiszczoną opłatę.

        

§ 11

 

Pochówki może wykonywać tylko ta osoba lub firma, która otrzyma zlecenie z kancelarii cmentarza.

        

§ 12

 

Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok i do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza lub pracami wykonywanymi na tym cmentarzu odbywa się w kancelarii cmentarza, czyli w kancelarii parafialnej w Zwoli Poduchownej, w dniach i godzinach jej urzędowania.

      

   § 13

 

1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, a przede wszystkim odpisu karty zgonu. Oryginał karty zgonu, w której sporządzono adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu przechowuje Parafia wykonująca obrzęd pogrzebu. W przypadku w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, do pochowania zwłok wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu państwowego.

 

2. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, wystawione w obcym języku, winny być przedłożone z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski.

        

§ 14

 

Pracownik kancelarii cmentarza w Zwoli Poduchownej jest upoważniony do żądania od osoby zainteresowanej udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dokumentem stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok, a także żądać stosownego oświadczenia złożonego w jego obecności lub potwierdzonego przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.

        

§ 15

 

1. Wszelkie prace remontowo-budowlane np. wymiana pomników, remont już istniejących, wylewanie lub układanie chodniczków na cmentarzu, wymagają pozwolenia administracji cmentarza. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia u Administratora Cmentarza oraz uzyskania pisemnego zezwolenia na ich wykonanie i podpisania stosownego oświadczenia.

 

2. Zezwolenie i Oświadczenie stanowią załączniki nr l i 2 do Regulaminu Cmentarza i stanowią jego integralną część.

 

3. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich oraz budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.

 

4. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu.

 

5. Wykonawcom zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników na cmentarzu. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.2001r. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) należy wywieźć z terenu cmentarza i zapewnić odzysk lub przekazać do składowania w uprawnionym do tego miejscu.

 

6. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku jego działań.

 

7. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z nabożeństwami.

 

8. Wykonawca przystąpienie i zakończenie prac winien zgłosić u Administratora Cmentarza osobiście lub wyjątkowo telefonicznie.

 

9. Wykonawca za wjazd na teren cmentarza uiszcza opłatę na funkcjonowanie cmentarza, każdorazowo przy wykonywaniu prac przy kolejnym grobie lub pomniku.

     

    § 16

 

1. Na terenie cmentarza jest zakazane bezwzględnie:

 

 a) zakłócanie ciszy, porządku i powagi miejsca;

 b) ustawiania ławek i ogrodzeń bez zezwolenia kancelarii cmentarza;

 e) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych;

 d) wysypywania odpadów nieposortowanych poza specjalne pojemniki i boksy do tego przeznaczone;

 e) przebywania w stanie nietrzeźwym lub spożywania wszelkich napojów alkoholowych;

 f) przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,

 g) wprowadzania zwierząt,

 h) handlu,

 i) kradzieży złożonych na grobach kwiatów, świec, wieńców i innych rzeczy znajdujących się na cmentarzu;

 j) jazdy pojazdami, za wyjątkiem pojazdów firm kamieniarskich wykonujących usługi za zezwoleniem Parafii w ramach odrębnie zawartych umów;

 k) samowolnego sadzenia i usuwania krzewów bądź drzew;

 l) używania słów i wyrażeń niecenzuralnych.

 

2. Na terenie cmentarza zakazuje się - bez uprzedniego zgłoszenia w biurze zarządcy i uzyskania zgody - dokonywania następujących czynności:

 a) prac kamieniarskich i budowlanych;

 b) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca pod grób,

 c) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi;

 d) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej.

        

§ 17

 

Zasady funkcjonowania firm pogrzebowych, kamieniarskich i innych na terenie cmentarza w Zwoli Poduchownej ustala zarządca cmentarza.

        

§ 18

 

1. W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, zarządcy cmentarza przysługują uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.

 

2. W przypadku niezastosowania się do niniejszego Regulaminu Cmentarza, Administrator zastrzega sobie prawo przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem i obciążenie kosztami założyciela grobu, dysponenta lub wykonawcy.

       

  § 20

 

Książka skarg i wniosków jest dostępna w kancelarii cmentarza w godzinach urzędowania. Skargi i wnioski można również kierować do zarządcy cmentarza, którym jest Proboszcz Parafii pw. św. Anny w Zwoli Poduchownej.

       

  § 21

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz.295 z późn. zm.).

 

§ 22

 

Administrator w porozumieniu z Parafialną Radą ds. Ekonomicznych wyznaczył Panów Bogdana i Michała Kosiorek do otwierania i zamykania bram cmentarza wg ww. przepisów oraz wyznaczył ich do regulowania i nadzorowania wszelkich prac remontowo-budowlanych na cmentarzu.

 

 

 

 

 

    Zwola Poduchowna dn. 26 listopada 2023 r.                                                                                                                    ks. Jarosław Kisieliński

           Miejscowość i data                                                                                                                                                   Podpis zarządcy cmentarzy

 

 

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Regulamin sporządzono wg wzoru zawartego w: Żyjąc mocą chrztu. II Synod Diecezji Siedleckiej, Siedlce 2018, s. 408-413, po konsultacjach z Parafialną Radą ds. Ekonomicznych w Zwoli Poduchownej i jednogłośnie przez nią zatwierdzony dn. 26.11.2023 r.