Informacje

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XX/164/2016 Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH GMINY WADOWICE

 

 

 

 

§1

 

1. Na terenie Gminy Wadowice zlokalizowane są cmentarze komunalne:

 

a) Cmentarz Komunalny przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach,

 

b) Cmentarz Komunalny w Wysokiej,

 

zwane dalej „cmentarzami”.

 

2. Cmentarze, o których mowa w ust. 1 stanowią mienie Gminy Wadowice.

 

3. Zarząd nad cmentarzami może sprawować Wykonawca wyłoniony przez Gminę Wadowice w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

§2

 

1. Osoby przebywające na terenie cmentarzy zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi oraz szacunku należnego zmarłym.

 

2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie cmentarza należy odpowiednio do:

 

a) zarządcy cmentarza - na terenach nie zagospodarowanych dotychczas pod groby, na alei głównej, alejach pomiędzy kwaterami;

 

b) właścicieli, opiekunów lub dysponentów grobów - na pozostałych terenach.

 

3. Wszelkie nieczystości powstałe w wyniku porządkowania grobów i ich otoczenia należy składować w udostępnionych do tego pojemnikach na śmieci.

 

4. Na terenie cmentarzy niedozwolone jest:
 

a) przebywanie dzieci bez opieki osoby dorosłej,


b) przebywanie osób w stanie nietrzeźwości,


c) wprowadzanie psów bez smyczy, za wyjątkiem psa przewodnika (opiekuna) osoby niepełnosprawnej,

 

d) prowadzenie działalności handlowej,
 

e) umieszczanie reklam.

 

5. Niedopuszczalne jest bez pisemnej zgody zarządzającego cmentarzami:

 

a) samowolne ustawianie i montowanie ławek, płotków itp.

 

b) sadzenie drzew i krzewów;

 

6.Zarządzający ma prawo do usunięcia ławek, płotków itp., drzew i krzewów zamontowanych / nasadzonych bez jego pisemnej zgody.

 

7. Zarządzający nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. 

 

§3

 

 

1. Na teren cmentarzy uprawnione są do wjazdu, bez zgody zarządzającego, pojazdy służb technicznych lub służb porządkowych działających w ramach ręcznego oczyszczania miasta.

 

2.Wjazd na teren cmentarzy samochodami innymi niż wymienione w ust. 1 możliwy jest po wcześniejszym jego uzgodnieniu z zarządcą cmentarza.

 

3. Przedsiębiorcy świadczący usługi pogrzebowe mogą wykonywać powierzone im usługi po uzgodnieniu ich zakresu, daty i miejsca wykonania z zarządcą cmentarzy.

 

4. Wykonawcy robót kamieniarsko – budowlanych mogą sprowadzać sprzęt i materiały na teren cmentarzy oraz wykonywać zlecone im prace po uzyskaniu pisemnego zezwolenia zarządcy cmentarza. 

 

5. Po zakończonych uroczystościach pogrzebowych oraz pracach kamieniarsko - budowlanych teren porządkuje Wykonawca. 

 

§4

 

1. Opłaty za miejsca pod grób ziemny (duży, mały), lub miejsce pod grób murowany (duży, mały) oraz za przedłużenie okresu użytkowania grobu i miejsca rezerwowego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania administratora cmentarzy należy ponownie wnieść stosowne opłaty.

 

2. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późniejszymi zmianami - Dz.U.2000r. Nr 23, poz. 295). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej co najmniej na 3 miesiące przed terminem likwidacji. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Józef Cholewka 

 

  


 

 

OPŁATY NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH GMINY WADOWICE

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013r. poz. 594)

 

BURMISTRZ WADOWIC

zarządza

co następuje

 

 

§1

 

z dniem 1 stycznia 2014 roku wprowadza się opłaty cmentarne na cmentarzach komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wadowice, w następujących wysokościach /kwoty netto/:

 

Opłata za najem miejsca za pierwsze 20 lat od zawarcia umowy:

 

-   za grób o długości 1,20 m                                          -      70,00 zł

-   za grób o długości 2,40 m                                          -    135,00 zł

-   za grób murowany 2 miejscowy                                  -    245,00 zł

-   za grób murowany 4 miejscowy                                  -    290,00 zł

 

Za następne 20 lat:

 

-   za grób o długości 1,20 m                                         -      80,00 zł

-   za grób o długości 2,40 m                                         -    170,00 zł

-   za grób murowany 2 miejscowy                                 -    270,00 zł

-   za grób murowany 4 miejscowy                                 -    310,00 zł

 

 

Za wykonanie pochówku/dochówku do mogiły ziemnej o długości 1,20 m bez obramowania                               -    185,00 zł

 

Za wykonanie pochówku do mogiły ziemnej o długości 1,20 m z obramowaniem                                                -    285,00 zł

 

Za wykonanie pochówku/dochówku do mogiły ziemnej o długości 2,40 m bez obramowania                               -    520,00 zł

 

Za wykonanie pochówku do mogiły ziemnej o długości 2,40 m z obramowaniem                                                 -    710,00 zł

 

 

Za wykonanie pochówku do grobowca 2 miejscowego             -    245,00 zł

 

Za wykonanie pochówku do grobowca 4 miejscowego             -    245,00 zł

 

 

Za sprzedaż 2 miejscowej piwniczki grobowca              -    2.250,00 zł

 

Za sprzedaż 4 miejscowej piwniczki grobowca              -    3.650,00 zł

 

 

Za korzystanie z Domu Przedpogrzebowego:

 

-   za wynajęcie chłodni za 1 godzinę                              -        3,50 zł

 

-   za wynajęcie sali ceremonii                                         -    150,00 zł

 

 

Do powyższych opłat naliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 8%

 

 

§ 2

 

Burmistrz Wadowic może dokonać zmian wysokości opłat cmentarnych w przypadkach uzasadnionych wzrostem cen materiałów budowlanych, usług lub technologią budowy grobowców.

 

§ 3

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zieleni i Ochrony Środowiska.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

§ 5

 

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Wadowic Nr 20/GK/2010 z dnia 28 grudnia 2010r.