Informacje

 

Regulamin Cmentarza Parafialnego
w Żoniu

 

W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania estetycznego wszystkich grobów, wzywa się osoby przebywające na terenie cmentarza do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 


 

 

1. Właścicielem Cmentarza Parafialnego w Żoniu jest Parafia pw. Marcina w Żoniu.

 

2. Cmentarzem administruje miejscowy proboszcz. Siedziba Administratora Cmentarza znajduje się pod adresem: Żoń 1, 64-830 Margonin)

 

3. Godziny urzędowania Administracji Cmentarza: od poniedziałku do piątku: po wieczornej Mszy św. lub w innym czasie po uzgodnieniu telefonicznym (697 584 097).

 

4. Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, dlatego na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

 

 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
 • przebywania nieletnich dzieci bez opieki;
 • picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym;
 • palenia papierosów;
 • wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym;
 • jazdy pojazdami jednośladowymi;
 • wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem możliwości korzystania z psa asystującego przez osoby niepełnosprawne).

 

5. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia administratora:

 

 • wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej;
 • ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń;
 • ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,
 • wjazdu pojazdem mechanicznym;
 • sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju
 • i malowania murów;
 • zbierania wszelkiego rodzaju roślin;
 • umieszczania reklam.

 

6. Cmentarz jest dostępny całodobowo przez furtki. Brama jest otwierana na czas pogrzebu lub w uzasadnionych przypadkach po kontakcie z proboszczem.

 

7. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie; od poniedziałku do soboty w godzinach: od 8:00 do 15:00.

 

8. Na cmentarzu urządza się pogrzeby w grobach:

 

 • ziemnych zwykłych,
 • ziemnych pogłębionych (uwarunkowane podłożem),
 • murowanych,
 • ziemnych i murowanych na urny.

9. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z obowiązującymi wymiarami grobów.

 

10. Na grobach można ustawiać tzw. nagrobki, o wymiarach nieprzekraczających wymiary grobu. Projekt nagrobka oraz treść napisów na nim podlegają zatwierdzeniu przez Parafię. Postawienie nagrobka nie ma wpływu na czas nienaruszalności grobu.

 

11. Każdy grób powinien być trwale oznaczony (imię i nazwisko osoby zmarłej, data śmierci, ewentualnie data urodzenia). Po zatwierdzeniu projektu i treści przez Parafię, mogą znajdować się również inne napisy.

 

12. Na cmentarzu pobiera się opłaty za pochówek w grobach (wysokość opłat podana jest w cenniku opłat dostępnym w biurze parafialnym) oraz opłaty kancelaryjne. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju grobu i okresu, na jaki wniesiono tę opłatę.

 

13. Wnoszona opłata jest związana z pochowaniem zwłok, a nie za miejsce na cmentarzu. Poprzez wniesienie opłaty nikt nie nabywa dla siebie żadnej własności miejsca z grobem ani samodzielnego dysponowania tym grobem. Poprzez wniesienie opłaty za pochowanie zwłok czy prochów ludzkich Parafia gwarantuje możliwość kultywowania pamięci osoby zmarłej w tym miejscu przez okres, na jaki została wniesiona opłata.

 

14. W przypadku nieprzedłużenia opłaty na następny okres, grób kwalifikuje się do likwidacji. Parafia nie jest zobowiązana do informowania o wygaśnięciu terminu lub umowy. Przedłużenie opłaty leży po stronie bliskich osoby pochowanej. Opłatę może wnieść także każda inna osoba, nawet niespokrewniona. Osoba wnosząca opłatę nie nabywa przez to żadnego wyłącznego prawa do dysponowania tym grobem.

 

15. W przypadku stawiania nagrobków na grobie, grobów murowanych oraz grobów z urnami sporządzana jest dwustronna umowa określająca okres nienaruszalności grobu. W umowie określa się również sposób postępowania z częściami naziemnymi grobu w przypadku jego likwidacji.

 

16. Wykopanie i wymurowanie grobu wykonywane przez zakłady pogrzebowe lub firmy budowlane musi być uzgodnione z administratorem cmentarza i poprzedzone złożeniem dokumentu „Karta zgonu w celu pochowania zwłok” oraz wniesieniem opłat cmentarnych.

 

17. Usługę kopania grobów wykonują zasadniczo wyspecjalizowane firmy pogrzebowe, które muszą się dostosować do ogólnych norm porządkowych obowiązujących na cmentarzu oraz wskazań administratora cmentarza. Za usługę kopania grobów opłatę pobiera osoba lub firma wykonująca tę usługę według własnego cennika. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie.

 

18. Parafia nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm zewnętrznych prowadzących roboty na cmentarzu.

 

19. Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane na cmentarzu wymagają stosownych zezwoleń oraz wcześniejszego zaaprobowania projektu przez Parafię.

 

20. Cmentarz parafialny ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej. Parafia i zarządca cmentarza nie odpowiadają natomiast za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Osoby uprawnione mogą samodzielnie ubezpieczyć nagrobki u dowolnego ubezpieczyciela działającego na rynku usług ubezpieczeniowych.

 

21. W przypadku naruszania regulaminu Parafia ma prawo do występowania do odpowiednich organów państwowych o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

 

22. Pełny tekst regulaminu dostępny jest w kancelarii parafialnej i na stronie internetowej cmentarza żońskiego.