Informacje

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY SŁAWOBORZE

 


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/256/22
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

 

§ 1. 

 

1. Cmentarze komunalne w Sławoborzu i Powalicach stanowią własność Gminy Sławoborze.

 

2. Administracja cmentarzy znajduje się w Sławoborzu przy ul. Kolejowej 8  pok. nr 10, tel. 094 3647474 /  094 3647559 i jest czynna: od poniedziałku do środy w godz. 700-1500, w czwartki w godz. 700-1600 i w piątki w godz. 700-1400.

 

§ 2. 

 

1. Cmentarz jest miejscem spoczynku zmarłych i kultywowania pamięci o nich przez osoby żyjące. Dlatego osoby przebywające na terenie cmentarza są zobowiązane do zachowania ciszy, powagi i szacunku dla miejsca, przedmiotów i osób znajdujących się na cmentarzu.

 

2. Opieka i dbałość o estetyczny wygląd grobu oraz przyległego do niego terenu należy do rodziny zmarłego lub dysponenta grobu.

 

3. Cmentarze dostępne są codziennie:

 

- od godziny 600 do 2100 w okresie od 1 kwietnia do 30 września,

- od godziny 700 do 1800 w okresie od 1 października do 31 marca, (z wyłączeniem dnia Wszystkich Świętych, kiedy to cmentarz jest udostępniony od godziny 700 do czasu opuszczenia cmentarza przez wszystkie osoby odwiedzające groby).

 

§ 3. 

 

1. Pochówek musi być zawsze poprzedzony uzgodnieniami z administracją cmentarza dotyczącymi: miejsca/lokalizacji kwatery, terminu pochówku, złożeniem karty zgonu oraz wniesieniem opłat cmentarnych.

 

2. Opłaty za pochowanie zwłok wnosi się na okres 20 lat.

 

3. Opłaty za rezerwację miejsca grzebalnego wnosi się na okres 10 lat.

 

4. Troska o terminowe wniesienie opłaty za odnowienie miejsca pochowania, należy do bliskich osoby pochowanej lub opiekujących się grobem.

 

5. W przypadku niewniesienia opłaty za odnowienie, miejsce pochówku może zostać przejęte przez Administratora cmentarza i udostępnione innemu dysponentowi. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie zgłosiła zastrzeżenia i nie wniosła odpowiedniej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca, oddanego przez administratora cmentarza na grób dla kogoś innego, pomimo tego iż grób utrzymywany jest w należytym porządku.

 

6. Administrator cmentarza nie ma obowiązku informowania o upływie terminu, na który uiszczono opłatę.

 

7. W przypadku ekshumacji zwłok lub szczątek przed upływem terminu na jaki uiszczono opłatę za udostępnienie miejsca do pochówku, opłata ta nie podlega zwrotowi.

 

§ 4. 

 

1. Pochowanie zwłok w istniejącym grobie wymaga zawsze uzgodnienia z Administratorem cmentarza.

 

2. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół i dokumentację fotograficzną.

 

§ 5. 

 

1. Należy uzyskać zgodę Administratora cmentarza na:

 

1) pogrzeb, ekshumacje zwłok bądź przeniesienie zwłok do innego grobu,\

2) wykonywanie prac kamieniarskich i budowlanych,

3) wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi,

4) umieszczanie ławek i elementów małej architektury,

5) umieszczanie reklam oraz prowadzenie akwizycji.

 

2. Na terenie cmentarza zakazuje się:

 

1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

2) niszczenia grobów, urządzeń cmentarnych, elementów małej architektury i zieleni,

3) samowolnego zajmowania miejsc grzebalnych, kopania, odkrywania grobów i chowania zmarłych,

4) sadzenia drzew i krzewów,

5) wyrzucania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

6) składowania materiałów budowlanych oraz przygotowania zaprawy bezpośrednio na alejkach cmentarnych, bez zabezpieczeń,

7) spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających,

8) wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

 

§ 6. 

 

Ubezpieczenie grobu i jego elementów architektonicznych należy do dysponenta grobu.

 

§ 7. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284).

 


 

 

CENNIK OPŁAT CMENTARNYCH NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W SŁAWOBORZU I W POWALICACH

 

 

1. Ustala się opłatę za pochowanie zwłok w grobie ziemnym:

 

a) Pojedynczym w kwocie – 143,00 zł + VAT,

b) Rodzinnym poziomym (dwuosobowym) w kwocie – 286,00 zł + VAT,

c) Rodzinnym pionowym (piętrowym) w kwocie – 198,00 zł + VAT,

d) Dla dziecka do 6 lat w kwocie – 110,00 zł + VAT,

e) Na szczątki i zwłoki z ekshumacji – 143,00 zł + VAT.

 

2. Ustala się opłatę za pochowanie zwłok w grobie murowanym:

 

a) Rodzinnym poziomym (dwa miejsca obok siebie) w kwocie - 880,00 zł + VAT,

b) Rodzinnym pionowym (co najmniej dwa miejsca piętrowo) w kwocie – 880,00 zł + VAT,

c) Rodzinnym pionowym i poziomym (dwa miejsca w poziomie i w pionie) w kwocie – 1320,00 zł + VAT,

d) Pojedynczym w kwocie 660,00 zł + VAT,

 

3. Ustala się opłatę za pochowanie urny z prochami:

 

a) W grobie ziemnym w kwocie – 220,00 zł + VAT,

b) W grobie murowanym w kwocie – 330,00 zł + VAT.

 

4. Opłata za rezerwację miejsca grzebalnego na okres do 10 lat w kwocie – 220,00 zł + VAT.

 

5. Ustala się opłatę za:

 

a) Udostępnienie kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Sławoborzu w kwocie – 55,00 zł + VAT,

b) Opłata za wjazd na teren cmentarza z materiałami do budowy grobowca, pomnika, remontu,  rozbiórki nagrobka oraz w celu dokonania pochówku, w kwocie – 55,00 zł + VAT.

 

6. Opłata za przedłużenie prawa do grobu od daty wygaśnięcia poprzedniej opłaty, na następne 20 lat:

 

a) Grobu ziemnego pojedynczego w kwocie – 165,00 zł + VAT,

b) Grobu ziemnego podwójnego w kwocie – 220,00 zł + VAT,

c) Grobu ziemnego głębinowego, piętrowego w kwocie – 220,00 zł + VAT,

d) Grobu ziemnego dziecka w kwocie – 110,00 zł + VAT.