Informacje

 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY CMENTARZY KOMUNALNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY SKWIERZYNA.

 

§ 1

Cmentarze Komunalne stanowią mienie Gminy Skwierzyna.

 

§ 2

Cmentarze są miejscami pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie i światopogląd. 

 

§ 3

Osoby przebywające na terenie cmentarzy zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należytego zmarłym oraz dbania o czystość i porządek. Odpady
i śmieci mogą być składowane tylko w wyznaczonych na ten cel pojemnikach. 

 

§ 4

1. Cmentarze są otwarte od godz. 7.00 do godz. 22.00 w okresie od 01 kwietnia
do  30 września oraz od godz. 7:00 do godz. 20:00 w okresie od 01 października do 31 marca. W dniach 31 października oraz 1 i 2 listopada cmentarze są otwarte całą dobę.

2. Ceremonie pogrzebowe oraz prace związane z budową nagrobków i grobowców
po uzgodnieniu z zarządcą mogą być wykonywane w dni powszednie w godz. 7.00 - 16.00.  W indywidualnych przypadkach, szczególnie uzasadnionych na ustalenie innego terminu wyraża zgodę Zarządca. 

§ 5

Na terenie cmentarzy zakazuje się:
1) przebywania osób w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu,
2) przebywania dzieci do lat 7 bez opieki osób dorosłych,
3) wprowadzania zwierząt ( nie dotyczy psów upiętych na smyczy)
4) poruszania się rowerami i motocyklami
5) niszczenia zieleni
6) wyrzucania śmieci w miejsca do tego nie przeznaczone
7) umieszczania tablic reklamowych, zakaz obejmuje również ogrodzenia cmentarzy
8) prowadzenia działalności gospodarczej, w tym handlu
9) żebractwa. 

§ 6

Zezwolenia Zarządcy cmentarzy wymagają następujące czynności:

1) przygotowanie kwater grzebalnych,

2) wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi,

3) wykonywanie usług kamieniarskich,

4) sadzenie lub usuwanie drzew i krzewów,

5) montowanie ławek oraz innych elementów małej architektury.

 

§ 7

1. Na cmentarzach urządza się groby:
1) ziemne (duże, małe, głębinowe),
2) murowane.

2. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz zachowaniem jego wymiarów.

3. Groby oraz miejsca rezerwowane pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

 

§ 8

Osoby zakłócające spokój i porządek na cmentarzach oraz niszczące mienie mogą być pociągnięte na wniosek  Zarządcy cmentarzy do odpowiedzialności  karnej na postawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2013.482 j.t.).