Informacje

 

PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Wąwolnicy jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności:

 

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków 


 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII PW. ŚWIĘTEGO WOJCIECHA BM W WĄWOLNICY

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzenia cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych.

 

2. USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

3. INSTRUKCJA SYNODALNA o cmentarzach grzebalnych Pierwszego Synodu Diecezji.

 

4. KPK kan. 1241 § 1.

 

 

Rozdział I – przepisy ogólne.

 

 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na cmentarzu i jego pobliżu.

 

2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii p. w. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy

 

3. Administrator cmentarza:

 

- czuwa nad przestrzeganiem regulaminu

 

- ustala miejsce pochówku

 

- pobiera opłaty za miejsce pochówku oraz inne opłaty na utrzymanie cmentarza.

 

4. Administrator cmentarza nie odpowiada za działalność ludzi i przyrody.

 

5. Grób wykonuje opiekun cmentarza zgodnie z dyspozycją administratora cmentarza oraz obsługuje pogrzeb.

 

6. Zgodnie z prawem o cmentarzach obowiązuje ofiara za miejsce na cmentarzu. Jest ona na okres 20 lat. Ofiarodawca otrzymuje potwierdzenie na piśmie podając swoje dane i staje się pełnoprawnym opiekunem.

 

7. Osoby przebywające na cmentarzu powinny zachować ciszę i spokój oraz upominać osoby, których zachowanie na cmentarzu jest nieadekwatne do tego miejsca.

 

8. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

 

9. Administrator cmentarza zachęca, aby na groby bliskich przynosić kwiaty, które świadczą o ,,żywej” pamięci.

 

10. Na cmentarzu zabronione jest palenie produktów tytoniowych, spożywanie alkoholu i jakichkolwiek środków odurzających, jak i wykonywanie czynów, które uwłaczałyby godności tego miejsca oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym.

 

11. Zabrania się wprowadzania zwierząt oraz wprowadzania jednośladów na cmentarz, między groby.

 

12. Zabronione jest prowadzenie działalności handlowej na cmentarzu.

 

13. Na wjazd na cmentarz należy posiadać pisemną zgodę administratora.

 

14. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 18:00.

 

15. Należy uzyskać pisemną zgodę administratora cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

 

- pogrzeb (nie dotyczy, gdy jest ksiądz z parafii Wąwolnica),

 

- ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,

 

- budowę nowego pomnika,

 

- remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy, kwietników i innych elementów zdobniczych obok grobu, gdyż budowane bez zgody będą rozbierane.

 

16. Śmieci należy składać tylko w przeznaczonych do tego miejscach.

17. Ujęcie wody znajdujące się na cmentarzu może być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach związanych z opieką nad grobami.

 

 

 

Rozdział II – Organizacja cmentarza.

 

 

17. Rodzaj grobu i miejsce na cmentarzu musi być uzgodnione z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej.

 

18. Ofiarę za miejsce na cmentarzu należy wnosić do administratora cmentarza do kancelarii parafialnej. Osoba wnosząca opłatę zobowiązuje się do dbania o miejsce, za które wniosła opłatę

 

19. Groby i odstępy między grobami pojedynczymi powinny mieć następujące rozmiary:

 

- dla zwłok dzieci do lat 6:

 

długość: 1,2 m; szerokość: 0,6 m: głębokość 1,2 m,

 

odstępy - od strony dłuższego boku: 0,3 m, od strony krótszego 0,4 m

 

 

- dla pozostałych zwłok:

 

długość: 2 m; szerokość: 1 m; głębokość: 1,7 m,

 

odstępy - od każdego boku: 0,5 m,

 

 

- dla urn ze szczątkami zwłok:

 

długość: 0,6 m; szerokość: 0,4 m; głębokość: 1 m,

 

odstępy- od strony dłuższego boku: 0,3 m, od strony krótszego: 0,4 m

 

20. Grób rodzinny powinien mieć następujące wymiary:

 

długość: 2,3 m; szerokość: 1,3 m; głębokość: 1,7 m,

 

odstępy - od każdego boku: 0,5 m,

 

21. Warstwa ziemi pokrywająca trumnę powinna mieć grubość co najmniej 1 m .Kopanie głębszych grobów niż 1,7 m jest dopuszczalne pod warunkiem, że pomiędzy dnem grobu a najwyższym poziomem wody gruntowej pozostanie co najmniej 0,5 m . Ziemia wydobyta z gronu może być usypana w postaci pagórka nad grobem.

 

22. Rodzaje grobów:

 

- Grób zwykły (ziemny)- grób nie murowany stanowiący dół, do którego chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobyta z tego dołu.

 

- Grób murowany- grób, w którym boki są murowane, a nad trumna zakłada się sklepienie.

 

23. W grobach murowanych dno grobu może być ziemne lub umocnione, ale zawsze powinno mieć jednokierunkowy spadek. W najniższym miejscu powinien być odpływ odprowadzający wodę do ziemi.

 

24. Na grobach można wykonywać nagrobki. Nagrobki nie powinny przekraczać ustalonych wymiarów grobu oraz utrudniać dostępu do innych grobów. Wygląd nagrobka zatwierdza pisemnie administrator cmentarza po przedstawieniu projektu przygotowanego przez wykonawcę.

