Informacje

 

Uchwała Nr 93/XV/2012

 

Rady Gminy Stary Dzików

 

z dnia 25 stycznia 2012 roku

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego
 

w Starym Dzikowie

 

     Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.      Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia  1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) - Rada Gminy Stary Dzików uchwala:

 

REGULAMIN CMENTARZA KOMUNALNEGO W STARYM DZIKOWIE

 

 

§ 1

 

     Cmentarz Komunalny jest własnością Gminy Stary Dzików.

 

§ 2

 

Cmentarzem administruje Urząd Gminy w Starym Dzikowie, zwany dalej zarządcą. Dane dotyczące zarządcy (nazwa, adres i telefon) winny być umieszczone w widocznym miejscu na terenie cmentarza.

 

§ 3

 

1. Miejsce na grób ziemny lub grób murowany (grobowiec) wyznacza zarządca cmentarza w uzgodnieniu ze stroną zainteresowaną

 

2. Zezwolenia i uzgodnienia przewidziane przepisami prawa związane z pochówkiem oraz budową lub przebudową nagrobków i grobów murowanych wydaje zarządca zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

 

3. Opłaty z tytułu korzystania z cmentarza wnosi się u zarządcy zgodnie z cennikiem, wprowadzonym Uchwałą Rady Gminy lub zarządzeniem Wójta Gminy i ogłoszonym na tablicach informacyjnych cmentarza, a także dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy oraz w Urzędzie Gminy.

 

4. Opłaty za miejsce na grób ziemny lub grób murowany (grobowiec) wnosi się za każde 20 lat.

 

§ 4

 

1. Wykonywanie czynności pogrzebowych, robót kamieniarsko-budowlanych wykonywanych na grobach oraz na wjazd samochodem wymaga powiadomienia zarządcy, co najmniej na jeden dzień przed pochówkiem, bądź rozpoczęciem prac w celu dokonania niezbędnych uzgodnień i wniesienia opłat, o których mowa w § 3. 

 

2. Po wykonaniu usługi pogrzebowej, zakończeniu budowy lub rozbiórki nagrobka bądź grobu murowanego, teren porządkuje wykonawca. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek jego działań i zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia tych szkód.

 

3.  Nadmiar ziemi pozostałej po wykonaniu grobu (grobowca, nagrobka) winien być składowany w miejscu wskazanym przez zarządcę cmentarza.

 

§ 5

 

 Na terenie cmentarza zabrania się:

 

1. Przebywania bez zgody zarządcy w godzinach od zmroku do świtu, za wyjątkiem 31 października, 1 i 2 listopada, 

 

2. nieobyczajnego zachowania naruszającego powagę miejsca,

 

3. ustawiania nagrobków o granicach przekraczających granice powierzchni grobu,

 

4.ustawiania i wykonywania bez zgody zarządcy ogrodzeń, utwardzania i odwadniania terenu wokół grobu,

 

5. sadzenia drzew i krzewów bez zgody zarządcy,

 

6. uszkadzania i niszczenia nagrobków, zieleni oraz urządzeń cmentarza,

 

7. składowania śmieci poza miejscami przeznaczonymi do tego celu,

 

8. wprowadzania zwierząt,

 

9. handlu i rozpalania ognisk.

 

§ 6

 

 Groby o wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o cmentarzach (art.6 ust.4, art.7 ust.5) oraz w ustawie o ochronie dóbr kultury z 15 lutego 1962 r.(Dz.U. Nr 10 poz.48, art.5 – z późn. zm.)

 

§ 7

 

 Gmina Stary Dzików nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnikami atmosferycznymi, kradzieżami oraz spowodowane przez osoby trzecie.

 

§ 8

 

Wnioski dotyczące funkcjonowania cmentarza przyjmuje i rozpatruje zarządca. Skargi dotyczące zarządcy przyjmuje i rozpatruje Wójt Gminy. 

 

§ 9

 

Naruszanie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz naruszanie porządku i spokoju publicznego na terenie cmentarza, zaśmiecanie, niszczenie i uszkadzanie urządzeń i roślinności cmentarnej, jest zagrożone odpowiedzialnością karną przewidzianą ustawą oraz w Kodeksie Wykroczeń.

 

§ 10

 

 W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem obowiązuje Ustawa  z dnia31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) 

 

§ 11

 

     Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

 

§ 12

 

     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.