Informacje

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH GMINY WADOWICE

 

 

 

 

§1

 

1. Na terenie Gminy Wadowice zlokalizowane są cmentarze komunalne:

 

a) Cmentarz Komunalny przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach,

 

b) Cmentarz Komunalny w Wysokiej,

 

zwane dalej „cmentarzami”.

 

2. Cmentarze, o których mowa w ust. 1 stanowią mienie Gminy Wadowice.

 

3. Zarząd nad cmentarzami może sprawować Wykonawca wyłoniony przez Gminę Wadowice w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

§2

 

1. Osoby przebywające na terenie cmentarzy zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi oraz szacunku należnego zmarłym.

 

2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie cmentarza należy odpowiednio do:

 

a) zarządcy cmentarza - na terenach nie zagospodarowanych dotychczas pod groby, na alei głównej, alejach pomiędzy kwaterami;

 

b) właścicieli, opiekunów lub dysponentów grobów - na pozostałych terenach.

 

3. Wszelkie nieczystości powstałe w wyniku porządkowania grobów i ich otoczenia należy składować w udostępnionych do tego pojemnikach na śmieci.

 

4. Na terenie cmentarzy niedozwolone jest:
 

a) przebywanie dzieci bez opieki osoby dorosłej,


b) przebywanie osób w stanie nietrzeźwości,


c) wprowadzanie psów bez smyczy, za wyjątkiem psa przewodnika (opiekuna) osoby niepełnosprawnej,

 

d) prowadzenie działalności handlowej,
 

e) umieszczanie reklam.

 

5. Niedopuszczalne jest bez pisemnej zgody zarządzającego cmentarzami:

 

a) samowolne ustawianie i montowanie ławek, płotków itp.

 

b) sadzenie drzew i krzewów;

 

6.Zarządzający ma prawo do usunięcia ławek, płotków itp., drzew i krzewów zamontowanych / nasadzonych bez jego pisemnej zgody.

 

7. Zarządzający nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. 

 

§3

 

 

1. Na teren cmentarzy uprawnione są do wjazdu, bez zgody zarządzającego, pojazdy służb technicznych lub służb porządkowych działających w ramach ręcznego oczyszczania miasta.

 

2.Wjazd na teren cmentarzy samochodami innymi niż wymienione w ust. 1 możliwy jest po wcześniejszym jego uzgodnieniu z zarządcą cmentarza.

 

3. Przedsiębiorcy świadczący usługi pogrzebowe mogą wykonywać powierzone im usługi po uzgodnieniu ich zakresu, daty i miejsca wykonania z zarządcą cmentarzy.

 

4. Wykonawcy robót kamieniarsko – budowlanych mogą sprowadzać sprzęt i materiały na teren cmentarzy oraz wykonywać zlecone im prace po uzyskaniu pisemnego zezwolenia zarządcy cmentarza. 

 

5. Po zakończonych uroczystościach pogrzebowych oraz pracach kamieniarsko - budowlanych teren porządkuje Wykonawca. 

 

§4

 

1. Opłaty za miejsca pod grób ziemny (duży, mały), lub miejsce pod grób murowany (duży, mały) oraz za przedłużenie okresu użytkowania grobu i miejsca rezerwowego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania administratora cmentarzy należy ponownie wnieść stosowne opłaty.

 

2. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późniejszymi zmianami - Dz.U.2000r. Nr 23, poz. 295). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej co najmniej na 3 miesiące przed terminem likwidacji. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Józef Cholewka 

 

  


 

 

OPŁATY NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH GMINY WADOWICE

 

 

Zarządzenie Nr 0050.826.2021.IR
Burmistrza Wadowic

z dnia 22 listopada 2021 roku

 

w sprawie ustalenia opłat cmentarnych

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, 2 ustawy o gospodarce komunalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 679 z późn. zm.) oraz uchwały
Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych Gminy Wadowice

 

BURMISTRZ WADOWIC

zarządza
co następuje

§ 1

Wprowadza się opłaty cmentarne na cmentarzach komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wadowice, w następujących wysokościach (kwoty netto):

1. Opłata za najem miejsca za pierwsze 20 lat od zawarcia umowy:

- za grób ziemny o długości 1,20 m - 120,00 zł

- za grób ziemny o długości 2,40 m - 300,00 zł

2. Opłata za przedłużenie najmu miejsca na następne 20 lat:

- za grób ziemny o długości 1,20 m - 140,00 zł

- za grób ziemny o długości 2,40 m - 350,00 zł

3. Opłata za przedłużenie najmu miejsca do 20 lat w przypadku drugiego pochówku do istniejącej mogiły ziemnej pogłębionej – opłata za rok:

- za grób ziemny o długości 2,40 m - 14,17 zł

4. Opłata za użytkowanie miejsca na okres 99 lat:

- za grób murowany 2 miejscowy - 1000,00 zł

- za grób murowany 4 miejscowy - 2000,00 zł

5. Opłata za wykonanie pochówku/dochówku do mogiły ziemnej:

- o długości 1,20 m bez obramowania - 215,00 zł

- o długości 1,20 m z obramowaniem - 315,00 zł

- o długości 2,40 m bez obramowania - 550,00 zł

- o długości 2,40 m bez obramowania – pogłębiony (2 miejscowy) - 810,00 zł

- o długości 2,40 m z obramowaniem - 740,00 zł

- o długości 2,40 m z obramowaniem – pogłębiony (2 miejscowy) - 1 095,00 zł

6. Opłata za wykonanie pochówku do grobu murowanego:

- 2 miejscowego - 300,00 zł

- 4 miejscowego - 300,00 zł

7. Opłata za sprzedaż piwniczki grobu murowanego:

- 2 miejscowej - 2 250,00 zł

- 4 miejscowej - 4 250,00 zł

8. Opłaty za korzystanie z Domu Przedpogrzebowego:

- wynajęcie chłodni (za 1 godzinę) - 3,80 zł

- wynajęcie sali ceremonii - 160,00 zł

Do powyższych opłat naliczony będzie należny podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu pobierania opłaty.

§ 2

Burmistrz Wadowic może dokonać zmian wysokości opłat cmentarnych w przypadku uzasadnionym wzrostem cen materiałów budowlanych, usług lub technologią budowy grobowców.

§ 3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Infrastruktury i Rozwoju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Wadowic Nr 0050.512.2020.IR z dnia 27 października 2020 r.