Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA

RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA W WISZNIOWIE

 

Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała”.(KKK 2300)

 

Cmentarz jest miejscem poświęconym na którym należy zachować ciszę, porządek i powagę.

 

Cmentarz powierzamy szczególnej trosce osobom, które nawiedzają go, korzystają z niego oraz wykonują na jego terenie prace, jednocześnie wszystkich zobowiązuje się i uprasza o zastosowanie się do poniższego regulaminu:

 

§1.

 

1. Cmentarz parafialny jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Wiszniowie i jest przeznaczony dla parafian oraz osób, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru.

2. Zarządcą/Administratorem Cmentarza jest Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława BM w Wiszniowie – tel. 574 496 041

3. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem Cmentarza, organizacją pogrzebów /ekshumacji/przeniesienia szczątków, opłat dokonuje się w kancelarii parafialnej na plebanii Parafii pw. Św. Stanisława BM w Wiszniowie po przedstawieniu przez uprawnioną osobę wymaganych prawem dokumentów i pozwoleń oraz dowodu potwierdzającego prawo do dysponowania grobem.

 

§2

 

1.Cmentarz jest miejscem świętego spoczynku zmarłych i modlitwy za nich, dlatego przebywający na Cmentarzu zobowiązani są do zachowania ciszy, powagi oraz szacunku należnego zmarłym i tym, którzy przeżywają żałobę.

2. Dzieci przebywające na Cmentarzu powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych.

3. Na terenie Cmentarza zabrania się:

 1. a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

  b) zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

  c) przebywania w stanie nietrzeźwym, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, palenia papierosów,

  d) wprowadzania zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników,

  e) niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

  f) niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,

  g) wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, wyrzucania śmieci nie pochodzących z Cmentarza, wypalania śmieci,

  h) umieszczania reklam i rozkładania wizytówek,

  i) zabudowania grobu wykraczającego poza powierzchnię miejsca grzebalnego, ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania ziemi wokół miejsc grzebalnych itp. bez zgody Zarządcy Cmentarza,

  j) wjeżdżania wszelkimi pojazdami bez zgody Zarządcy Cmentarza, z wyłączeniem wózków inwalidzkich,

  k) handlowania i zarobkowania bez zgody Zarządcy Cmentarza,

  l) usuwania lub niszczenia tablic i napisów znajdujących się na grobach,

  ł) zabierania wszelkiego rodzaju roślin, kwiatów naturalnych i sztucznych, wiązanek i zniczy z cudzych grobów,

  m) chodzenia po urządzonych miejscach grzebalnych,

  n) samowolnego wykonywania prac budowlanych, kamieniarskich i innych praz zarobkowych,

  o) czynności, które naruszają porządek i sakralny charakter tego miejsca.

 

§3

 

1. Parafia nie ponosi odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe wskutek działania sił przyrody, czynników atmosferycznych, działań firm świadczących usługi pogrzebowe, kamieniarskie, remontowo-budowlane, a także za kradzieże lub akty wandalizmu.

2. Ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych (grobów, pomników) mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi opiekę.

 

§4

 

1. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na Cmentarzu. Za właściciela nagrobka uważa się dysponenta grobu, czyli osobę posiadającą aktualną umowę z Parafią na jego użytkowanie.

2. Deklarację dysponenta grobu należy złożyć w kancelarii parafialnej na Plebanii w Wiszniowie.

3. Uznaje się, że decyzje dysponenta grobu są składane zawsze za wiedzą i zgodą rodziny osoby/osób pochowanych w grobie.

4. Osoby składające przed Zarządcą/Administratorem Cmentarza oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ich treść. W przypadku ujawnienia oświadczenia nieprawdy zawarte umowy o dysponowanie grobem automatycznie wygasają.

5. W przypadku śmierci dysponenta grobu prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe wskazujące ją jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.

6. Dysponent grobu jest uprawniony do zrzeczenia się prawa do grobu na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej pochowanej w danym grobie. Zrzeczenia powinno dokonać się w formie pisemnej u Administratora Cmentarza.

7. Dysponent grobu przekazując swoje dane Administratorowi wyraża zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie z prawem do ich wglądu oraz aktualizacji.

8. Dysponenci grobu oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne, winni dbać o należyty wygląd tych miejsc, utrzymywać czystość i porządek, a także dbać o to, aby nie zagrażały bezpieczeństwu osób korzystających z Cmentarza.

9. Groby powinny zawierać podstawowe dane wszystkich pochowanych w nich osób (imię, nazwisko, data śmierci).

10. Miejsce zarezerwowane pod grób należy odpowiednio oznaczyć.

11. Groby oraz miejsca zarezerwowane nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

 

§5

 

1. Za udostępnienie miejsca pod grób pobierana jest opłata na utrzymanie cmentarza, która jest ważna przez 20 lat. Prawo do grobu wygasa na skutek nie złożenia opłaty za kolejne 20 lat przez dysponenta grobu. Potwierdzenie złożenia opłaty należy przechowywać w celu udokumentowania prawa do dysponowania miejscem. Jeżeli dzierżawa nie zostanie przedłużona traktuje się to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

2. Wszystkie opłaty wynikają z kosztów funkcjonowania i utrzymania infrastruktury Cmentarza oraz planów inwestycyjnych.

 

§6

 

1. Należy uzyskać zgodę Administratora Cmentarza, aby dokonać następujących czynności na Cmentarzu:

- pogrzeb/ekshumacja/przeniesienie szczątków osób pochowanych,

- wjazd pojazdami mechanicznymi z wyłączeniem wózków inwalidzkich,

- prace remontowo-budowlane, kamieniarskie, brukarskie,

- sadzenie lub usuwanie drzew i krzewów,

- utwardzenie gruntu wokół grobu,

- montaż ławek na stałe przytwierdzonych do podłoża,

- umieszczanie reklam, działalność gospodarcza lub zarobkowa w granicach cmentarza.

 

2. Wykonawcy usług pogrzebowych i cmentarnych zobowiązani są do

- zachowania powagi miejsca,

- przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług i Regulaminu Cmentarza,

- posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej i polisy OC.

3. Prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w niedziele, uroczystości i święta kościelne.

4. Zabrania się wykonywania na terenie Cmentarza wszelkich prac remontowo-budowlanych w terminie trzech dni poprzedzających Niedzielę Wielkanocną, Uroczystość Wszystkich Świętych i Wigilię Bożego Narodzenia, z wyjątkiem prac mających na celu umożliwienie dokonania pochówku.

5. Kształt nagrobków, pomników i grobowców, znajdujące się na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru Cmentarza.

6. Prace wykonane bez zezwolenia Zarządcy Cmentarza będą uważane za nielegalne, co może skutkować nakazem ich rozbiórki i innymi konsekwencjami prawnymi.

7. Parafia nie wykonuje koszenia traw i chwastów między grobami.

 

§7

 

1. W sprawach, których nie reguluje niniejszy Regulamin zastosowanie mają: Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. 1998 Nr 51, poz. 318), ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. - Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) oraz inne przepisy prawa polskiego.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 15.08.2023r.

 

Administrator Cmentarza Ks. Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława BM

w Wiszniowie- tel. 574 496 041