Informacje

Regulamin cmentarza parafii
p.w. św. Idziego w Suchej

 

1. Zarządcą cmentarza jest Proboszcz Parafii p.w. św. Idziego w Suchej.

2.  Należy uzyskać zgodę zarządcy na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

     - pogrzeb,

     - ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,

     - budowę nowego grobu (wymiary wcześniej uzgodnić z zarzadcą),

     - budowę lub remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,

     - budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane  

       bez zgody mogą być usunięte.

3. Wymiary grobów powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
     7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca

      pochówku zwłok i szczątków.

4. Z racji dzierżawy za grób i prowadzenie prac kamieniarskich pobiera się opłaty cmentarne   

    ustalone przez zarządcę cmentarza .

5. Opłaty pobierane są przez zarządcę cmentarza najpóźniej w dniu pogrzebu i przed 

    przystąpieniem do prac budowlanych i kamieniarskich na cmentarzu.

6. Zabrania się:

    - wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządcy cmentarza,

    - wprowadzania zwierząt,

    - zanieczyszczania cmentarza,

    - samowolnego usuwania drzew i krzewów,

    - wykonywania czynności naruszających powagę tego miejsca.

7. Śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

8. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza

    we własnym zakresie.

9. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku

    i czystości.

10. Klucz do bram cmentarnych znajduje się u zarządcy cmentarza.

11. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm

       prowadzących prace na cmentarzu.

12.  Zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek

       klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione

       bez nadzoru.

13. Nadzór nad funkcjonowaniem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu

       cmentarza parafialnego w Suchej sprawuje zarządca cmentarza.

14. Regulamin podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości,              

      w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

 

         Proboszcz parafii p.w. św. Idziego
                              w Suchej

 

Sucha dn. 29.09.2019 r.

 

PRZEPISY PRAWA

 

Cmentarz parafialny w Suchej Poduchownej jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego. Jego funkcjonowanie regulują przepisy prawa kanonicznego i państwowego, w szczególności:

 

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków