Informacje

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE NA CMENTARZU

 


 

- wstęp na teren cmentarza możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia lub do zmroku,

 

- zarząd cmentarza troszczy się o utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza,

 

- obowiązek utrzymania grobu i jego otoczenia w czystości i porządku spoczywa na osobie dysponującej grobem,

 

- posegregowane śmieci i odpady należy składać do miejsc udostępnionych przez zarządcę cmentarza,

 

- zarząd cmentarza nie ubezpiecza grobów od jakichkolwiek zniszczeń,

 

- obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu spoczywa na dysponencie grobu,

 

- zarząd cmentarza nie odpowiada za uszkodzenia grobów, powstałe wskutek klęsk żywiołowych, działania siły wyższej, czynników atmosferycznych, kradzieży i ataków wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody niewynikające z zaniedbania lub zaniechania parafii,

 

- przebywanie na cmentarzu w czasie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, burza, gołoledź, śnieżyca itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności,

 

- w czasie zimowym należy korzystać wyłącznie z odśnieżonych dróg i chodników,

 

- woda z ujęcia obok cmentarza może być używana jedynie do podlewania roślin oraz do innych celów gospodarczych,

 

- na terenie cmentarza zakazuje się, bez uprzedniego uzyskania zgody zarządu cmentarza, dokonywania jakichkolwiek prac kamieniarskich i budowlanych,

 

 

 

 

Na terenie cmentarza zakazuje się:

 

1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

 

2. zaśmiecania terenu,  w tym wysypywania odpadów poza miejsce do tego przeznaczone,

 

3. niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

 

4. ustawiania ławek, płotków itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,

 

5. sporządzenia zabudowy grobu, wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,

 

6. przemieszczania nagrobków,

 

7. przenoszenia, niszczenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju,

 

8. przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,

 

9. przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki rodziców,

 

10. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, zarobkowej i handlowej oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca,

 

11. umieszczanie reklam, prowadzenia akwizycji i rozkładania wizytówek,

 

12. wjazdu pojazdami mechanicznymi na cmentarz bez zezwolenia Zarządu Cmentarza,

 

13. jazdy rowerami i innymi pojazdami jednośladowymi,

 

14. wprowadzanie zwierząt,

 

15. palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania środków odurzających,

 

16. przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie,

 

17. uprawiania żebractwa.

 

 

Pełna treść regulaminu dostępna jest na tablicach ogłoszeniowych parafii, stronie internetowej parafii  i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w kancelarii parafialnej.

 

ADMINISTRATOR CMENTARZA