Informacje

 

REGULAMIN CMENTARZA

 

 


 

Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych i odprawiania nabożeństw żałobnych. Jest miejscem modlitwy, pamięci i czci zmarłych oraz zadumy nad życiem i wiecznością.                                             

 

1.Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie.                                                                                                  

 

2.Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii.                                                                                                            

 

3.Czas i formę pogrzebu oraz miejsce pochówku ustala się z administratorem cmentarza.                                                                                                                     

 

4.Obrzędy pogrzebowe organizuje - na zlecenie Rodziny zmarłego - zakład pogrzebowy, którego wyboru sama dokonuje. Zakład ten przygotowuje i zasypuje grób oraz porządkuje miejsce pochówku.                                   

 

5.Rodzina zmarłego troszczy się o czystość kaplicy cmentarnej przed pogrzebem i porządkuje ją po pogrzebie.                                                                 

 

6.Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi).                                                                                               

 

7.Od 1 stycznia 2008r., zgodnie z decyzją Rady Parafialnej z dnia 24.10.2007r., administrator cmentarza pobiera opłaty za użytkowanie grobu. Dotyczy to wszystkich grobów znajdujących się na terenie cmentarza.                                    

 

8.Przez wniesienie opłaty za użytkowanie grobu nie nabiera się prawa własności, lecz staje się jedynie jego użytkownikiem na pewien czas (zazwyczaj jest to 20 lat ). Wpłaty dokonuje się w kancelarii parafialnej, a jej potwierdzeniem jest stosowny dokument.                                                                                                                

 

 9.Wysokości opłat ustalone są oddzielnymi uchwałami przez Radę Parafialną i podane są w Załączniku do niniejszego  Regulaminu.                                            

 

10.Grób nie może być ponownie użyty do pochówku przed upływem 20 lat.                                                           

 

11.Jeżeli przed upływem 20 lat od pogrzebu, użytkownik nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu i ma prawo grób przekopać oraz użyć go do pochowania innej osoby. W takiej sytuacji, w momencie likwidacji grobu, szczątków osoby poprzednio tam pochowanej, nie wydobywa się.   

 

12.Administrator cmentarza nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania opłaty. Troska o tę sprawę spoczywa na osobach zainteresowanych grobem.                                                                                     

 

13.Istnieje możliwość dokonania rezerwacji wolnego miejsca pod grób. Miejsca zarezerwowane wpisuje się do cmentarnej ewidencji grobów. Prawo do miejsca zarezerwowanego podlega takim samym opłatom jak za miejsce zajęte pod grób.                                                                                                   

 

14.Ekshumacja zwłok może być dokonana wyłącznie przez osoby lub uprawnione firmy: na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego bądź  na zarządzenie prokuratora lub sądu.                                                                                                

 

15.Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza bez zwrotu opłat za okres 20-letni.                                                                                  

 

16.W celu zapewnienia środków na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza tworzy się Fundusz Cmentarny, którym dysponuje administrator cmentarza.                                                                                                                   

 

17.Fundusz Cmentarny tworzą środki finansowe pochodzące z: opłat za używanie grobów, opłat za rezerwację grobów, opłat rocznych za wywóz śmieci, innych dochodów (np. darowizn).                                                                        

 

18. Decyzję w sprawie wysokości poszczególnych opłat podejmuje Rada Parafialna i ogłasza je w Załączniku do niniejszego Regulaminu.                        

 

19.Środki z Funduszu Cmentarnego przeznacza się na : przygotowanie nowej części cmentarza (ogrodzenie, alejki i inne, niezbędne prace), poprawę infrastruktury cmentarnej, utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu.

 

20.Należy uzyskać zgodę administratora na prace prowadzone na cmentarzu, a zwłaszcza na: ekshumację zwłok, budowę pomnika, likwidację grobu, stawianie ławek, sadzenie drzew czy krzewów wysokopiennych.                            

 

21.Do budowy nagrobków należy używać trwałych materiałów (np. marmuru, granitu i innych rodzajów kamieni). Nagrobki, jak i grobowce nie mogą przekraczać ustalonych granic grobu. Grobowce nie powinny także utrudniać dostępu do innych  grobów.                                                                                  

 

22.Wszelkie prace wykonane przy grobie należy organizować tak, by nie powodować szkód na sąsiednich grobach. Pozostałości ( drewniane, kamienne, ziemia, gruz itp.) powinny być niezwłocznie wywiezione z cmentarza przez wykonawcę, a odpowiedzialny jest za to inwestor. Nie umieszczamy ich w pojemniku na śmieci!                                      

 

23.Na terenie cmentarza zabrania się: wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza, wprowadzania zwierząt, zanieczyszczania cmentarza, samodzielnego usuwania drzew i krzewów, wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi, zakłócania ciszy i spokoju, palenia papierosów i picia alkoholu, wykonywania działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.               

 

24.Administrator cmentarza nie ponosi odpowiedzialności: za skradzione kwiaty i inne przedmioty, za zniszczone pomniki lub ławki i wszelkie uszkodzenia, za szkody powstałe w skutek klęsk żywiołowych, za rzeczy pozostawione bez  opieki.

                                                                                                


 

Podstawa prawna Regulaminu Cmentarza                                                                                                      

 

1.Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28.07.1993r.                                                           

 

2.Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  w Rzeczypospolitej Polskiej z 17.05.1989r.                       

 

3.Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959r. (z późniejszymi zmianami).                                

 

4.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z 25.08.1959r.                                                                    

 

5.Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z 20.10.1972r.                                                                                                                                                                       

 

6.Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z 07.12.2001r.

 


 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do REGULAMINU CMENTARZA

 

1.Decyzją Rady Parafialnej z dn. 24.10.2007r., opłaty za użytkowanie grobu wynoszą:

 

- za 1 rok użytkowania grobu - 15zł,

 

 - za 5 lat użytkowania grobu - 70zł,  

          

- za 10 lat użytkowania grobu - 135zł,  

  

- za 20 lat użytkowania grobu - 265zł,   

                 

- za 30 lat użytkowania grobu - 375zł.

 

2.Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2008r.

 


 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do REGULAMINU CMENTARZA

 

1.Decyzją Rady Parafialnej z dn. 05.11.2008r., opłaty za wywóz śmieci z cmentarza wynoszą: 5zł rocznie od użytkowanego grobu.

 

2.Opłatę uiszcza się przy wpłacie opłat za użytkowanie grobu.

 

3.Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2009r.

 


 

ZAŁĄCZNIK nr 3 do REGULAMINU CMENTARZA

 

1.Decyzją Rady Parafialnej z dn.01.12.2011r., wpłacający opłatę za użytkowanie grobu z opóźnieniem, wnoszą dodatkową wpłatę:                                     

 

- za poprzedni rok - 5zł,

 

- za kolejny rok - 10zł,

 

- za następne lata - 5zł więcej.

 

2.Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2012r.