Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W TRZMIELOWIE

 

 

§1

 

Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie pozagrobowe i wyrazem szacunku dla zmarłych.

 

§2

 

Właścicielem i administratorem cmentarza parafialnego jest Parafia p.w. Św. Piotra i Pawła w Szklarach Górnych, tel. 76 844 84 60.

 

§3

 

Wszelkie prace dotyczące funkcjonowania cmentarza, pochówku i prac wykonywanych na cmentarzu winny być uzgodnione z Administratorem cmentarza. Każdy zakład pogrzebowy, który świadczy usługi na cmentarzu ponosi koszty utrzymania cmentarza!

 

§4

 

Opiekunem cmentarza a zarazem chowającym na cmentarzu parafialnym jest zakład pogrzebowy "FENIX". Do obowiązków zakładu pogrzebowego "FENIX" należy na swój koszt: wywożenie śmieci, koszenie trawy, utrzymanie porządku na cmentarzu.

 

§5

 

Biorąc inny zakład pogrzebowy do pochowania zmarłego niż zakład pogrzebowy "FENIX" płacimy dodatkowo 500 zł celem pokrycia kosztów: wywożenie śmieci, koszenie trawy, utrzymanie porządku na cmentarzu na okres 20 lat.

 

§6

 

Za pochowanie na cmentarzu i za inne działania dotyczące użytkowania cmentarza (m.in wjazd na teren cmentarza, rezerwacja grobu, stawiania grobu, ekshumacja) pobierane są ofiary.

 

§7

 

Sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania a sprawy pogrzebowe w dowolnym czasie.

 

§8

 

Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz wskazaniami na indywidualnym zezwoleniu.

 

§9

 

Ekshumacja zwłok lub szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 15 października do 15 kwietnia po przedstawieniu administracji cmentarza na piśmie decyzji kompetentnego organu.

 

§10

 

Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego i w pobliskim otoczeniu.

 

§11

 

Na grobach można ustawiać bądź zmieniać nagrobki tylko po uprzednim pisemnym zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić ofiarę.

 

§12

 

Zakazuje się:

 

  • samowolnej zmiany wystroju cmentarza (usuwania i sadzenia drzew, usuwania zabytkowych pomników);

  • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

  • picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających;

  • zanieczyszczania, wprowadzania psów, ingerowania w obce nagrobki;

  • poruszania się pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi, poza przypadkamia związanymi z funkcjonowaniem cmentarza;

  • wszystkiego, co jest obce świętości miejsca.

 

§13

 

Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonych na ten cel miejscu.

 

§14

 

Stare nagrobki po remoncie oraz gruz wywozi poza teren cmentarny remontująca firma.

 

§15

 

Cmentarz jest ubezpieczony przez Administratora cmentarza w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków.

 

§16

 

Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 

 

 

Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r., wraz z późniejszymi zmianami.

 

 

 


 

PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Trzmielowie jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności: