Informacje

 

UCHWAŁA NRXLVI/421/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH Z DNIA 10 LIPCA 2014 R.

W SPRAWIE USTALENIA "REGULAMINU PORZĄDKOWEGO CMENTARZY KOMUNALNYCH W USTRZYKACH DOLNYCH I W BRZEGACH DOLNYCH"

 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala

 

Regulamin Porządkowy

Cmentarzy Komunalnych w Ustrzykach Dolnych i w Brzegach Dolnych

 

 

§1

 

Gmina Ustrzyki Dolne jest właścicielem cmentarzy komunalnych w Ustrzykach Dolnych, położonych przy ulicy Szkolnej i ulicy Jasień oraz w Brzegach Dolnych.

 

§2

 

W imieniu Gminy Ustrzyki Dolne cmentarzami wymienionymi w § 1 oraz domem pogrzebowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Szkolnej w Ustrzykach Dolnych zarządza Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych 1, zwane dalej Administratorem.

 

§3

 

Cmentarze otwarte są codziennie:

 

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października w godzinach od 7.00 do 21.00, - w okresie od 1 do 2 listopada całą dobę,

 

- w okresie od 3 listopada do 31 marca w godzinach od 7.00 do 19.00

 

§4

 

1. Pogrzeby odbywają się w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po porozumieniu z Administratorem, istnieje możliwość zorganizowania pogrzebu w innych dniach i godzinach.

 

§5

 

Wszelkie prace budowlane, kamieniarskie, brukowe itp. mogą odbywać się w dni robocze w godzinach otwarcia cmentarzy. Prace te muszą być wstrzymane w czasie i okolicach miejsca, w którym odbywa się uroczystość pogrzebowa.

 

§6

 

Na wykonywanie prac wymienionych w § 5 należy uzyskać zgodę Administratora i wnieść opłatę.

 

§7

 

1. Po terenie cmentarzy można poruszać się pojazdami mechanicznymi wyłącznie za zgodą Administratora i po uiszczeniu opłaty, z zastrzeżeniem § 8.

 

2. Pojazdy mechaniczne, o których mowa w ust. 1 nie obejmuje wózków inwalidzkich.

 

3. Kierujący pojazdami zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. Na terenie cmentarzy obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/godz.

 

§8

 

Do korzystania z bezpłatnego wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarze, po okazaniu dokumentu potwierdzającego uprawnienia są: 

 

1) osoby niepełnosprawne,

 

2) osoby powyżej 70 roku życia,

 

§9

 

Na cmentarzach należy zachować powagę i ciszę.

 

§ 10

 

Na cmentarzach zabrania się:

 

1)  wprowadzania psów,

2)  prowadzenia handlu,

3)  niszczenia zieleni i urządzeń,

4)  zaśmiecania,

5)  spożywania alkoholu i przebywania na cmentarzach w stanie nietrzeźwym,

6)  porzucania elementów z rozbiórki nagrobków, ziemi,

7)  przebywania dzieci poniżej 10 lat bez opieki,

8)  ustawiania ogrodzeń wokół miejsc zarezerwowanych,

9)  utrudniania komunikacji między grobami

 

§ 11

 

1. Sadzenie drzew i krzewów może być dokonywane po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora.

 

2. Samowolne nasadzenia będą likwidowane bez uprzedzenia i prawa do odszkodowania.

 

§ 12

 

1. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych ustala zarządzeniem Burmistrz Ustrzyk Dolnych.

 

2. Opłaty ustalone zgodnie z pkt 1 pobierane są przez Administratora i stanowią jego dochód, za wyjątkiem opłat za nisze w kolumbarium, które stanowią dochód Gminy .

 

§ 13

 

Wszystkie osoby i podmioty gospodarcze, korzystające z cmentarzy, zobowiązane są do uiszczania opłat według obowiązującego cennika.

 

§ 14

 

W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

 

§ 15

 

Osoby zakłócające spokój i porządek na cmentarzach oraz niszczące mienie mogą byćpociągnięte, na wniosek Administratora, do odpowiedzialności karnej na podstawie ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.). 

 

§ 16

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 

 

§ 17

 

Uchwała podlega umieszczeniu na tablicach informacyjnych na terenie cmentarzy.

 

§ 18

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.