 

25. Nagrobki należy wykonywać z trwałych materiałów (marmur, granit i innych rodzajów kamieni).

 

26. Grób nie może być użyty do ponownego pochówku przed upływem 20 lat.

 

27. Po upływie 20 lat ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli osoba upoważniona zgłosi się do administratora cmentarza i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalsze 20 lat i może być odnowione.

 

28. Dozwolone są umowy przedłużające termin, przed upływem, którego nie wolno użyć grobu do ponownego pochowania. Umowę taka sporządza się w dwóch egzemplarzach z administratorem cmentarza.

 

29. Pozostałości po remoncie lub budowaniu nagrobka (gruz, śmieci, pozostałości poprzednim nagrobku) należy uprzątnąć z cmentarza we własnym zakresie natychmiast po wykonaniu prac przy grobie.

 

30. Zabronione jest na cmentarzu:

 

- Sadzenie drzew,

 

- Ogradzanie miejsc,

 

- Wykonywanie betonowych podestów przy grobie,

 

- Ustawianie ławek przy grobie.

 

31. Sadzenie krzewów niskopiennych jest dozwolone jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody administratora cmentarza. Krzewy nie mogą przekraczać 1 m oraz nie mogą uszkadzać innych grobów. Krzewy przekraczające wysokość 1 m i niszczące sąsiednie groby będą usuwane.

 

32. W razie nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu administrator cmentarza ma prawo nakazać:

 

- rozbiórkę grobu,

 

- przesunięcie lub zmniejszenie grobu,

 

- usunięcie tablicy,

 

- usunięcie samowolnie umieszczonych ławek, drzew, krzewów i innych,

 

- naprawienie szkody,

 

- koszty prac wymienionych w punktach 1, 2, 3, 4 i 5 ponosi osoba, która naruszyła przepisy niniejszego regulaminu.

 

 

Rozdział III – Pochówek

 

 

33. Czas i rodzaj pogrzebu ustala się z administratorem cmentarza w kancelarii parafialnej, gdzie należy przedłożyć oryginał karty zgonu i aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.

 

34. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, administrator cmentarza na pochowanie zmarłego oprócz karty zgonu wymaga pisemnego zezwolenia prokuratora.

 

35. Ekshumacja zwłok może być dokonana jedynie z uwzględnieniem Art. 15. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz innych aktualnych przepisów.

 

36. O zamierzonej ekshumacji powinien być zawiadomiony administrator cmentarza na trzy dni przed rozpoczęciem.

 

 

Rozdział IV – Pochówek zmarłych niewierzących i innego wyznania.

 

 

37. Zwłoki wszystkich osób niewierzących lub innego wyznania traktowane są z jednakowym szacunkiem, jak zwłoki wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego.

 

38. Ceremoniał pogrzebowy nie może naruszać powagi miejsca i uczuć osób wierzących.

 

39. Wznoszenie nagrobków: Należy zachować punkt 24 niniejszego regulaminu. Wygląd nagrobka zatwierdza pisemnie administrator cmentarza po przedstawieniu projektu.

 

 

Rozdział V – Prowadzenie dokumentacji cmentarza.

 

 

40. Dokumentacje prowadzi administrator cmentarza. Dokumentacja jest prowadzona w formie pisemnej i elektronicznej.

 

41. W dokumentacji gromadzone są następujące dane zmarłych:

 

- nazwisko i imię,

 

- wiek,

 

- ostatnie miejsce zamieszkania,

 

- data zgonu,

 

- miejsce zgonu,

 

- data i numer aktu zgonu,

 

- data pochowania,

 

- miejsce pochowania- kod sektora, rząd i numer grobu,

 

- inne dane, jeżeli istnieje konieczność ich gromadzenia.

 

42. Dane umieszczone w ewidencji nie są udostępniane osobom trzecim.

 

 

Rozdział VI - Postanowienia końcowe.

 

 

43. Osoby naruszające regulamin cmentarza i zarządzenia administratora mogą być podane do publicznej wiadomości i pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

 

44. Na wszystkie groby powinno być opłacone miejsce na cmentarzu. 

 

45. Tylko osoby, które mają udokumentowaną opłatę za miejsce na cmentarzu mogą starać się o odszkodowanie od ubezpieczenia cmentarza /OC/ i mieć jakiekolwiek roszczenia, co do porządku na cmentarzu. Osoba opiekująca się grobem może we własnym zakresie ubezpieczyć swój pomnik.

 

46. Miejsce (grób, grobowiec) niezgłoszone uznane jest za miejsce wolne.

 

47. Opiekun cmentarza ma prawo w imieniu administratora upominać osoby łamiące regulamin cmentarza oraz obowiązek sprawdzania pozwolenia na wjazd i wykonywane prace, pobieranie opłaty za wjazd na teren cmentarza (za pokwitowaniem na druku z pieczęcią parafialną), jak również usuwanie przedmiotów, roślin i innych.

 

48. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody poniesione na cmentarzy na skutek: kradzieży, kataklizmu, aktów wandalizmu, rzeczy pozostawionych i inne.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku.